Zajímavé ornitologické postřehy z pěti sezón JPSP v okolí Proudnického rybníka

Krajina u Proudnického rybníka. Foto L. Kadava

Krajina u Proudnického rybníka. Foto L. Kadava

Jednotný program sčítání ptáků (JPSP) je dlouhodobý monitorovací projekt, který každoročně sleduje vývoj početnosti většiny druhů u nás hnízdících ptáků. Projekt je organizován Českou společností ornitologickou (ČSO) a dobrovolní spolupracovníci zapojení do tohoto programu sčítají v hnízdní sezóně na vybraných lokalitách pomocí standardní metodiky všechny ptačí druhy. Výstupem sčítání jsou pravidelně upravované trendy početnosti jednotlivých druhů ptáků, které na základě dat od spolupracovníků sestavuje koordinační tým. Jednou ze sčítaných oblastí je rozhraní Kolínska a Královehradecka mezi obcemi Žiželice a Pamětník.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení osídlení hnízdních budek pro dutinové pěvce a druhé hnízdní sezony v Orlických horách v roce 2014 . Část III. (závěr)

Sýkora modřinka. Foto J. Bartoš

Sýkora modřinka. Foto J. Bartoš

Lesní prostředí nabízí hmyzožravým ptákům řadu rozdílných biotopů s odlišnou nabídkou základní potravy. Jejich osídlování ptactvem je usměrňováno vydatností a rozložením potravních zdrojů. Za předpokladu dostatečné nabídky hnízdních možností je ptačí společenstvo dokáže plně využívat. Rozdělíme-li lesní prostředí podle několika charakteristik, lze dlouhodobě sledovat vývoj a nakonec ustálené osídlení jednotlivých biotopů.

Celý článek →

Přírodní památka Pamětník z „ptačí perspektivy“

Moták pochop v PP Pamětník nepravidelně hnízdí. Foto L. Kadava

Moták pochop v PP Pamětník nepravidelně hnízdí. Foto L. Kadava

Říční nivy v přírodě blízkém stavu se v podmínkách České republiky uchovaly jen zřídka. Komplex biotopů zahrnující neregulovaný tok Mlýnské Cidliny a její říční nivy s krajinnými strukturami, mající místy antropogenní původ (tj. zatopené maloplošné pískovny a sečené louky), vytvářejí pestrou a harmonickou krajinu v k.ú. obce Pamětník u Chlumce nad Cidlinou v Královehradeckém kraji, která je od roku 1995 chráněna jako Přírodní památka Pamětník. Dne 1.7. 2015 uplyne 20 let od vyhlášení PP, kterou místní nazývají Kotrdáč. To je jistě důvod k alespoň stručnému vyzdvižení významu, který má lokalita i mimo své hlavní předměty ochrany. Ornitologické poměry byly doposud poněkud stranou zájmu a to zvláště pro nedostatek místních dat. Lokalita také nebyla systematicky a dlouhodobě sledována. Jaká je tedy zdejší současná krajina „z ptačí perspektivy“?

Celý článek →

Kontrola hnízdních budek pro skorce vodního na území CHKO Orlické hory v roce 2014

Skorec vodní. Foto J. Bartoš

Skorec vodní. Foto J. Bartoš

V zimních měsících 2007/2008 bylo instalováno 35 hnízdní polobudek pro skorce vodní (Cinculs cinclus) na tocích říčky Bělé, Zdobnice a Divoké Orlice na území CHKO Orlické hory. Od sezony 2012 byl počet těchto hnízdních příležitostí rozšířen na konečných 72 ks. V počátku hnízdní podpory byly budky instalovány pod mostky přímo na jmenovaných tocích nebo jejich bočních přítocích nejčastěji na stěnu mostů nad vodou. Část budek byla umístěna na kmeny doprovodných dřevin.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení osídlení hnízdních budek pro dutinové pěvce a druhé hnízdní sezony v Orlických horách v roce 2014 . Část II.

Brhlík lesní. Foto J. Bartoš

Brhlík lesní. Foto J. Bartoš

Vývoj společenstva dutinových pěvců se v dalších letech bude odvíjet od obsazování nových teritorií páry jednotlivých druhů více v návaznosti na rozložení potravní nabídky. Jednotlivé skupiny usazovaných druhů využívají specifické druhy hmyzu, jejichž hustota rozhoduje nejen o usídlení, ale také o úspěšnosti hnízdění a jeho produktivitě. Ptačí druhy se velmi dobře v jednom životním prostoru doplňují a vzájemně si při vyhledávání kořisti příliš nekonkurují.

Celý článek →

Zpráva z 22. ročníku VVT na Jičínsku

Brávníci sbírali potravu přímo před našimi chatkami. Foto R. Waldhauser

Brávníci sbírali potravu přímo před našimi chatkami. Foto R. Waldhauser

Ve dnech 29.5. – 31.5.2015 se uskutečnil dopředu dlouho avízovaný Výzkumný víkendový tábor Východočeské pobočky ČSO, který proběhl v oblasti Jičínska se základnou v autokempu v Lužanech. Na jarní výborové schůzi byl přijat návrh, aby následující tři VVT byly zaměřeny na podporu právě probíhajícího celostátního mapování hnízdního rozšíření ptáků, tedy do neobsazených a nedostatečně zmapovaných kvadrátů. V tomto konkrétním případě se jednalo o kvadrát 5558, který zahrnuje jednak samotné město Jičín a jeho okolí.

Celý článek →

Luňák hnědý a luňák červený pravidelně hnízdí na Novobydžovsku

Luňáci hnědí. Foto J. Peltomäki

Luňáci hnědí. Foto J. Peltomäki

Ještě před několika lety byly oba druhy luňáků (Milvus migrans / Milvus milvus) v západní části bývalého okresu Hradec Králové opravdovou vzácností. Luňák hnědý byl vůbec prvně zjištěn až v roce 2008. Od té doby krajinu Novobydžovska (méně již Chlumecka) vzali oba druhy těchto elegantních druhů dravců za svoji a dnes můžeme směle prohlásit, že se jedná ve zdejší oblasti o pravidelně hnízdící druhy.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení osídlení hnízdních budek pro dutinové pěvce a druhé hnízdní sezony v Orlických horách v roce 2014 . Část I.

Sýkora uhelníček je jedním ze sledovaných druhů hnízdících v budkách. foto J. Bartoš

Sýkora uhelníček je jedním ze sledovaných druhů hnízdících v budkách. foto J. Bartoš

Hnízdní podpora dutinových pěvců v Orlických horách sleduje vedle zvýšení početnosti základních lesních druhů dutinových pěvců zejména utváření vyváženého společenstva v cílových lokalitách. Ustálené společenstvo dutinových pěvců je předpokladem úspěšné prevence při potlačování některých skupin ekonomicky závažného hmyzu jako je ploskohřbetka smrková, pilatky, řada druhů motýlů i podkorního hmyzu včetně kůrovců. Současně jsou posilovány i potravní zdroje pro udržení silnější populace lesních druhů sov.

Celý článek →

Jarní odchytová akce v NPP Žehuňský rybník

Modráčci a bramborníčci hnědí patřili k nejhezčím úlovkům.Foto L. Urbánek

Modráčci a bramborníčci hnědí patřili k nejhezčím úlovkům.Foto L. Urbánek

Letošní, již osmnáctá, jarní odchytová akce na Žehuňském rybníku, proběhla ve dnech 1. až 8. května 2015 v poněkud obtížnějších podmínkách, než v předchozích letech. Nebylo to jen počasí, které tradičně nejvíce ovlivňuje odchyt, ale tentokrát nás zastihla celková rekonstrukce železniční trati v úseku Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou.

Celý článek →

Publikujte v časopise Panurus

Ornitologický časopis Východočeské pobočky ČSO při Východočeském muzeum v Pardubicích (VČP ČSO) patří mezi nejkvalitnější tuzemské odborné ornitologické tiskoviny. V letošním roce došlo ke změně šéfredaktora, odstupujícího Martina Paclíka nahradil Libor Praus.
Personální změny v redakci časopisu by se neměly nijak projevit  v zaběhlém způsobu chodu redakce. Nicméně kvalita časopisu bude i nadále závislá především na publikační aktivitě členů VČP ČSO
a dalších českých ornitologů.

Rukopisy do letošního čísla je možné posílat až do počátku července na e-mail libor.praus@gmail.com. Pokud se nechystáte psát dlouhý, např. faunistický článek, je tu také možnost zaslat až do poloviny srpna krátké sdělení nebo nějakou stručnou zajímavost z terénu. Inspirovat se můžete články v předchozích číslech. Všem přispěvatelům předem děkuji. Pokud váháte nebo si s něčím nevíte rady, neváhejte mě kontaktovat s žádostí o pomoc. Vaše data jsou cenná a jsou potřeba – podělte se o ně!

S pozdravem a nadějí na budoucí spolupráci Libor Praus