Historie konferencí

Výroční konference Východočeské pobočky ČSO při Východočeském muzeu Pardubice
„Metody a výsledky výzkumů ptačích populací I – V“
(1990 – 2010)

Když v roce 1987 došla konečně dr. Obhlídalovi trpělivost s mými mladistvě rozmáchlými výhradami k nečinnosti a pasivitě pobočky, jimiž jsem častoval její výborové schůze, pověřil mě, abych tedy vypracoval jakýsi návrh koncepce rozvoje činnosti. V materiálu, který jsem na další výborovce předložil, bylo mimo jiné navrženo konání jakýchsi regionálních ornitologických konferencí, kterým bude každoročně věnována jedna ze 4 členských schůzí pobočky. Návrh byl oprášen a dopracován do podoby konference spíše celostátní až o dva roky později. V zápise K. Dohnala ze schůze výboru pobočky dne 13. 9. 1989 se mimo jiné píše: „Byla předběžně odsouhlasena možnost konání Vč. ornitologické konference, situované k 15. výročí založení pobočky; místo konání Č. Skalice, termín, možnosti ubytování, zajištění sálu a pod. – pověřen T. Diviš, informace podá do příští schůze.“ A když později výbor schválil mé návrhy na sídlo konference, ubytování účastníků a i na název akce, rozběhly se přípravy už se vší vážností a naostro.

První konference v České Skalici ještě nebyla očíslována, protože byla jen jakousi zkouškou našich možností a schopností, a tak až po jejím úspěšném završení jsme se začali zabývat úvahami o jejím opakování. Ve zkoušce ovšem obstála také Česká Skalice, ležící na pomezí přírodních půvabů východního Podkrkonoší, západního Podorličí a severního Polabí a také samotné sídlo konference v klubovně místní organizace Českého zahrádkářského svazu vystavěné na hranici mezi intravilánem města a Národní přírodní památkou Babiččino údolí. Osvědčilo se i turistické ubytování v kempu na přehradě Rozkoš, famózní to tahové zastávce ptactva nabízející účastníkům konference atraktivní program pro konferenci zakončující nedělní exkurzi.

Z pohledu ekonomického neopustila žádná z dosavadních konferencí teritorium „černých čísel“, a to i díky několika drobným sponzorům, kteří nám zdarma zajišťovali tisk pozvánek a programů nebo konferenčních tašek a kalendářů. Menší finanční podporu jsme získali od města České Skalice, technickou podporu ochotnou zápůjčkou projekční aparatury nám pravidelně poskytovala českoskalická Základní škola. O každé z konferencí vyšla alespoň krátká zpráva v regionálním tisku nebo zpráva v rozhlase, akce pro veřejnost byly v tisku předem avizovány formou pozvánky a plakátovány v místě i v okolí.

Mottem českoskalických konferencí, na němž jsme se v přípravných výborech shodli a všichni v jeho duchu pracovali, byla kvalitní odborná a společenská náplň akce v příjemném a domácky přátelském prostředí a atmosféře. Tedy jinými slovy, konference „účastnicky přívětivá“. Podle ohlasů a návratu mnohých účastníků i po 5, 10 a 15 letech se nám to zřejmě i podařilo. Zásluhy na úspěšném průběhu českoskalických konferencí mají všechny realizační týmy tvořené především tehdejšími členy výborů pobočky, případně dalšími přáteli ornitology z Klubu milovníků dálkových pohledů. Jmenovat je raději nebudu, protože zapomenout na někoho by nebylo spravedlivé. Pro přípravný výbor a jeho pomocníky začínaly konference vždy už od čtvrtečního rána. Prostory klubovny jsme zatemňovali, stoly a židle metodou pokusů a omylů rozestavovali tak, aby se přihlášení i nepřihlášení vešli a zároveň viděli a slyšeli, vynášeli jsme a instalovali a případně i opravovali panely pro postery, naváželi, zapojovali a přezkušovali jsme projekční techniku, „pytlovali“ tašky, připravovali jmenovky a pod., a při tom jsme už také pracovali na vytváření domácky příjemné a přátelské atmosféry.

Jednotlivé konference v datech, poznámkách a zajímavostech:

(I.) 1990 – konána byla 5. až 7. října, počet zúčastněných 98, referátů 27, posterů 15. Češi (mimo mnohé další i tehdejší předseda ČSO prof. Veselovský), Slováci (tehdy ještě jako spoluobčané společného státu) a Poláci. Účastnický poplatek 30 Kčs, konferenční taška, propagační materiály, ornitologické tiskoviny a nástěnný kalendář. Exkurze na přehradu Rozkoš se zúčastnilo asi 20 osob. Stravovali jsme se přímo v klubovně. Kuchyni vládla skvělá kuchařka paní Irena Medková s manželem Vlastou. Jídla byla výborná a porce dřevorubecké. Přenáramná drštková polévka ve velké konvi bohužel z pátku na sobotu zkysla. Vyúčtování za pronájem klubovny znělo na 2138,45 Kčs. Velikou nepřízní k vášni kuřácké a jejím obětem vyznačoval se správce objektu a předseda místní organizace zahrádkářů v jedné osobě. Z konference vzešel sborník PANURUS 3.

II. 1995 – konána byla 6. až 8. října, počet zúčastněných 86, referátů 24, posterů 6. Češi, Slováci a Poláci a už naposledy zakladatel a první předseda pobočky dr. Obhlídal. Účastnický poplatek 40 Kč, konferenční taška s propagačními materiály a ornitologickými tiskovinami. Nedělní exkurze na přehradu Rozkoš se zúčastnilo asi 20 osob. Za nádherného počasí někteří účastníci obého pohlaví vybíhali do Babiččina údolí, kochajíce se jeho krásami, případně i zkoušejíce napodobit legendární běh Viktorky po hraně splavu (dnes Viktorčina) na Úpě u Starého Bělidla. Stravovali a napájeli jsme se velmi chutně a vydatně přímo v klubovně. Kuchyni obsadili tentokrát sami zahrádkáři. Konferenci byl věnován sborník PANURUS 7.

20100324a

Třetí konference v r. 2000. Foto – František Bárta.

III. 2000 – konána byla 6. až 8. října, počet zúčastněných 69, referátů 18, posterů 6. Češi a Slováci. Účastnický poplatek 50 Kč, konferenční taška s ornitologickými tiskovinami, propagačními materiály a kapesními kalendáři. Nedělní exkurze na přehradu Rozkoš se zúčastnilo asi 15 osob. Dobře byla navštívena nedělní propagační a prodejní akce pro veřejnost (budky, krmítka, tiskoviny, poradenství, ukázky odchytu) v konferenční hale a v jejím okolí. Přípravy konference byly poznamenány nápadně menším zájmem aktivních i pasivních účastníků a jejich výrazně pracnějším náborem. Žaludky jsme plnili opět chutně a vydatně v klubovně v režii hostitelů a znovu za ceny velmi laskavé. Některé z prací prezentovaných na konferenci byly zařazeny do sborníku PANURUS 11.

20100324b

Třetí konference v r. 2000. Foto – František Bárta.

20100315g

Čtvrtá konference v České Skalici v r. 2005. Foto – František Bárta.

IV. 2005 – konána 7. až 9. října, počet zúčastněných 75, referátů 24, posterů 6. Češi, Poláci a Britové. Účastnický poplatek 100 Kč, konferenční taška, ornitologické tiskoviny, propagační materiály, nástěnný kalendář a kapesní kalendáře. Nedělní exkurze na přehradu Rozkoš za účasti asi 20 osob. Zajímavý byl nedělní „Ornitologický jarmark“ pro veřejnost, zaměřený na osvětu v poznávání a ochraně ptactva a propagaci a popularizaci ornitologie. Navštívilo jej okolo 40 lidí a také tisk a rozhlas. Opravdu velké úsilí a hodně času jsme museli věnovat náboru účastníků konference. Jelikož byla ČR už členem EU a kuchyně v klubovně zahrádkářů měla daleko do evropských standardů, zajišťovala nám stravování provozovna Eurestu v České Skalici. Chodili jsme buď do její jídelny nebo nám jídlo vozili a servírovali přímo v konferenčním sále. Studené snídaně, svačiny a nápoje byly i nadále podávány našimi hostiteli zahrádkáři. Částka za pronájem konferenčního objektu činila 4500 Kč. Některé z prací prezentovaných na konferenci byly publikována ve sborníku PANURUS 15.

20100315i

Čtvrtá konference v České Skalici v r. 2005. Foto – František Bárta.

20100315n

Čtvrtá konference v České Skalici v r. 2005 – Jiří Porkert. Foto – Jiří Mach.

 

20101027g

Romuald Mikusek pod vlajkami čtyř zůčastněných národu hovoří o kulíšku nejmenším. Foto – Jiří Mach.

20101027k

Ve vestibulu bylo možné zakoupit množství různé literatury. Foto – Jiří Mach.

20101027h

Kuloárni rozhovory. Václav Zámečník a Karel Hudec. Foto – Jiří Mach.

V. 2010 –  Ve dnech 22. – 24. 10. 2010 naše pobočka pořádala již pátou konferenci „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací“. Konference se konala ke 35. výročí založení pobočky a byla pojata jako celostátní konference s mezinárodní účastí. Jejím spolupořadatelem se stala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jako místo konání bylo zvoleno Konferenční centrum Immanuel na úpatí Železných hor. V příjemném rodinném prostředí jsme měli k dispozici plné zázemí (ubytování, stravování, občerstvení v průběhu dne, možnost večerního využití všech sálů pro různé přednášky, soukromé diskuse i oficiální setkání spolupracovníků Jednotného programu sčítání ptáků, samoobslužný výčep a pod.). Program konference byl rozdělen na plenární přednášky a tématické semináře. V rámci plenárních přednášek zaznělo 20 příspěvků, v celkem šesti seminářích (každý den proběhly tři paralelně) dalších 31. Pro účastníky byl předem připraven sborník konferenčních abstraktů. Tématy seminářů byly v pátek ochrana ptáků, populační studie a pěvci, v sobotu pak dravci a sovy, vodní ptáci a znovu pěvci. V plenární části byl jeden blok věnován tématu úbytku ptáků zemědělské krajiny, kromě toho (zejména z technických důvodů) byly do plenárních přednášek zařazeny prakticky všechny příspěvky zahraničních řečníků. Naprostá většina referátů českých i zahraničních řečníků byla na vysoké odborné úrovni. Denní program byl doplněn neformálními programy večerními, kdy během pátečního večera účastníci mohli shlédnout přednášky V. Lemberka o Etiopii a L. Peškeho o záchranném programu pro ibise skalní, v sobotu večer pak D. Vinčeuski prezentoval zajímavé lokality Běloruska. V předsálí bylo možno shlédnout několik posterů (bohužel o posterovou prezentaci byl překvapivě malý zájem!) a malou výstavu fotografií několika autorů. Konferenci zakončila nedělní exkurze pod vedením vedoucího správy CHKO Železné hory Josefa Rusňáka do PR Polom – nevelkého pralesa na území Železných hor. Na konferenci bylo od účastníků mnoho pozitivních ohlasů. Snad jedinými vážnějšími problémy byly opakované výpadky zvukové aparatury při tlumočení v hlavním sále a špatné zatemnění v malých sálech. Obě věci nás jako organizátory velmi mrzí, ale jejich vyřešení bylo bohužel mimo naše možnosti Na závěr trocha statistiky: Konference se zúčastnilo alespoň na jeden den celkem 94 osob, z toho bylo 78 Čechů, 11 Poláků, 4 Slováci a 1 Bělorus. Naprostá většina účastníků (81) také na místě alespoň jednu noc přespala. Celkem 51 referátů předneslo 37 řečníků. Ačkoliv jsme se rozhodli částečně sponzorovat ceny ubytování, díky sponzorům skončila konference s mírným finančním ziskem. Za zdárný průběh konference se sluší poděkovat kromě organizátorům z řad pobočky také spolupořádající Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a všem sponzorům, bez nichž by nebylo možné zajistit konferenci na odpovídající úrovni. Poděkování samozřejmě patří i všem přednášejícím a v neposlední řadě účastníkům, bez nichž by akce neměla smysl.

Foto: L. Kadava

V. 2015 – Konference 2015 byla také velice úspěšná a konala se v reprezentativních sálech (Rytířský a přednáškový) zámku v Pardubicích. Účastnilo se jí celkem 107 platících účastníků z pěti států Evropy, zazněly mnohé cenné příspěvky ze světa současné ornitologie a oceněny byly i podmínky pardubického zámku, v jehož prostorách se konference konala. Pro účastníky byl předem připraven sborník konferenčních abstraktů. V předsálí Rytířského sálu byla k vidění výstava mapující 40 let Východočeské pobočky ČSO. Z archivních fotografií ji připravil Tomáš Diviš. V sobotu 17. 10. v dopoledních hodinách proběhla členská schůze ČSO. Nedělní terénní exkurze vedla do jedné z nejznámějších východočeských rezervací, na Bohdanečský rybník, který v té době procházel komplexní revitalizací. Exkurze se konala pod vedením vedoucího regionálního pracoviště AOPK Vlastimila Peřiny. Všem organizátorům, kteří se na zdárném průběhu konference podíleli, bylo poděkováno a vyzdviženi byli také všichni sponzoři a spolupořadatelé.

Prezentace optiky v předsálí Rytířského sálu. Foto: L. Kadava

Tomáš Diviš, Světlana Vránová, Jakub Vrána

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *