PR Baroch

    Přírodní rezervace Baroch je nevelká mokřadní lokalita v katastru obce Hrobice a Srch, severně od Pardubic, u silnice č. 37 vedoucí z Pardubic do Hradce Králové. Celková rozloha je 31,4 ha, přičemž na samotný rybník připadá 27 ha. Rybník byl patrně založen na přelomu 14. a 15. století. V roce 1998 byl Baroch vyhlášen zvláště chráněným územím – přírodní rezervací. Důvodem vyhlášení PR je významné hnízdiště vodního ptactva a výskyt vzácných druhů rostlin. Rybník je ze tří čtvrtin obklopen Kunětickým lesem, na východní straně prochází silnice a leží pole. Lokalita je ze 70 až 80% zarostlá litorálními porosty, převážně rákosem obecným a orobincem. Rybník nemá žádný přítok, je proto závislý na dešťových srážkách – je to, jak se říká „nebeský rybník“. Botanik zde nalezne řadu zajímavých rostlin, mj. zde roste kruštík bahenní, hadilka obecná, ostřice Davallova, ostřice Hartmanova, prstnatec pleťový, pupečník obecný aj. Entomolog zde může pozorovat různé druhy brouků a hlavně pestrobarevné vážky. Z obojživelníků se vyskytují skokan štíhlý, skokan zelený, rosnička obecná apod.; z plazů je hojná užovka obojková, ještěrka obecná a slepýš křehký. Savci jsou zastoupeni srnčí a černou zvěří, zajícem polním, liškou obecnou, kunou lesní, veverkou obecnou, lasicí kolčavou, ježkem západním, ondatrou pižmovou, hryzcem vodním, myšicí lesní apod.
    Ptákům je na lokalitě věnována největší pozornost a to od roku 1974. Od roku 1990 je lokalita sledována systematicky – hlavně období hnízdění, tahu. Výzkum probíhá i formou kroužkování, od roku 2004 metodou CES (Constant Eftort Sites). CES je mezinárodní odchytová akce, kdy se v hnízdní době 9 x chytá na jednom místě v konstantních datech a hodinách, do stejného množství sítí.

    Od roku 1990 bylo v přírodní rezervaci Baroch zjištěno 156 ptačích druhů, z toho 83 druhů h nezdících, ať už pravidelně či nepravidelně; od roku 1990 do r. 2006 bylo okroužkováno 6839 ptáků v 77 druzích. Lokalita je významným hnízdištěm husy velké (Anser anser), které zde můžeme pozorovat i s mláďaty. Na hladině lze pozorovat kachny divoké (Anas platyrhynchos), kopřivky obecné (Anas strepera), čírky obecné (Anas crecca) a modré (Anas querquedula), poláky velké (Aythya ferina), potápky roháče (Podiceps cristatus) a potápky malé (Tachybaptus ruficollis), lysky černé (Fulica atra) aj. Z rákosových porostů je možno zaslechnout bukače velkého (Botaurus stellaris), bukáčka malého (Ixobrychus minutus), chřástala vodního (Rallus aquaticus), chřástala kropenatého (Porzana porzana) i chřástala malého (Porzana parva). Ze stébel rákosů prozpěvují rákosníci obecní (Acrocephalus scirpaceus), rákosníci proužkovaní (Acrocephalus schoenobaenus) a velcí (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides) a cvrčilky zelené (Locustella naevia), strnadi rákosní (Emberiza schoeniclus) a při troše štěstí zaslechneme sýkořice vousaté (Panurus biarmicus), slavíky modráčky (Luscinia svecica cyanecula) a moudivláčky lužní (Remiz pendulinus). Došlo zde k vyhnízdění jeřábů popelavých (Grus grus).
Kolem rybníka hnízdí čejky chocholaté (Vanellus vanellus), bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a občas kulíci říční (Charadrius dubius).
    Nad rybníkem je možné zahlédnout několik párů motáka pochopa (Circus aeroginosus), nebo přeletující volavky popelavé (Ardea cinerea) a volavky bílé (Egretta alba), čápy bílé (Ciconia ciconia) a černé (Ciconia nigra). V období tahu je možné spatřit luňáka červeného (Milvus milvus) a hnědého (Milvus migrans), orlovce říčního (Pandion halliaeetus) a orla mořského (Halliaeetus albicilla). Na večer se na rybník sletují velká hejna špačků obecných (Sturnus vulgaris) a v menším počtu vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a břehulí říčních (Riparia riparia), která zde nocují.

One Thought on “PR Baroch

  1. Antonín Kouba on 19.5.2020 at 10:59 píše:

    Dobrý den,

    skoro každý týden chodíme na pozorovatelnu v Barochu ale žádné ptactvo ani další živočichy nevidíme a plocha stále více vysychá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *