Podaří se zastavit úbytek břehouše černoocasého v Evropě?

: Břehouš černoocasý byl opět opakovaně zjištěn v bystřické nivě i v roce 2014, nicméně bez náznaků hnízdění. Na snímku jedinec, zastiženy v poli u Bystřice 15. května 2014. Foto V. Štorek

Břehouš černoocasý v bystřické nivě na Královehradecku v květnu 2014. Foto V. Štorek

Břehouš černoocasý (Limosa limosa) je již řadu let výrazně ubývajícím druhem nejen v České republice, ale v celé řadě evropských zemí.  Polovina populace tohoto bahňáka doposud hnízdí v Nizozemsku, avšak i zde jde o druh výrazně ubývající. Organiazce Birdlife International je již od počátku devadesátých let upozorňována, aby byl druh zařazen mezi celosvětově ohrožené. Mimo zdokumentovaný úbytek evropské populace pak zejména z důvodu nedostatečně známého populačního trendu poddruhu L.limosa melanuroides v Asii. Pouze u evropského poddruhu L. limosa islandica bylo zaznamenáno zvýšení početnosti lokální islandské populace.

Evropská komise v roce 2011 zveřejnila strategii biologické rozmanitosti 2020, s hlavním cílem „zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020 a současně zvýšit příspěvek EU k odvrácení celosvětové ztráty biologické rozmanitosti “ (blíže ZDE). Jak upozorňují autoři studie, která vyšla v aktuálním čísle časopisu Bird Conservation International, paradoxem v případě ochrany břehoušů je fakt, že druh je zařazen v příloze II směrnice o ptácích (viz ZDE), která zahrnuje druhy, které je za určitých podmínek možno lovit. Nizozemsko tak podle platné legislativy nevyhlásilo Ptačí oblasti (SPA), kde by byl břehouš černoocasý kritériovým druhem. V klíčové oblasti Nizozemska tak tento druh doposud nemá možnost zákonné ochrany prostřednictvím Natury 2000.

Břehouš černoocasý na hnízdišti v bystřické nivě v květnu 2013. Foto V. Zámečník

Břehouš černoocasý na hnízdišti v bystřické nivě v květnu 2013. Foto V. Zámečník

Ve studii autoři na základě preferovaných biotopových nároků druhu (výška hladiny podzemní vody, otevřenost krajiny a způsob hospodaření na lokalitě), vytipovali pět oblastí v Nizozemsku, na nichž je vhodné usilovat o změny legislativního rámce, které by umožnily ochranu druhu v rámci Ptačích oblastí. Autoři taktéž předpokládají, že bez potřebných ochranných opatření bude nadále docházet k dalším poklesům populace břehouše černoocasého v Nizozemsku, které budou mít vliv na přímé ohrožení celosvětové populace.

Již historické hnízdiště u Třesického rybníka. Břehouši zde hnízdili od pol. 50. let minulého stol. a hnízdní výskyt zde byl zjištěn i po roce 2000. Foto z roku 1995, L. Kadava

Louky v bystřické nivě u Třesického rybníka v roce 1995. Foto L. Kadava

Taktéž v České republice jde o druh, jehož početnost se stále snižuje a v posledních několika letech nepřesahuje celková početnost maxima 10 párů ve dvou izolovaných centrech výskytu, přičemž jednou z posledních oblastí s hnízdním výskytem břehoušů je ve východních Čechách oblast nivy řeky Bystřice východně od Chlumce nad Cidlinou, kde bylo poslední (neúspěšné) hnízdění zjištěno v roce 2013. Více ve zpravodaji Vanellus č. 9. Stejně jako v Nizozemsku je jako hlavní příčina poklesu početnosti v ČR uváděna intenzifikace zemědělství.

Hnízdo břehouše černoocasého. Jižní Čechy, 2013. Foto V. Kubelka

Hnízdo břehouše černoocasého. Jižní Čechy, 2013. Foto V. Kubelka

Lukáš Kadava

Zdroj:

Van der Vliet R.E., Valluerca I.O.,van Dijk J. & Waasen J.M 2015: Protection is inadequate for a declining flyway population of Black-tailed Godwit Limosa limosa: mismatch between future core breeding areas and existing Special Protection Areas. Bird Conservation International. Volume 25: Issue 01: 111 – 125.

Současná tvář bystřické nivy. Foto L. Kadava

Současná tvář bystřické nivy. Foto L. Kadava

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation