Opočenské rybníky

Rybník Broumar

K.ú. Opočno pod Orlickými horami a k. ú. Semechnice

výměra 66,1 ha
Ochranářský status: regionální biocentrum, významný krajinný prvek

Popis

Nadmořska výška 277 m. Největší rybniční plocha na Rychnovsku. V těsné blízkosti hráze na břehu rybníka se nachází rekreační zařízení, u jihovýchodního břehu je na ploše 1,7 ha přírodní památka Broumarské slatiny s výskytem kriticky ohrožených druhu rostlin s porosty vysokých ostřic, olší a jasanoolšoveho luhu, který přechází v dubohabřinu. Ostatní břehy jsou lemovány vzrostlými duby. Přibližně uprostřed vodní plochy se nachází ostrov se vzrostlými stromy, který byl uměle navezený v polovině devatenáctého století.

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdní

Kriticky ohrožené

orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Silně ohrožené

chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), žluva hajní (Oriolus oriolus)

Ohrožené

Kopřivka obecná (Anas strepera), lejsek šedý (Muscicapa striata), moták pochop (Circus aeruginosus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

b) transmigranti a zatoulanci

Pro svoji plochu a lokalizaci představuje významnou tahovou zastávku pro mnoho ptačích druhu po překonání masivu Orlických hor.

Kriticky ohrožené:

koliha velká (Numenius arquata), morčák velký (Mergus merganser), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orlovec říční (Pandion haliaetus), ostralka štíhlá (Anasacuta), rybák černý (Chlidonias niger), vodouš rudonohý (Tringa totanus)

Silně ohrožené:

bekasina otavní (Gallinago gallinago), čáp černý (Ciconianigra), čírka modrá (Anas querquedula), hohol severní (Bucephala clangula), ledňáček říční (Alcedo atthis), lžičák pestrý (Anas clypeata), pisík obecný (Actitis hypoleucos), rybák obecný (Sterna hirundo), včelojed lesní (Pernisa pivorus), volavka bílá (Egretta alba), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Ohrožené:

bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), brkoslav severní (Bombycilla garrulus), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), čáp bílý (Ciconia ciconia), čírka obecná (Anas crecca), kopřivka obecná (Anas strepera), krkavec velký (Corvus corax), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka roháč (Podiceps cristatus), rorýs obecný (Apus apus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

  1. c) ostatní druhy

husa velká (Anser anser), husa běločelá (Anseralbifrons), hvízdák eurasijský (Anas penelope), labuť velká (Cygnus olor)

Ochranářská rizika

Intenzivní chov ryb. Turistika – na břehu je koupaliště, kemp, tenisové kurty. V letních měsících provozování půjčovny lodiček. Nadměrné rušení lovem. Nevhodně provedené úpravy – odbahnění. Nevhodné zásahy do okolí rybníka.

 

Semechnický rybník

K.ú. Semechnice, výměra 19,3 ha

Ochranářský status: regionální biocentrum, významný krajinný prvek

Popis

Nadmořská výška 288m. Vodní plocha s bohatě zachovaným litorálním pásmem s rozsáhlým porostem rákosu, porosty ostřic, na které navazují porosty křovinatých vrb a dále stromové porosty s dominancí olše lepkavé. Přilehlá rozsáhlá podmáčená louka s prorůstajícím rákosem a s výskytem chráněných rostlin, např. úpolínu nejvyššího, a žluťuchy lesklé. Pravobřežní plochy jsou porostlé pásem ptačího zobu, trnky obecné  a hlohu obecného.

Zejména doprovodná zeleň a louka představují velmi významnou hnízdní lokalitu.

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdní

Kriticky ohrožené:

strnad luční (Miliaria calandra)

Silně ohrožené:

bekasina otavní (Gallinago gallinago), chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix coturnix), ledňáček říční (Alcedo atthis), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), žluva hajní (Oriolus oriolus),

Ohrožené:

bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra,), čáp bílý (Ciconia ciconia), lejsek šedý (Muscicapa striata), moták pochop (Circus aeruginosus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus.), potápka roháč (Podiceps cristatus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio)

  1. b) transmigranti a zatoulanci

Kriticky ohrožené

jeřáb popelavý (Grus grus), morčák velký (Mergus merganser), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orlovec říční (Pandion haliaetus), ostralka štíhlá (Anas acuta), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), vodouš rudonohý (Tringa totanus),

Silně ohrožené:

bekasina otavní (Gallinago gallinago), čáp černý (Ciconia nigra), čírka modrá (Anas querquedula), hohol severní (Bucephala clangula), konipas luční (Motacilla flava), krahujec obecný (Accipiter nisus lžičák pestrý (Anasclypeata), pisík obecný (Actitis hypoleucos), rybák obecný (Sterna hirundo), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), včelojed lesní (Pernis apivorus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), volavka bílá (Egretta alba)

Ohrožené:

břehule říční (Riparia riparia), čírka obecná (Anas crecca), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), kopřivka obecná (Anas strepera), krkavec velký (Corvus corax), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka roháč (Podiceps cristatus), rorýs obecný (Apus apus), vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

c) ostatní druhy:

labuť velka (Cygnus olor)

Ochranářská rizika

Intenzivní chov ryb. Nadměrné rušení lovem. Nevhodné zásahy do nejbližšího okolí rybníka, zásahy do litorálních porostů. Změna hospodaření na přilehlé louce.

 

Podchlumský rybník

K.ú. Trnov, výměra 8,4ha

Ochranářský status: regionální biocentrum, významný krajinný prvek

Popis

Nadmořská výška 290m. Rybník s rozvinutým porostem rákosu, který přechází ve slatinnou louku s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin – vemeníku dvoulistého, pěchavy slatinné, ostřice Davallovy a úpolínu nejvyššího, na kterou dále navazuje jehličnatý převážně smrkový les. Pravobřežní porost je tvořen zejména křovinatými vrbami. Hráz je porostla vzrostlými duby, vede po ní místní komunikace.

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdní

Ohrožené:

rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), moták pochop (Circus aeruginosus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), ťuhýk obecný (Lanius collurios), žluva hajní (Oriolus oriolus)

b) transmigranti a zatoulanci

Kriticky ohrožené:

bukač velký (Botaurus stellaris), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orlovec říční (Pandion  haliaetus), vodouš rudonohý (Tringa totanus)

Silně ohrožené:

čáp černý (Ciconia nigra), čírka modrá (Anas querquedula), konipas luční (Motacilla flava), krahujec obecný (Accipiter nisus), ledňáček říční (Alcedo atthis), pisík obecný (Actitis hypoleucos), včelojed lesní (Pernis apivorus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), volavka bílá (Egretta alba),

Ohrožené:

břehule říční (Riparia riparia), čáp bílý (Ciconia ciconia), čírka obecná (Anas crecca), krkavec velký (Corvus corax), vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

c) ostatní druhy:

labuť velká (Cygnus olor), konipas luční (Motacilla flava), vodouš šedý (Tringa nebularia), vodouš tmavý (Tringa erythropus), vodouš bahenní (Tringa glareola), volavka popelavá (Ardea cinerea)

Ochranářská rizika

Intenzivní chov ryb. Nadměrné plašení lovem. Nevhodné zásahy do nejbližšího okolí. Nevhodný způsob případných uprav rybníka.

Kontaktní osoba: Jiří Hlaváček, mail: hlavacek.tyn(at)centrum.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *