Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové V.

20130625a

Posilování ekosystémových služeb (biologická ochrana lesa proti některým ekonomicky závažným skupinám hmyzu)

Podpora ekosystémové služby tak, jak je v tomto projektu naznačena a realizována, je směrována především na biologickou prevenci s maximálním využitím všech živočichů obývajících umělé dutiny. Zajišťuje tedy širokou podporu druhům potřebných k dosažení relativně rovnovážného vztahu mezi potenciálními škůdci lesních porostů (kořistí) a jejich přirozenými nepřáteli (predátory). V městských lesích Hradce Králové má tato činnost dlouholetou tradici sahající až do počátku devadesátých let 20 století. Díky podpoře vedení Městských lesů Hradce Králové a s podporou Magistrátu města Hradce Králové byla značná část původních linií umělých dutin obnovena a je nadále udržována.

Instalace značného počtu umělých hnízdních budek pro dutinové pěvce, netopýry a další živočichy v městských lesích Hradce Králové do lokalit s mizivou nabídkou přirozených dutin, znatelně ovlivňuje strukturu celého společenstva drobných lesních živočichů. V roce 2012 patřilo 97 % živočichů usazených do budek k významným predátorům hmyzu, kteří jen v průběhu vegetační sezony na ploše cca 600 ha lesa spotřebovali více téměř 5 t potravy. Pro preventivní ochranu porostů je dostatečný výskyt přirozených nepřátel řady ekonomicky závažných skupin hmyzu (škůdců) velmi důležitý. Vytváří účinnou „zálohu“ proti vzniku ohnisek jejich prudce narůstajících populačních hustot a v součinnosti s dalšími regulačními mechanismy je dokáže také zastavit a utlumit. Podmínky vytvářené klimatickými vlivy, imisemi a řadou dalších okolností nejen že ztěžují lesní hospodaření, ale připravují půdu pro propuknutí hmyzích kalamit, které je nutné nakonec řešit dalšími zásahy do porostů nebo v krajním případě chemickou cestou. Jistě není pochyb o tom, jak jsou tyto zásahy ekonomicky nevýhodné a ekologicky závažné.

Také po větrné kalamitě v městských lesích na počátku července 2012 a značné následné fragmentaci i prořídnutí lesních porostů lze očekávat nevyvážený vývoj populací především podkorního, ale také listožravého hmyzu. Běžné populace regulátorů z říše hmyzu (paraziti, parazitoidi, predátoři) jsou podobnými kalamitami citelně poškozováni např. úbytkem vhodných míst pro úspěšné zimování, vlastní reprodukci apod. Navíc se za vývojem rostlinožravých (fytofágních) hmyzích skupin vlastní reprodukční výkonností několikanásobně opožďují. I přes obdivuhodné zvládnutí vzniklé situace ze strany lesníků proto na nejexponovanějších lokalitách hrozí nebezpečí vzniku kalamitních ohnisek, která by v důsledku mohla přerůst v kontinuální rozšíření některého ze škůdců. V minulých letech podchycené populace dutinových ptáků napomohou uplatnit svoji predační schopnost se značným časovým předstihem. Ten je umožněn hnízdní podporou utvořené početné populace  a také jejím udržením v porostech zimním přikrmováním na mnoha krmítcích, které jsou pod kontrolou pracovníků ML Hradce Králové.

Rozložení jednotlivých druhů dutinových pěvců v prostoru lesa je ve zdejších podmínkách velmi rozdílné. Odvíjí se od proměnlivosti druhové skladby porostů i jejich věkových stupňů. Jednotlivé druhy v relativně ustáleném společenstvu si navzájem dostatečně konkurují a drží se ve svých původních potravních nikách, které při současné hustotě zejména sýkory dobře využívají. Zdaleka se nejedná jen o samotnou predační schopnost ptáků, ale také dravého sociálně žijícího hmyzu jako jsou některé druhy vos a sršeň obecná, které tlak na kalamitní skupiny hmyzu od druhé poloviny vegetačního období výrazně stupňují. Dokladem toho jsou nápadná seskupení hnízdících ptačích párů zastoupená všemi druhy v dílčích lokalitách, ve stejných lokalitách doplněná rozvinutými roji vos. Poměr mezi ptačími druhy ukazuje na existenci ohniska hlavní kořisti, kterou převažující druh preferuje a je jeho základní potravou. Celková skladba společenstva dutinových pěvců pak odráží situaci na celé ploše sledovaného území. Ačkoli jsou zdejší linie budek rozmístěny nejčastěji podél cest a průseků, vytvářejí natolik hustou síť, že lze jejich plošnou hustotu odhadnout na 2 ks/ha. Ve vhodných biotopech s cíleně doplněnými hnízdišti pro usazení méně častých druhů nebo plné využití nosné kapacity prostředí, dosahuje jejich hustota dokonce 4 – 6 ks/ha. Tím je odbouráno nebezpečí převahy malé skupiny druhů a zajištěn rovnoměrný rozvoj celého společenstva a jeho pestrost.

Denní spotřeba hmyzu se u budkové populace dutinových pěvců v ML Hradce Králové v posledním roce pohybovala kolem 42 kg. V období od konce května až do počátku podzimních přeletů na konci srpna tedy ptáci zkonzumovali měsíčně 1,2 t (!) převážně hmyzí potravy. Uvědomíme-li si obrovskou rozmnožovací schopnost hmyzích populací, která v průměru 150 – 250 x převyšuje reprodukční potenciál vlastních predátorů – především ptáků, je intenzivním odběrem hmyzu usazenými ptáky výrazně sníženo nebezpečí jejich nenadálé gradace. K té dochází při selhání souboru regulačních mechanismů ovlivňujících zásadním způsobem úmrtnost hmyzích populací jako je líhnivost vajíček, konstituce určující životaschopnost jedinců, parazité, parazitoidi, nemoci nebo dravci. Jednotlivé negativní faktory se na úmrtnosti hmyzu podílejí s velmi proměnlivou intenzitou odvislou od klimatických podmínek i neustálých změn, které v lesním ekosystému – a zvláště u hospodářských lesů – trvale probíhají.

Miroslav Dusík

 

Projekt je realizován S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation