Ornitologické zajímavosti na Chlumecku v roce 2012

20130128

Mlady německý čáp odečtený v srpnu 2012 u Babic. Foto Josef Vrána

Rok 2012 přinesl na Chlumecku několik zajímavých pozorování, které dále rozšiřují a doplňují naše znalosti o této části východních Čech.  Krajina, jíž dominuje niva řeky Cidliny a Bystřice a několik zachovalých středověkých rybníků, vytváří místy atraktivní prostředí zejména pro vodní a mokřadní druhy ptáků. Přesto, že úsilí a časové možnosti byly zřetelně nižší než v předchozích letech, lze hodnotit rok 2012 jako ornitologicky atraktivní.

20130128a

Podmáčené louky v nivě Bystřice jsou stanovištěm břehoušů černoocasých. Foto L. Kadava

Bezesporu nejvzácnějším zjištěním byl nález tokajícího páru břehoušů černoocasých (Limosa limosa) v bystřické nivě v širším okolí Třesického rybníka. V průběhu dubna byl pravidelně zjišťován 1 ex, ke konci dubna a počátkem května byl zaznamenán celý pár. Bohužel 3. května 2012 postihl oblast silný přívalový déšť vč. krupobití a při následující kontrole 7. května již ptáci nebyli zjištěni. Pokud došlo k hnízdění, je pravděpodobné, že bylo neúspěšné již v počáteční fázi z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Této tezi by nasvědčovalo i výrazné zvýšení hladiny v podmáčených loukách, kde se ptáci zdržovali. Lví podíl na zjištění břehoušů na této lokalitě má Vašek Zámečník.

Neméně atraktivním zážitkem bylo pozorování tokajícího páru vodoušů šedých (Tringa nebularia) 22. dubna na obnaženém dně vypuštěného maloplošného rybníka Svinče u Babic. Zajímavou skutečností na tomto pozorování je fakt, že byly pozorovány i opakované pokusy o páření. Přesto, že v tomto případě nemůžeme o hnízdění uvažovat (při následující kontrole 25. dubna byl již rybník napuštěn a ptáci nebyli pozorováni), pozorování toku u vodouše šedého v České republice jsou vzácná a mimo hlasových projevů nejsou žádné další části epigamního chování v literatuře zmiňovány.

20080128b

Zatopené polní deprese představují významný potravní zdroj v zemědělské krajině. Na snímku zaplavené pole u Kosiček, srpen 2012. Foto L. Kadava

Ne vždy musí být přívalový děšť ničivý – na počátku sprna se díky silným děštům vytvořila řada zatopených polních derpesí u obce Kosičky, které přilákaly druhy jako kulík bledý (Pluvialis squatarola), jespák křivozobý (Calidris ferruginea), slučka malá (Limnocryptes minimus) či koliha velká (Numenius arquata). Výrazné byly počty bekasin otavních (Gallinago gallinago) – až 86 ex. Příjemné bylo zjištění, že si k loužím u Třesického rybníka zalétl mladý čáp černý (Ciconia nigra), který byl kroužkován jako mládě v červnu 2012 na Berounsku. Další příjemné zjištění představovalo 9 mladých čápů bílích (Ciconia ciconia), kteří přilétli počátkem srpna v hejnu 29 ptáků do polí k Babicím z krajů v okolí saských měst Coswig a Lebien v Německu. Lví podíl na odečtech má Joska Vrána.

20120128f

Pískovna Štít je hnízdištěm racka chechtavého a zrzohlávky rudozobé. Foto L. Kadava

V Cidlinské nivě jihozápadně od Chlumce nad Cidlinou mezi Pamětníkem a Hradišťkem II je potěšující opětovné zjištění volajících chřástalů polních (Crex crex). Oproti roku 2011 se patrně zvyšuje i počet volajících samců. Nejcennější partie zdejší nivy jsou chráněny jako přírodní památka Pamětník, zde potěšilo opakované zjištění zpívajícího samce strnada lučního (Miliaria calandra), vysoký počet zpívajících cvrčilek říčních (Locustella fluviatilis), pravidelně 3 – 4 zpívající samci. Bohužel se v roce 2012 nepodařilo prokázat hnízdění zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) na území PP Pamětník, pozorování 2 samců a 3 samic 18. června se týkalo pravděpodobně nehnízdících ptáků. Zrzohlávky ovšem byly nalezeny na lokalitě, která s PP přímo sousedí: totiž v pískovně Štít, kde bylo prokázáno hnízdění 1 páru. Hnízdění dalších 5 párů, které byly opakovaně na pískovně pozorovány během května a června, se nepodařilo prokázat. Pro zrzohlávku, společně s rackem chechtavým (Larus ridibundus), jehož početnost byla v roce 2012 odhadnuta na 300 párů, je štítská pískovna jedinou hnízdní lokalitou v bývalém okrese Hradec Králové. Přes zimní období je pískovna regionálně významným shromaždištěm některých vodních druhů ptáků – zajímavé byly počty morčáků velkých (Mergus meganser), které se v lednu 2012 pohybovaly okolo 120 jedinců. Ptáci patrně často přeletují mezi štítskou pískovnou a Žehuňským rybníkem, čemuž by napovídalo (krom přímého pozorování nejčastěji menších hejn nad Cidlinskou nivou mezi Hradišťkem II a Zbraní) i zvýšení počtu morčáků na Žehuňském rybníku po zamrznutí štítské pískovny koncem ledna 2012.

Není v možnostech krátkého informačního příspěvku popsat všechny zajímavosti, které ornitologický rok 2012 přinesl – zejména však není možné popsat všechny pocity radosti a naplnění, které chvíle v přírodě přínášejí. Chvíle, které dalece přesahují pouhý pojem ornitologie a stávají se mozaikou, která přináší do života krásu a poetiku a z níž se tvoří vědomí, že právě tyto prchavé vzácné okamžiky formují lidské nitro tak, abychom snáze poznali, co je skutečně důležité!

Lukáš Kadava

20130128c

Zaplavené louky v nivě Bystřice byly stanovištěm desítek bekasin otavních. Foto l. Kadava

20120128e

Zrzohlávky rudozobé jsou v pískovně Štít značně odolné vůčii ruchu těžby i intenzivnímu pohybu rybářů. Foto L. Kadava

20120128d

Louky v PP Pamětník. Chřástalům polním díky managementu PP nehrozí vysečeni hnízd zemědělskou technikou jako v okolní intenzivně využívané cidlinské nivě. Foto L. Kadava

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation