Rok 2014 na Proudnici

Severské husy odpočívají na hladině Proudnického rybníka. Foto J. Studecký

Severské husy odpočívají na hladině Proudnického rybníka. Foto J. Studecký

Proudnický rybník je oblíbenou ornitologickou a birdwatcherskou lokalitou. Zejména v předjaří a v době tahu ptáků se lze setkat s atraktivními ptačími hosty. Ovšem i v hnízdní době se vyplatí tuto přírodovědně i esteticky zajímavou lokalitu navštívit. Tento příspěvek si neklade za cíl podat kompletní obraz místní avifauny, ale seznámit čtenáře s tím nejzajímavějším, co ptačí sezóna v roce 2014 přinesla.

Cvrčilka zelená (Locustella naevia), hnízdí na lokalitě pouze v několika párech. O poznání bohatší je na tento druh blízká cidlinská niva. Foto J. Ebr

Cvrčilka zelená (Locustella naevia), hnízdí na lokalitě pouze v několika párech. O poznání bohatší je na tento druh blízká cidlinská niva. Foto J. Ebr

Předjaří 2014 se neslo ve znamení velebných hlasů jeřábů popelavých (Grus grus). Jeden pár se zdržoval na počátku hnízdní doby (od 25.2. do 1.3.) v litorálních porostech v jižní části rybníka, opakovaně byl slyšen z téhož místa v rákosí, patrně však byl plašen instalací mobilní kazatelny, která nejenže mohla být důvodem odletu jeřábů z lokality, ale pohybem lidí a techniky došlo i k poškození předmětu ochrany v PP louky u rybníka Proudnice, tj. zvláště chráněných rostlin – zejm. orchidejí (blíže viz ZDE). Je možné, že tento pár se přesunul do nedaleké Přírodní památky Pamětník, kde byl poté opakovaně pozorován (vč. projevů toku) až do 7.6. 2014.

Zřejmě nejzajímavějším poznatkem sezóny bylo prokázané hnízdění 1 páru skorce vodního (Cinclus cinclus), u něhož hnízdění v nízkých nadmořských výškách není obvyklé. Proudnický rybník leží ve výšce 215 m.n.m a čerstvě vyvedené, ještě špatně létající mládě bylo pozorováno o výpusti rybníka dne 22. května. Pozoruhodné je, že v celé sezóně, vyjma tohoto pozorování, nebyli skorci vůbec zjištěni. Jedním z důvodů může být i fakt, že přestože má v závislosti na množství protékající vody odtoková strouha charakter horského potoka, k vlastnímu hnízdění nemuselo dojít přímo v těchto místech. Vzhledem k okolnostem pozorování však k němu muselo dojít relativně nedaleko. Dalším pozoruhodným zjištěním bylo prokázané hnízdění 1 páru bukáčka malého (Ixobrychus minutus). Samec byl opakovaně slyšen v litorálních porostech rybníka od 7.5. do 3.8. 2014. Dne 15.7. byl v místě zjištěného teritoria pozorován na stéblech rákosu 1 mladý pták. Tradičně početný je v okolí Proudnického rybníka strnad luční (Miliaria calandra), u něhož bylo v roce 2014 zjištěny   3 teritoria. V širším okolí rybníka (tj. v k.ú. Žiželice bylo zjištěno 17 teritorií). Oproti roku 2013 nebyl zjištěn strnad zahradní (Emberiza hortulana), avšak v blízkém okolí rybníka (tj. do 3 km) bylo prokázáno Mirkem Jelínkem hnízdění 2 párů.

Také letos byl sledován průběh hnízdění hus velkých (Anser anser), ač zejména z nedostatku terénního úsilí mohou být výsledky poněkud zkreslené. Podařilo se prokázat hnízdění 3 párů, vodících mláďata. Za zmínku stojí též prokázané hnízdění 1 páru v nedaleké NPP Žehuňský rybník, kde doposud hnízdí husy velké prozatím pouze nepravidelně (vyvedena byla 4 juv.). Hnízdění druhého páru je pravděpodobné, avšak mláďata zjištěna nebyla (Mirek Jelínek in litt.).

Polní mokřady v jižní a západní části Proudnického rybníka. Hnízdiště čejky chocholaté a kulíka říčního. foto L. Kadava

Polní mokřady v jižní a západní části Proudnického rybníka. Hnízdiště čejky chocholaté a kulíka říčního. foto L. Kadava

Sledován byl i výskyt ptáků na polním mokřadu SV od rybníka. Tah bahňáků na tomto mokřadu byl v tomto roce poněkud slabý, předpokládám, že převážně zarostlé břehy bez výraznějších bahnitých ploch mohly být limitujícím faktorem pro výskyt většího počtu či druhového složení bahňáků, popř mohlo dojít ke zkreslení počtu přítomných ptáků zákrytem vegetací. Zmíněná mokřadní a ruderální vegetace v okolí mokřadu však posloužila jako biotop pro hnízdění min. 2 párů konipasů lučních (Motacilla flava), v bezprostředním okolí mokřadu hnízdily min. 2 páry kulíka říčního (Charadrius dubius) a 4 páry čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Do hnízdiště nebylo v sezóně vstupováno, podle nepřímých indicií však lze považovat hnízdění za převážně úspěšná. Další 2 páry čejek hnízdily v jihozápadní části lokality.

V pohnízdní době zaujal vysoký počet v rákosinách nocujících špačků obecných (Sturnus vulgaris), s maximem 10.8.2014, kdy bylo sečteno celkem 31 000 nocujících ptáků. Jedná se o nejvyšší počet min. od roku 2010. V období tahu byla pozornost věnována severským husám – ač se v okolí této lokality husy nezdržují dlouho a až na výjimky nejde o zimující ptáky, ale o jarní migrační shromaždiště, počty zde shromážděných hus jsou každoročně vysoké. Letošní maxima dosáhla počtu 3695 hus polních (Anser fabalis) dne 13. března 2014 a počtu 1225 hus běločelých (Anser albifrons) v témže dni. Z dalších zajímavých migrantů byli zjištěni mj. rybák bahenní (Chlidonias hybrida) s celkem 4 záznamy z jarního tahu (s maximem 21.5., kdy pozoroval Petr Palčej celkem 7 ex.), v rámci silné pohnízdní invaze poštolek rudonohých do střední a východní Evropy, byla 26.9. pozorována 1 mladá poštolka rudonohá (Falco vespertinus) u západního cípu rybníka. Vzácností je již pozorování břehouše čenoocasého (Limosa limosa) – 1 ex. byl 23.4. zastižen Mirkem Jelínkem. Jak začal rok 2014 jeřáby popelavými – tak jimi i končil. Dne 28.12. byly pozorovány 3 ex. kroužící nad rybníkem. Jde o první zimní záznam z této lokality a další pozorování z blízkého okolí (již v lednu 2015) nastoluje otázku, zdali se jedná o náhodné záznamy, či se ptáci v oblasti zdržují dlouhodoběji….

Lukáš Kadava

Husy polní (ssp.rossicus) na Proudnickém rybníku. Foto S. Novotný

Husy polní (ssp.rossicus) na Proudnickém rybníku. Foto S. Novotný

Polní mokřad v blízkosti Proudnického rybníka (září 2014). Foto L. Kadava

Polní mokřad v blízkosti Proudnického rybníka (září 2014). Foto L. Kadava

Použita byla data Jana Studeckého, Svatopluka Novotného, Petra Palčeje a Mirka Jelínka. Díky!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation