Panurus 10

REIF J.: Avifauna rybníka Velký Košíř u Litomyšle v letech 1994-1997 – 3
ČESÁK J.: Výsledky odchytu zimujících havranů polních (Corvus frugitegus) v Rábech u Pardubic v letech 1982-1999 – 47
REJL J.: Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře v okolí Semína u Pardubic – 65
ČERNÝ M., DOHNAL K., PRÁŠIL J.: Rok 1937 kroužkovatele ing. Otty Kadlece – 75
HAMPL R., VÁCLAVEK J.: Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 – 89
HORÁK J., HARANT K.: Zkušenosti z praktické biologické ochrany dubového lesa v Polabí – 97
DIVIŠ T.: Šíření výra velkého (Bubo bubo) na Českoskalicko a Jaroměřsko –  103
MACH J.: Mapování hnízdišť kavky obecné (Corvus monedula) ve Svitavách – 109
VOLF V: Hnízdění albína lysky černé (Fulica atra) u Dobrušky – 113
ZAJÍC J.: Z hnízdní biologie sýkory parukářky (Parus cristatus) – 117
JETMAR F.: První pozorování ibise hnědého (Plegadis falcinellus) na Svitavsku – 121
JANOUŠEK M., JETMAR F.: Výskyt slučky malé (Lymnocryptes minimus) na Opatovsku – poznámky k prostředí a determinaci – 125
BĚLKA T.: Neobvyklá potrava mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus) – 129
HLAVÁČEK J.: Zajímavě umístěné hnízdo pěnice slavíkové (Sylvia borin) – 131
ČESÁK J.: Zimní výskyt sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) v přírodní rezervaci rybník Baroch – 133
MACH J.: První výskyt husy indické (Anser indicus) v okrese Svitavy – 135
URBÁNEK L.: Lejsek malý (Ficedula parva) znovu prokázán na Svitavsku –  137
VÁCLAVEK J., PACLÍK M.: Pravděpodobné zahnízdění hohola severního (Bucephala clangnla) na Bohdanečsku v roce 1999 – 139
REJL J., HORÁK M.: Pozdní zástih rákosníka obecného (Acrocephulus scirpaceus) na Bohdanečsku – 140
LEMBERK V. (ed.): Ornitologická pozorování – 141
REJL J.: Bibliografie sborníku Panurus č. 1-10 (1989-2000) – 149

Contents
REIF J.: Birds of Velký Košíř Pond Near Litomyšl Town in 1994 – 1997 – 3
ČESÁK J.: Result of Catching of Rooks (Corvus frugilegus) in Ráby Near Pardubice City During 1982 – 1999 – 47
REJL J.: Report on the 6th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district) – 65
ČERNÝ M., DOHNAL K., PRÁŠIL J.: Year 1937 of Mr. Otto Kadlec – 75
HAMPL R., VÁCLAVEK J.: Winter Waterfowl Observations on Labe river in Pardubice in 1998/1999 and 1999/2000 – 89
HORÁK J., HARANT K.: Biological Conservation of an Oak Forest in Polabí Region – 97
DIVIŠ T.: Expansion of Eagle Owl (Bubo bubo) in Česká Skalice and Jaroměř Regions – 103
MACH J.: Mapping of Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) Nesting Places in Svitavy Region – 109
VOLF V: Breeding of an Albinotic Coot (Fulica atra) Near Dobruška (Eastern Bohemia) – 113
ZAJÍC J.: Short Comments on Breeding Biology of Crested Tit (Parus cristatus) – 117
JETMAR F.: The First Observation of Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) in the district of Svitavy (East Bohemia) – 121
JANOUŠEK M., JETMAR F.: An Occurence of Jack Snipe (Lymnocryptes minutus) in Opatov Region – notes on environment and determination – 125
BĚLKA T.: Ununsual food of Long-tailed Tit (Aegithalos candatus) – 129
HLAVÁČEK J.: Interesting Location of a Nest of Garden Warbler (Sylvia borin) – 131
ČESÁK J.: Winter Occurence of Bearded Reedling (Panurus biurmicus) in Natural Preserve Barech Pond – 133
MACH J.: The First Occurcnce of Bar-headed Goose (Anser indicus) in Svitavy District – 135
URBÁNEK L.: A new Occurence of Red-brested Flycatcher (Ficedula parva) in Svitavy region (Eastern Bohemia) – 137
VÁCLAVEK J., PACLÍK M.: Possible Breeding of Common Goldeneye (Bucephala clangula) Near Bohdaneč in 1999 – 139
REJL J., HORÁK M.: The Latest Occurence of European Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) Near Bohdaneč – 140
LEMBERK V (ed.): Ornithological observations – 141
REJL J.: Bibliography of Journal Panurus No. 1-10 (1989-2000) – 149

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *