Pro autory

POKYNY PRO AUTORY / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

1. Obecné

Časopis Panurus byl založen roku 1989 jako pokračování předešlého Sborníku Východočeské pobočky České společnosti ornitologické (1980–1988). Vychází jednou ročně v nákladu cca 300 výtisků a obsahuje původní sdělení, přehledové články (reviews) a krátké zprávy nejčastěji v češtině s anglickým souhrnem (další možné jazyky jsou angličtina a slovenština).

V samostatných rubrikách jsou otiskována také jednotlivá faunistická pozorování z východo českého regionu (Faunistická pozorování) a ostatní zajímavá pozorování ptáků (Ornitologické zajímavosti). Rukopisy musí mít charakter původního sdělení s doposud nepublikovanými údaji a převzaté údaje musí být řádně citovány. Při publikaci pozorování ptačích druhů podléhajících schválení Faunistickou komisíČSO je nutné toto schválení citovat.

Rukopisy či příspěvky do společných rubrik zasílejte elektronicky či poštou na adresu vydávající organizace: Východočeská pobočka ČSO při VČM v Pardubicích, Zámek 2, 530 03 Pardubice, e-mail: vcpcso(at)centrum.cz, nebo přímo na e-mail šéfredaktora: Bohdanec.rybnik(at)centrum.cz. Všechny rukopisy prochází recenzním řízením, redakční a autorskou korekturou. Během recenzního řízení lze mnohé napravit a redakce autorům (zejména začínajícím) nabízí pomoc při statistickém zpracování dat, textových úpravách a překladech do angličtiny. Věnujte prosím pozornost aktuálnímu číslu. Autoři (u více autorů první) obdrží autorský výtisk časopisu a digitální kopii svéhočlánku ve formátu PDF.

1. General

PANURUS has been published since 1989 when it followed its predecessor Sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické (1980–1988). It is issued once a year with a print run of 300 copies. Panurus publishes original ornithological papers, reviews and short notes in Czech (other possible languages are English or Slovak) with English summaries. Moreover, particular faunistic observations or brief ornithological notes on interesting findings are published in the two special rubrics (Ornithological observations, Ornithological notes). Manuscripts sent to Panurus may not be published (or even submitted) elsewhere and literature data should be cited appropriately. Manuscripts that include records of bird species that may be published only under the acceptance of the Czech Rarities Committee should cite the acceptance.

Please, send the manuscripts to the publisher’s address Východočeská pobočka ČSO při VČM v Pardubicích, Zámek 2, 530 03 Pardubice, Czech Republic; e-mail vcpcso(at)centrum.cz, or directly to the editor-in-chief’s e-mail Bohdanec.rybnik(at)centrum.cz. All manuscripts are peer-reviewed. Please prepare your manuscript properly according to the instructions for authors and the actual issue. Editorial board may help you with statistical analyses, language corrections and translations. The first author will get one copy of the issue and a PDF file of his paper.

 

2. Věcný obsah a struktura rukopisu

Rukopis by měl obsahovat výstižný název, jména a adresy autorů včetně e-mailů, vlastní text (u rozsáhlejších prací členěný na úvod, metodiku, výsledky a diskusi, přičemž poslední dvě kapitoly mohou být spojeny v jednu), souhrn a seznam citované literatury. Úvod má nastínit studovanou problematiku a vytyčit cíle práce. Výsledky uvádí vlastní zjištění, která jsou v diskusi konfrontována s údaji v literatuře. Tam jsou také vyvozeny závěry v souladu s cíli práce. Text krátkých sdělení není členěn na podkapitoly s nadpisy, ale sled uváděných informací je stejný jako u delších sdělení. Přehledové články (reviews) jsou členěny dle potřeby. Text článku by měl být věcný, stručný a neměl by opakovat údaje z tabulek a grafů. Údaje v tabulkách a grafech se nesmí duplikovat navzájem ani s údaji v textu. Na obrázky a tabulky musí být v textu chronologické odkazy. Název, souhrn, legendy a vnitřní text obrázků a tabulek je překládán do angličtiny. Příspěvky do rubriky Ornitologické zajímavosti (krátké textové popisy jednotlivých zajímavých pozorování ptáků, např. netypického zbarvení, chování atp.) mají formu delšího odstavce bez členění a obsahují výstižný název a jménonautora. Faunistická pozorování zasílejte ve formě: druh, datum, lokalita, číslo čtverce mezinárodního mapování, počet jedinců, případné okolnosti a pozorovatel. Faunistická pozorování jsou taktéž excerpována z databáze Birds.cz – pozorování ptáků, takže pokud je zasíláte tam, není třeba je zasílat redakci přímo. V nejasných případech se prosím řiďte úpravou v aktuálním čísle.

 

2. Facts and structure in the manuscript

Manuscripts should contain a brief but informative title, full names and addresses of authors including e-mail addresses, the main body of the text (in longer manuscripts structured to introduction, methods, results and discussion, while the latest two may be combined together), summary and reference list. The introduction should outline the present knowledge on the studied issue (literature data) and set out the own study objectives. The results contains own original findings of observations that are subsequently confronted with the literature data in the Discussion chapter. In the later, conclusions are set according to study objectives. Text of shorter manuscripts is not divided into chapters with headings, but the information-flow should have the same order as in longer studies. Reviews are structured as necessary to discuss the selected topic. The text of a manuscript should be factual and brief enough and should avoid repeating the information in tables and graphs. Tables and graphs should not duplicate each other and all of them should be referenced in the text chronologically. The title, summary, table headings and the text inside, figure legends and the text inside, are translated to English (when manuscripts are written in Czech). Ornithological notes (text descriptions of interesting observations, e.g. abnormal plumage or behaviour) should follow the form of a longer paragraph without division. Faunistic observations (brief factual descriptions of bird records) should be sent in the form: species, date, place, Grid no., no. of individuals, circumstances (optional information), and the name of the observer. For maximally meeting the manuscript requirements, please see the actual issue of Panurus.

 

3. Formát rukopisů

Rukopis vytvořte nejlépe v editoru MS Word, bez zvláštních formátů a jedním typem písma. Tabulky a obrázky s popisky zařaďte na samostatných listech na konci rukopisu. Přílohy mají být přehledné a jednoduché. Digitální obrázky a fotografie přiložte jako soubory formátu JPG s minimálním rozlišením 2000× 1200 pixel; grafy zašlete společně s původními daty jako soubor MS Excel (jednotlivé grafy na samostatných listech). Obrázky a fotografie na papíře musí být dostatečně kontrastní (obrázky černou tuší, fotografie na lesklém papíru), na zadní straně označené pořadovým číslem a jménem autora. Odkazy na literaturu v textu musí odpovídat seznamu literatury. U prací více než dvou autorů uveďte v odkazu jméno prvního a zkratku „ et al.“ Více odkazů v jedné závorce řaďte chronologicky, práce v seznamu literatury řaďte abecedně. Nepublikované údaje se v odkazech citují jako „in litt“ nebo „ in verb.“, práce zatím nevyšlé, ale přijaté do tisku jako „in press.“

 

Příklady citací:

Odkazy v textu: „…podle KVERKA (1992)“, „…(BEJČEK 2006)“, „…(HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005, REIF et al. 2006)“

Seznam literatury:

KVEREK P. 1992: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) na úpatí Českého ráje. Panurus. 4: 73–76.

BEJČEK K. 2006: Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata). In: Vrána J. & Bělka T. (eds): Ornitologická pozorování. Panurus. 15: 125–140.

HUDEC K. & Š ŤASTNÝ K. (eds) 2005: Fauna ČR, Ptáci 2/1. Academia, Praha. REIF J., VOŘÍŠEK P., Š ŤASTNÝ K. & BEJČEK V. 2006: Trendy početnosti ptáků v České republice v letech 1982–2005. Sylvia 42: 22–37 .

 

Typický formát tabulky:

Tab. 1: Zastoupení různých typů umístění hnízda u racka chechtavého.

Table 1: Distribution of Black-headed Gull nests by site characteristics.

tabulka

 Typický formát grafu:

graf

Obr. 1: Časování průběhu pelichání mladých slavíků obecných (n=141) na Mladoboleslavsku. Bílá barva znázorňuje dosud nepelichající ptáky (n=63), šedá jedince v různém stadiu pelichání (n=43) a černá ptáky s již ukončeným procesem pelichání (n=35). Čísla ve sloupcích uvádí počet případů.

Fig. 1: Timing of the progress of moult in juvenile Common Nightingales (n=141) in the region of Mladá Boleslav. White indicates birds not yet moulting (n=63), grey indicates active moult (n=43) and black those birds that had already finished moulting (n=35). Numbers in columns represent the numbers of cases.

 

3. Manuscript format

Type the manuscript down preferentially in the MS Word editor using the simple format (single script size). Place the tables, graphs or photos with headings (or legends) to separate sheets at the end of the manuscript. Tables and graphs should be properly designed, simple and understandable and they have to fit in the maximum print size. Digital illustrations and photos should be sent as JPG file with the minimal resolution of 2,000 × 1,200 pixel. Please, send all graphs with related data-sheets as a single MS Excel file (each graph on a single sheet). References to literature in the text should fully correspond with the references in the list.

 References to literature examples:

 References in the text: „…according to KVEREK (1992)“, „…(BEJČEK 2006)“, „…(HUDEC & Š ŤASTNÝ 2005, REIF et al. 2006)“

 Reference list:

 KVEREK P. 1992: The Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) in Český Ráj area. Panurus 4: 73–76.

 BEJČEK K. 2006: A Stonechat (Saxicola torquata). In: Vrána J. & BĚLKA T. (eds): Ornitologická pozorování. Panurus. 15: 125–140.

HUDEC K. & Š ŤASTNÝ K. (eds) 2005: Fauna ČR, Ptáci 2/1 .Academia, Praha. REIF J., VOŘÍŠEK P., Š ŤASTNÝ K. & BEJČEK V. 2006: Trendy početnosti ptáků v České republice v letech 1982–2005. Sylvia 42: 22–37.

See above for required table and graph formatting.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *