Panurus 7

BERGMAN P.: Trendy populací zimujících vodních ptáků na Vltavě v Praze v letech 1975-1995 – 3
PRSKAVEC K.: Další poznatky o nocování sýkor (Parus) v umělých dutinách umístěných v jabloňových sadech – 21
CHUTNÝ B.: Modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) v Krkonoších už i s bílou hvězdou – 31
PAVEL V., BUREŠ S.: Využití atrap predátorů při studiu antiprcdačního chování lindušky luční (Anthus prantensis) – 39
LEMBERK V., RŮŽIČKA M.: Výsledky tříletého ornitologického průzkumu nivy řeky Svratky u Křižánek (okr. Žďár n. S.) – 43
MILES P.: Možnosti využití ptačích krmítek ke sledování populací ptáků – 49
URBANEK L.: IBA – Zehuňský rybník – 53
BÁRTA F.: Hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea L.) v Železných horách – 57
ZVÁŘAL K.: Etologický koncert v podání výra velkého, kalouse ušatého a puštíka obecného – 59
REJMAN B.: Zpráva o 5. mezinárodním sčítání hnízdících párů čápa bílého (Ciconia ciconia) a jeho výsledcích z České republiky v roce 1994 – 61
DIVIŠ T.: Puštík obecný (Strix aluco) a nástrahy architektury – 67
PRSKAVEC K.: Výskyt volavky bílé (Egretta alba L.) a rybáka bahenního (Chlidonias hybrida Pall.) na Hořicku (okr. Jičín) – 73
REIF J.: Hnízdění ptáků na hřbitově v Dolním Újezdě (okr. Svitavy) – 75
ŠTANCL F., HAMPL A.: Hnízdění čečetky zimní (Carduelis flammea) na Lanškrounsku (okr. Ústí n. Orl.) – 77
ŽĎÁREK P. (ed.): Ornitologická pozorování – 79

Contents
BERGMAN P.: Population dynamics of waterfowl wintering on the Vltava river in Prague in 1975-1995 – 3
PRSKAVEC K.: Further observations in Tit (Parus) lodging in artificial holes dispersed in apple orchards – 21
CHUTNÝ B.: Ret-spotted Bluethroad (Lucinia svacica svecica) in Krkonoše Montains already also with white star – 31
PAVEL V., BUREŠ S.: Use of predator dummies to study of the anti-predator behaviour of Meadow Pipit (Anthus pratensis) – 39
LEMBERK V., RŮŽIČKA M.: Results of a three-year long ornithological research of the Svratka river meadow near Křižánky (Žďár. n.S. district) – 43
MILES P.: A possibility of application of bird fecders for investigating populations – 49
URBÁNEKL.: IBA – Žehuň fishpond – 53
BÁRTA F.: Nesting of the Grey Heron (Ardea cinerea) in the Železné hory Protected Area – 57
ZVÁŘAL K.: An ethology concert performed by an Eagle Owl (Bubo bubo), Long-eared Owl (Asio otus) and Tawny Owl (Strix aluco) – 59
REJMAN B.: A report of thc 5th international count ofthc White Stork (Ciconia ciconia) in Czech Republic in 1994 – 61
DIVIŠ T.: Tawny Owl (Strix aluco) and pitfals of architecture – 67
PRSKAVEC K.: Occurrence of Gret (Egretta alba L.) and Wiskered Tern (Chlidonias hybrida Pall.) near Hořicc (East Bohemia) – 73
REIF J.: Nesting of birds in the cemetery in Dolní Ujezd (Svitavy district) – 75
ŠTANCL F., HAMPL A.: Nesting of Redpoll in Lanškroun area (Ústí nad Orlicí district) – 77
ŽĎÁREK P. (ed.): Ornithological observations – 79

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *