Bohumilečský a Újezdský rybník

Bohumilečský rybník

k.ú. Bohumileč, p.č. 485 (vodní plocha),

výměra 22,1 ha, ORP Pardubice
ochranářský status: okrajově ÚSES (část břehu), VKP ze zákona

Způsob hospodaření: vodní plocha je součástí intenzivního chovu ryb (kapra) jako komorový rybník s pravidelným každoročním výlovem počátkem jara.

Popis

Středně velký rybník mezi obcí Újezd u Sezemic a osadou Bohumileč (obec Rokytno). Z jihu je ohraničen hrází. Zbývající strany jsou obklopeny souvislými břehovými porosty (stromy i keře) proměnliví šířky. Souvislejší rákosiny jsou hlavně v severovýchodní části vodní plochy. Hladinu člení několik menších ostrůvků většinou s porosty dřevin.

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdící druhy

Zvláště chráněné druhy: silně ohrožené – chřástal vodní (1 – 2 páry), rákosník velký (2 – 3 páry), žluva hajní (1 – 2 páry), slavík modráček středoevropský (0 – 2 páry), zrzohlávka rudozobá (1 – 2 hnízda); ohrožené druhy – kopřivka obecná (5 – 10 hnízd), lejsek šedý (3 – 5 párů), potápka černokrká (3 – 15 párů), potápka roháč (3 – 6 párů), potápka malá (2 – 4 páry), moták pochop (1 – 2 páry), moudivláček lužní (2 – 3 páry), ťuhýk obecný (1 – 2 páry).

Ostatní druhy: husa velká, kachna divoká, polák velký, polák chocholačka, lyska černá, slípka zelenonohá, racek chechtavý, drozd kvíčala, rákosníci obecný, proužkovaný a zpěvný, lejsek bělokrký, strnad rákosní aj.

b) migranti a nepravidelní zatoulanci

Rybník je významnou tahovou zastávkou vodních a na vodu vázaných druhu. Krátkodobě obnažené dno pravidelně vypouštěného rybníka s nabídkou potravy bezobratlých spadá obvykle do období počátku průtahu řady druhu bahňáků. Pravidelně jsou zastiženi vodouši šedí, tmaví, bahenní, rudonozí a kropenatí a jespáci bojovní. V menším počtu jespáci obecní, bekasiny otavní, kulíci píseční, břehouši černoocasí a další méně běžné druhy jako např. tenkozobec opačný. Pravidelně se vyskytují na tahu potápky černokrké a malé, kormoráni velcí, volavky popelavé a bílé, čápi černí, ostralky štíhlé, lžičáci pestří, hvízdáci euroasijští, čírky obecné a modré, morčáci velcí i malí. Na lokalitě se setkáváme s orlovcem říčním, jeřáby popelavými, racky bouřními, malými, černohlavými a bělohlavými, rybáky černými, břehulí říční a s dalšími druhy.

Ochranářská rizika

V současné době není lokalita přímo ohrožována aktivitami souvisejícími se způsobem rybářského hospodaření. Avšak intenzifikace chovu společně s eutrofizací zvyšuje riziko opakovaného ataku botulismu na lokalitě.

Lokalita je pravidelným hnízdištěm řady druhů kachen, a proto jako nevhodné považujeme vypouštění uměle odchovaných kachen divokých na lokalitu (několik stovek jedinců) jako aktivní součást „zazvěřování“ honitby. Tito ptáci představují přímé veterinární riziko pro volně žijící druhy nejen vrubozobých ptáků a současně přebírají funkci živých vnadících prostředků („balabánů“) na počátku lovné sezóny. Takto jsou lovem nejvíce ohroženy právě místní divoké populace, čehož přímým důsledkem je dlouhodobý trend poklesu stavu vodní pernaté zvěře v regionu.

Potenciální přímé i nepřímé ohrožení lokality v blízké budoucnosti představuje také realizace stavby silničního koridoru R35.

Újezdský rybník

k.ú. Újezd u Sezemic, ORP Pardubice
výměra 28,8 ha (hlavní vodní plocha), 0,7 ha (ostrůvek)
ochranářský status: okrajově ÚSES (část břehu), VKP ze zákona

Způsob hospodaření

Vodní plocha je využívána k intenzivnímu chovu ryb (kapra) převážně jako komorový rybník s pravidelným každoročním výlovem obvykle na jaře.

Popis

Středně velký rybník severozápadně od obce Újezd u Sezemic. Z jihu je ohraničen hrází. Zbývající strany, kromě jihovýchodního břehu na okraji obce, jsou obklopeny břehovými porosty (stromy i keře) proměnlivé šířky. V severovýchodní části vodní plochy jsou mělčiny a při břehu plošně malý litorální porost. V severozápadní části je rozsáhlejší litorál s větší rákosinou, který přechází do luk. Hladinu člení několik menších ostrůvků pokrytých dřevinami. Severně od rybníka se nachází menší lesní porost.

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdící druhy

Zvláště chráněné druhy: silně ohrožené – chřástal vodní (1 – 2 páry), chřástal kropenatý (0 -1 pár), rákosník velký (3 – 5 párů), žluva hajní (1 – 2 páry), zrzohlávka rudozobá (0 – 2 páry); ohrožené druhy – kopřivka obecná (3 – 5 hnízd), koroptev polní (1 – 2 páry nepravidelně), lejsek šedý (3 – 6 párů), cvrčilka slavíková (0 – 2 páry), moták pochop (2 – 3 páry), moudivláček lužní (1 – 3 páry), slavík obecný (2 – 4 páry), potápka roháč (3 – 6 párů), potápka černokrká (0 – 5 párů), potápka malá (2 – 5 párů), ťuhýk obecný (1 – 2 páry).

Ostatní druhy: husa velká, kachna divoká, lyska černá, čejka chocholatá, kulík říční, slípka zelenonohá, strakapoud malý, kukačka obecná, holub doupňák, drozd kvíčala, rákosníci obecný, proužkovaný a zpěvný, sedmihlásek hajní, strnad rákosní aj.

  1. b) Migranti a nepravidelní zatoulanci

Rybník je významnou tahovou zastávkou vodních a na vodu vázaných druhů. Ve větším počtu zjištěni kormorán velký, volavky popelavá a bílá, čáp černý a bílý, labuť velká, husa polní a běločelá, ostralka štíhlá, lžičák pestrý, hvízdák euroasijský, čírky obecná a modrá, morčák velký, rackové chechtavý, bouřní a bělohlavý, rybák černý a obecný. Pravidelně je možné zastihnout také orlovce říčního, orla mořského, rybáka bělokřídlého, dudka chocholatého, morčáka malého, hohola severního, žlunu zelenou, datla černého, břehuli říční aj.

Vlastní přítoky na jaře nejsou dostatečně vodné, aby bylo možné rybník po výlovu opětovně rychle napustit. Obnažené plochy dna za nižšího stavu vody pak nabízejí vhodné podmínky pro migrační zastávku řady druhů bahňáků – vodouše bahenní, kropenaté, šedé, tmavé a rudonohé, jespáky bojovné, kolihy velké i malé, pisíky obecné, jespáky obecné, šedé a malé, bekasiny otavní atd. Úspěšnost hnízdění (až 5 párů) kulíka říčního, tak čejky chocholaté za nízkého stavu vody v rybníce je závislá na vývoji hydrologických poměrů v jednotlivých letech.

Ochranářská rizika

V současné době není lokalita přímo ohrožována rekreací ani aktivitami souvisejícími se způsobem rybářského hospodaření. Intenzifikace chovu a eutrofizace zvyšuje riziko výskytu botulismu.

Potenciální přímé i nepřímé ohrožení lokality v blízké budoucnosti představuje také realizace stavby silničního koridoru R35.

Kontaktní osoba: Václav Koza mail: kozav(at)pla.cz 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *