Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2018

Jeřábi popelaví (Grus grus) nejsou u Nového rybníka v posledních letech žádnou vzácností. Foto Filip Jetmar

Nejvíce času tráví většina místní ornitologů v prostředí rybníků u Opatova (Hvězda a Nový) a ve Svitavách (Dolní, Horní a Lánský). Odtud proto také pochází většina jejich terénních záznamů. Jaký byl rok 2018 na Svitavsku?

sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), Lánský rybník, Svitavy. Foto Jiří Mach

V zimních měsících zaujalo opakované pozorování sýkořic vousatých (Panurus biarmicus) v prostoru Nového rybníka. Vyskytla se zde rovněž bekasina otavní (Gallinago gallinago) a minimálně dvě lindušky horské (Anthus spinoletta). Tento druh se podařilo neobvykle celou zimu sledovat i v prostoru polního hnojiště u obce Hradec nad Svitavou.

Na hladinách rybníků u Opatova se od března začali objevovat na jarním tahu například hoholové severní (Bucephala clangula), poláci chocholačky (Aythya fuligula), kopřivky obecné (Anas strepera), ostralky štíhlé (Anas acuta), hvízdáci euroasijští (Anas penelope), čírky obecné (Anas crecca), morčáci velcí (Mergus merganser), protahovala hejna kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) nebo racků bělohlavých (Larus cachinnans), racků chechtavých (Chroicocephalus ridibundus) a také racek černohlavý (Larus melanocephalus). V pobřežních partiích rybníka Hvězda se zastavovali kulíci říční (Charadrius dubius), vodouši kropenatí (Tringa ochropus), vodouši rudonozí (Tringa totanus), jespáci bojovní (Philomachus pugnax), čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a na konci března pak i kulíci píseční (Charadrius hiaticula), koliha velká (Numenius arquata) a koliha malá (Numenius phaeopus). V okolí sousedního rybníka Nový byli při odpočinku sledováni kulíci zlatí (Pluvialis apricaria). Hejna čejek byla pozorována i v okolí Svitav a Hradce nad Svitavou, a to v počtu až 140 ex. V polovině března se v prostoru Lánského rybníka zdržovalo početné hejno 130 racků bělohlavých a na pole v okrajových částech Svitav usedali jeřábi popelaví (Grus grus) nebo kulící zlatí.

Jespák obecný (Calidris alpina), rybník Hvězda u Opatova. Foto Milan Janoušek

Volavka červená (Ardea purpurea) v dubnu na opatovských rybnících. Foto Filip Jetmar

Začátkem dubna se nad hladinami rybníků Nový a Hvězda objevovali orli mořští (Haliaeetus albicilla) a orlovci říční (Pandion haliaetus), ke konci dubna pak 300 ex. racků malých (Hydrocoloeus minutus). Na březích Hvězdy se pohybovalo až 16 ex. kulíků říčních, jespák obecný (Calidris alpina), několik lindušek horských, a na konci dubna pak i jespáci malí (Calidris minuta). Zdejší nízký stav vody využilo několik párů kulíků říčních k vyhnízdění na obnažených a rostlinami porostlých pobřežních partiích. Na hladinách obou opatovských rybníků pak pluli morčáci prostřední (Mergus serrator), husy velké (Anser anser), polák malý (Aythya nyroca), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), husice rezavá (Tadorna ferruginea) i liščí (Tadorna tadorna), 160 ex. poláků chocholaček, 50 ex. kopřivek obecných a pěkných osm ostralek štíhlých. Z rákosin se začali ozývat rákosníci velcí (Acrocephalus arundinaceus), obecní (Acrocephalus scirpaceus) i proužkovaní (Acrocephalus schoenobaenus). Jeřábi popelaví pak trávili u rybníka Nový prakticky celou hnízdní sezónu. Mezi vůbec nejzajímavější ornitologické záznamy loňské sezóny Svitavska jistě patří pozorování samce konipase citrónového (Motacilla citreola), volavky červené (Ardea purpurea) a opakovaně bekasiny větší (Gallinago media), vše 14. dubna na rybnících Nový a Hvězda. V rákosinách Lánského rybníka se podařilo zastihnout bukače velkého (Botaurus stellaris), sýkořici vousatou a slavíka modráčka (Luscinia svecica cyanecula), který zde také nakonec úspěšně vyhnízdil. Na Horním rybníku se zastavila ve svatebním šatě potáplice severní (Gavia arctica).

V květnu se už z rákosin opatovských rybníků začali naplno ozývat rákosníci, slavík modráček nebo cvrčilky říční (Locustella fluviatilis), slavíkové (Locustella luscinioides) a zelené (Locustella naevia). Břehy rybníka Hvězda posloužily k tahové zastávce konipasům lučním (Motacilla flava), vodoušům šedým (Tringa nebularia), vodoušům bahenním (Tringa glareola), jespákům šedým (Calidris temminckii) a zcela mimořádně také volavce stříbřité (Egretta garzetta). Hladinu oživila potápka rudokrká (Podiceps grisegena), rybáci černí (Chlidonias niger) nebo rybák velkozobý (Hydroprogne caspia). V pobřežních porostech zpíval ještě i v červnu hýl rudý (Carpodacus erythrinus) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus). Hned prvního června prolétli nad Lánským rybníkem dva rybáci bahenní (Chlidonias hybrida). V bukových porostech přírodní rezervaci Psí kuchyně mezi Opatovem a Semanínem se v hnízdní době ozýval holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius) a zpíval lejsek malý (Ficedula parva) nebo budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix).

Vzletné mládě slavíka modráčka (Luscinia svecica cyanecula) na Lánském rybníku ve Svitavách. Foto Jakub Vrána

Nízká hladina zůstala na rybníku Hvězda díky nedostatku srážek i v letním období. Mohli jsme zde tak pozorovat v červenci a v srpnu řadu bahňáků, jako např. vodouše šedé, vodouše bahenní, vodouše kropenaté, vodouše tmavé (Tringa erythropus), mimořádně i tři vodouše štíhlé (Tringa stagnatilis), břehouše černoocasého (Limosa limosa), bekasiny otavní (Gallinago gallinago), jespáka křivozobého (Calidris ferruginea), kulíky říční, až 20 ex. pisíků obecných (Actitis hypoleucos), čejky chocholaté, jeřáby popelavé, čápy černé (Ciconia nigra) nebo husici rezavou. Nad polem u Nového rybníka, a pak i nad rybníkem Hvězda v jiný den, jsme zaznamenali samce poštolky rudonohé (Falco vespertinus). Koncem srpna se na hladině Nového rybníka vyskytovali dva poláci malí. Letní ospalou sezónu ve Svitavách oživil na Horním rybníku mladý kvakoš noční (Nycticorax nycticorax). Na sousedním Dolním rybníku se podařilo zastihnout při odpočinku dvojici mladých kormoránů malých (Phalacrocorax pygmeus), přičemž šlo teprve o druhé pozorování druhu na této lokalitě. Na polích u Svitav se v létě tradičně začali objevovat zajímavější dravci – motáci lužní (Circus pygargus), luňáci červení (Milvus milvus), luňáci hnědí (Milvus migrans) nebo včelojedi lesní (Pernis apivorus).

Podzimní období proběhlo ve znamení „babího léta“. V něm se podařilo potvrdit na opatovských rybnících výskyt tří rybáků velkozobých, racka žlutonohého (Larus fuscus), husic liščích a dokonce strnada severního (Calcarius lapponicus). Od konce října se zde pak znovu opakovaně objevily lindušky horské. Spekulovat můžeme o tom, zda-li se jednalo o průtažné jedince nebo dokonce právě tyto lindušky už zůstaly na lokalitě k zimování. V konci listopadu na hladině Hvězdy pluly tři potáplice severní, v jiný den dvě potáplice malé (Gavia stellata). V tomto prostoru byla identifikovaná i nedospělá husa malá (Anser erythropus).

Na Horním rybníku se zdržovala delší čas zrzohlávka rudozobá a v polovině září se zde sdružilo více než tisíc jiřiček obecných (Delichon urbicum) a vlaštovek obecných (Hirundo rustica). Později se pak nad rybníky Horní a Dolní proletěl orel mořský a na hladinu sedla ostralka štíhlá. V listopadu oba největší svitavské rybníky navštívily potáplice severní i malá. V polích u Vendolí se slétalo rekordních 105 ex. vran šedých (Corvus cornix) k místnímu hnojišti a nad Lánským rybníkem prolétl sokol stěhovavý (Falco peregrinus).

Linduška horská (Anthus spinoletta) při zimování, polní hnojiště v Hradci nad Svitavou. Foto Milan Janoušek

V listopadu a počátkem prosince jsme měli možnost se opakovaně setkat s dřemlíkem tundrovým (Falco columbarius) na polích v okolí Svitav a při přeletu nad Dolním rybníkem. V polovině prosince zaujal výskyt budníčka menšího (Phylloscopus collybita) a lindušek lučních (Anthus pratensis) u Lánského rybníka. V polním hnojišti v Hradci nad Svitavou jsme pak druhou zimu začali registrovat pokusy lindušek horských o přezimování.

Díky značné aktivitě řady pozorovatelů obohatil rok 2018 ornitologické databáze i některými údaji s hodnotou nadregionálního významu. Bohužel stále z lokalit bez státní ochrany přírody, kterou by si některé rybníky jistě zasloužily.

Ornitologická pozorování pocházejí z autorovy osobní databáze a birds.cz/avif (pozorování ptáků), s uvedením autorství dalších pozorovatelů: Miroslav Beran, Pavel Bergmann, Pavlína Gregorová, Milan Janoušek, Filip Jetmar, Jiří Mach, Petr Moutelík, Luboš Novák, Jan Richtr, Lubor Urbánek, Jakub Vrána a Jiří Vyskočil.

Jiří Mach

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation