Panurus 13

DIVIŠ T.: Z biologie a ekologie jestřába lesního (Accipiter gentilis) – 3
RElF J.: Ptači společenstvo okolí Třebářova a některé ekologické aspekty jeho prostorové struktury – 33
REŠL O., SVOBODOVÁ J.: Výsledky letního sčítání labutě velké (Cygnus olor) ve východních Čechách v roce 2001 – 57
REŠL O., SVOBODOVÁ J.: Výsledky zimního sčítání labutě velké (Cvgnus olor) ve východních Čechách v letech 2001 a 2002 – 65
URBANEK L.: Historie rozšířeni racka chechtavého (Larus ridibundus) na Nymbursku – 73
HAMPL R., VÁCLAVEK J.: Zimováni vodních ptáků na Labi v Pardubicích v letech 2000/2001 – 2002/2003 – 81
ŠOLTYS Y., STRÁNSKÝ F., SMOLÍK Z.: Jeřáb popelavý (Grus grus) na Jičínsku – 89
DIVIŠ T: Několik poznámek k rozšíření a ekologii kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) – 95
KOZA V.: Hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v městských lesích u Hradce Králové – 101
BERAN M., JANOUŠEK M.: Pozorování tenkozobce opačného (Recurvtrostra avosetta) na Svitavsku – 105
KOVAŘÍK P., PAVEL V., CHUTNÝ B.: Hnízdění bekasiny otavní (Galliuago galliuago) a straky obecné (Pica pica) ve vrcholových oblastech Krkonoš – 107
BĚLKA T, HROMÁDKO M.: Nález chaluhy velké (Stercororius skua) a špačka růžového (Sturnus roseus) v Orlických horách – 109
MACH J.: Pozdní výskyt chřástala malého (Porzana parva) ve Svitavách – 113
ZAJÍC J.: Hnízděni chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Královéhradecku- 115
BĚLKA T.: Leucismus u káně lesní? – 117
VANĚK J.: Neobvyklé pozorování útoků jestřába lesního (Accipiter gentilis) na kormorány velké (Pholocrocorax carbo) – 121
VRÁNOVÁ S.: Zvláštní chování káně lesní (Buteo buteo) – 123
PAVEL V., CHUTNÝ B., FLOUSEK J., KOVAŘÍK P., ŠALEK M. E.: Konipas citrónový (Motacilla citreola) v Krkonoších – 125
ŠTANCL F.: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) zahnízdil na rybníku Sopřeč u Pardubic – 129
KLÁPŠTĚ J.. KLÁPŠŤOVÁ J.: Rákosnik tamaryškový (Acroccphalus melanopogon) chycen u Kopidlna na Jičínsku – 133
JASSO L., LEMBERK V.: Pozdní výskyt ťuhýka obecného (Lanius collurio) v severovýchodních Čechách – 135
DIVIŠ T.: Bude strnad zahradní (Emberiza horolana) pravidelným hnízdičem v Podkrkonoší? – 137
KLÁPŠTĚ J.. KLÁPŠŤOVÁ J.: Budniček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) chycen v Českém ráji – druhý odchyt v ČR – 141
JASSO L.: Hnízděni vlaštovky obecné (Hirundo tustica) pod mostem a poznámky k příčinám jejich úbytku – 163
ŽĎÁREK P.: Výsledky výzkumu avifauny Jestřebích hor v letech 2000 až 2002 – 165
DIVIŠ T.: 9. víkendový výzkumný tábor Východočeské pobočky České společnosti ornitologické „Krkonošské podhůří 2002“ – 181
KLÁPŠTĚ J.: Vzpomínky na život a práci ornitologa Bedřicha Karla Kinského (1911 – 1999) – 189
VRÁNA J., BĚLKA T.(eds.): Ornitologická pozorováni – 211
Barevná příloha

Contents
DlVIŠ T.: On the biology and ecology of the Goshawk (Accipiter gcntilis) – 3
REIF J.: Bird communiry in the vincity of Třebářov village (eastern Bohemia) and some ecologieal aspects ofits spatial structure – 33
REŠL D., SVOBODOVÁ J.: Results of the Mute Swan (Cygnus olor) summer census in eastern Bohemia in 2001 – 57
REŠL D., SVOBODOVÁ J.: Results ofthe Mute Swan (Cygnus olor) winter census carried out in eastern Bohemia during 2001 and 2002 – 65
URBÁNEK L.: History of distribution ofthe Black-headed Gull (Larus ridibundus) in Nymburk district (central Bohemia) during the 20th century  – 73
HAMPL R., VÁCLAVEK J.: Wintering ofwater-birds on Labe River in Pardubice during 2000/2001 – 2002/2003 – 81
ŠOLTYS Y., STRÁNSKÝ F., SMOLÍK Z.: The Common Crane (Grus grus) in.Jičín region (eastern Bohemia) – 89
DIVIŠ T.: Few notes on distribution and eeology ofthe Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) – 95
KOZA V.: Breeding of the Pygmy Owl (Glaucidtum passcrinum) in woods near Hradec Králové town – 101
BERAN M., JANOUŠEK M.: Occurrence ofthe Avocet (Recurvirostra avosetta) in Svitavy region – 105
KOVAŘÍK P., PAVEL V., CHUTNÝ B.: Breeding ofthe Snipe (Gallinago gallinago) and the Magpie (Pica pica) in the topmost areas of the Krkonoše Mountains – 107
BĚLKA T., HROMÁDKO M.: Finding of the Great Skua (Stcrocorarius skua) and the Rose-coloured Starling in Orlické Mountains (eastern Bohernia) – 109
MACH J.: Late occurrence of the Little Crake (Porzana parva) in Svitavy town – 113
ZAJÍC J.: Breeding of the Spotted Crake (Porzana porzana) in Hradec Králové region – 115
BĚLKA T.: Leucism in the Common Buzzard? – 117
VANĚK J.: Unusual observation of the Goshawk (Accipiter gentilis) attacking the Connorants (Photacrocorax earbo) – 121
VRANOVA S.: Unusual behavior of the Common Buzard (Buteo buteo) – 123
PAVEL Y., CHUTNÝ B.. FLOUSEK J., KOVAŘÍK P., ŠÁLEK M. E.: The Citrine Wagtail (Motacilla citreola) in the Krkonoše Mountains – 125
ŠTANCL F: The Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) bred on Sopřeč Pond near Pardubice town – 129
KLÁPŠTĚ J., KLÁPŠŤOVÁ J.: The Mousrached Warbler (Acrocephalus melanopogon) caught near Kopidlno in Jičín region – 133
JASSO L., LEMBERK V.: Late occurrence of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in north-castern Bohemia – 135
DIVIŠ T: Is the Ortolan (Emberiza horolana) going to be a regular breeder at the foothills of the Krkonoše Mountains? – 137
KLÁPŠTĚ J., KLÁPŠŤOVÁ J.: The Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) caught in Český Ráj – the second catch in the Czech Republic – 141
JASSO L.: Breeding ofthe Swallow (Hirundo rustica) under a bridge and few comments on causes oftheir decline – 163
ŽĎÁREK P.: Results of bird species survey carried out in Jestřebí Mountains during 2000 – 2002 – 165
DIVIŠ T.: The 9th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech Society for Ornithology „Foothills of the Krkonoše Mts. 2002“- 181
KLÁPŠTĚ J.: Memoirs ofthe life and work of ornithologist Frederic Charles Kinsky (1911 – 1999) – 189
VRÁNA J., BĚLKA T (eds.): Ornithological observations – 211
Color annex

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *