Mokřad Rzy

K.ú. Dobříkov, výměra 33,8 ha (zaokrouhlená výměra PCHP)

 

Ochranářský status: přechodně chráněná plocha (PCHP) Mokřina u Rzů vyhlášená na dobu pěti let (VI/2012 – VI/2017), regionální biocentrum ÚSES.
 

Popis

Jedná se o vodní plochu, bývalý rybník, který byl sice v katastru nemovitostí jako vodní plocha formálně zrušen a převeden na zemědělskou půdu, ale fyzicky se jej nikdy nepodařilo zcela odvodnit. Vodní plocha je proměnlivé rozlohy (podle intenzity srážek v každém roce) a navazuje na ní plně rozvinuté litorální pásmo – mokřad s ostřicovými i rákosovými porosty – o šířce desítek až stovek metrů po celém jejím obvodu. Západní hranici PCHP představuje hráz bývalého rybníka s nadmořskou výškou 254,6 m n. m. a jižní hranici železniční trať. V severní části je pravidelně kosená louka a ve východní části občasná pastvina pro ovce.

Poznámka: lokalita hostí také významnou populaci zvláště chráněných druhů žab, zejména kuňky obecné, rosničky zelené skokana skřehotavého.

 

Ptačí společenstva

 

1 a) hnízdní

kriticky ohrožené: chřástal malý (pouze 1x), strnad luční (nepravidelně);

silně ohrožené:             lžičák pestrý, čírka modrá, bekasina otavní, chřástal kropenatý (nepravidelně), chřástal vodní, racek černohlavý (pouze 1x), rákosník velký, slavík modráček středoevropský;

ohrožené druhy: potápka černokrká (naposledy v roce 2011), potápka malá, kopřivka obecná, čírka obecná, moták pochop, cvrčilka slavíková, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý (nepravidelně), moudivláček lužní (v posledních letech nepravidelně), ťuhýk obecný (nepravidelně);

ostatní druhy (výběr): labuť velká, husa velká (pouze 1x), kachna divoká, polák velký, polák chocholačka, racek chechtavý (naposledy v roce 2012), lyska černá, slípka zelenonohá, čejka chocholatá, kulík říční, kukačka obecná, rákosník obecný, rákosník proužkovaný, rákosník zpěvný, cvrčilka zelená (nepravidelně), strnad rákosní.

Poznámka: slavík obecný a žluva hajní pravidelně hnízdí v těsném sousedství PCHP, cvrčilka zelená a cvrčilka říční nepravidelně.

 

1 b) transmigranti a zatoulanci

kriticky ohrožené: volavka červená, kolpík bílý, ostralka štíhlá, luňák červený, orel mořský, vodouš rudonohý, rybák černý, chřástal malý, jeřáb popelavý;

silně ohrožené: volavka bílá, čáp černý, hohol severní, lžičák pestrý, čírka modrá, bekasina otavní, pisík obecný, vodouš kropenatý, chřástal kropenatý, chřástal vodní, racek černohlavý, ledňáček říční, konipas luční, rákosník velký, slavík modráček středoevropský;

ohrožené: potápka černokrká, potápka malá, potápka roháč, čáp bílý, kopřivka obecná, čírka obecná, moták pochop, jestřáb lesní, cvrčilka slavíková, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý, moudivláček lužní, vlaštovka obecná;

ostatní druhy (výběr): volavka popelavá, kormorán velký, labuť velká, husa velká, husa běločelá, husa polní, husice liščí, kachna divoká, polák velký, polák chocholačka, hvízdák euroasijský, káně lesní, poštolka obecná, čejka chocholatá, jespák bojovný, vodouš bahenní, kulík říční, lyska černá, racek chechtavý, racek malý, rybák bělokřídlý, slípka zelenonohá, kukačka obecná, linduška luční, rákosník obecný, rákosník proužkovaný, rákosník zpěvný, cvrčilka zelená, strnad rákosní.

 

Ochranářská rizika

Vodní plocha sice není oficiálně rybářsky využívána, v posledních letech zde však došlo k výraznému zhoršení kvality vody a zřejmě též ke spontánnímu a nevhodnému pomnožení ryb, včetně střevličky východní. Místně byly po obvodu vysazeny dřeviny, zatím v přijatelném rozsahu. V střednědobém výhledu hrozí postupné zazemňování vodní plochy, rozšiřování rákosin na úkor ostřicových luk a při déle trvajícím nedostatku srážek také ke zmenšování celého mokřadu. Výkon práva mysliveckého by neměl být rozšiřován nad rozsah daný rozhodnutím o zřízení PCHP. Otázkou zůstávají možné vlivy prasete divokého a norka amerického.

 

Kontaktní osoba: Martin Fejfar; mail: fejfar.martin(at)seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *