PR Žernov (rybníky Šmatlán a Mordýř)

Rybník Šmatlán. Foto P. Lumpe

Rybník Šmatlán. Foto P. Lumpe

Současná PR Žernov byla vyhlášena v roce 1995. Leží v okrese Pardubice v k. ú. Horní Ředice, Dolní Ředice a Chvojenec. Nadmořská výška 230 – 280 m, výměra chráněného území je 293 ha. PR Žernov je charakteristická pestrou mozaikou společenstev. Největší rozlohu zaujímá přirozená dubohabřina na mírném návrší kóty Žernov. Součástí PR jsou dále rybníky Mordýř a Šmatlán, rašelinné louky u Mordýře a obhospodařovávané louky u Šmatlánu. Díky své biotopové rozmanitosti a zastoupení rostlinného krytu je celá rezervace nesmírně zoologicky atraktivní. Jedná se o velmi úživné území, které zároveň poskytuje nepřebernou možnost úkrytů a splňuje podmínky, potřebné pro rozmnožování mnoha druhů živočichů nejrůznějších tříd a řádů. Z ornitologického hlediska je podstatné, že u obou rybníků je vyvinutá rozsáhlá členitá rákosina, v lesním porostu se nacházejí staré duté stromy. Keřové patro je zastoupené v lesním lemu a na starých deponiích na březích rybníků. Oba rybníky, spolu s dalšími rybníky ředické soustavy, hrají významnou roli při jarním, a zejména podzimním tahu vodních ptáků. Území stávající PR Žernov patří nejsledovanějším a nejprozkoumanějším územím v Pardubickém kraji.

Tato oblast byla středem pozornosti nejrůznějších přírodovědců již v dávných dobách. První známé botanické průzkumy a ornitologická pozorování z této oblasti pocházejí z poloviny 19. století. Přehled nejdůležitějších průzkumů a prací, týkajících se tohoto území, je uveden v literatuře. Celkem zde bylo nalezeno 446 druhů vyšších rostlin (Faltysová 1994), respektive 407 druhů ve vegetační sezóně 2004 (Prausová 2004). Prausová nalezla 40 taxonů, které neuvádí Faltysová 1994, naopak výskyt řady druhů nově nepotvrdila. Souvislý entomologický průzkum nebyl v PR Žernov proveden. K dispozici jsou pouze údaje o průzkumu čeledi Cerambycidae od Killera z let 1981 a 1982. Z vertebratologického hlediska patří území PR k nesmírně bohatým a zajímavým.

Jako ornitologická lokalita jsou známy především rybníky. Některé historické údaje z této oblasti zpracoval Musílek (1946). V území proběhly dva ucelené inventarizační průzkumy obratlovců (Sklenář & Svoboda, 1972 a Vránová 1994). V letech 1998 – 2002 a v roce 2006 v rákosinách Šmatlánu proběhly týdenní kroužkovací akce (Vránová & Lumpe a spol.). Lokalita je průběžně navštěvována řadou ornitologů. Celkem zde bylo zaznamenáno kolem 223 druhů obratlovců, z nichž se v území určitě nebo pravděpodobně rozmnožuje přes 75 %. Vysoký je i počet druhů zvláště chráněných podle vyhl. 395/92 Sb. – celkem zde byl zjištěn výskyt 99 zvláště chráněných živočichů.

Rybník Šmatlán. Foto P. Lumpe

Rybník Šmatlán. Foto P. Lumpe

Počet zjištěných ptáků se stále zvyšuje, protože rezervace patří k ornitologicky vděčným cílům. Poslední údaje hovoří o 169 zastižených druzích, z nichž 78 je zvláště chráněných podle vyhl. 395/92 Sb. a více než 100 jich zde pravidelně či občasně hnízdí. K nejzajímavějším ptačím druhům patří bezesporu zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), která v PR Žernov pravidelně hnízdí od roku 1999 a vytvořila zde již stabilní populaci. Přibližně ve stejnou dobu tu začala hnízdit i sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Na Šmatlánu téměř pravidelně hnízdí i husy velké (Anser anser), v některých letech i bukač velký (Botaurus stellaris) nebo bukáček malý (Ixobrychus minutus). K pravidelným hnízdičům patří potápka černokrká (Podiceps nigricollis), volavka popelavá (Ardea cinerea), chřástal vodní (Rallus aquaticus), moták pochop (Circus aeruginosus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a řada dalších. Na loukách v okolí rybníků se můžeme setkat s hnízdícím strnadem lučním (Miliaria calandra), vzácněji i s ťuhýkem šedým (Lanius excubitor). K zajímavým druhům, hnízdícím v lese, patří např. holub doupňák (Columba oenas), čáp černý (Ciconia nigra) a celkem 7 druhů dravců, kteří prokazatelně nebo velmi pravděpodobně hnízdí v lese přímo na území PR nebo v jejím blízkém okolí. V období migrace můžeme na loukách a rybnících PR Žernov zastihnout širokou škálu druhů všech řádů. K nejzajímavějším migrantům v posledních letech patřili např.: jeřáb popelavý (Grus grus), orlovec říční (Pandion haeliaetus), chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal polní (Crex crex), koliha velká (Numenius arquata), rybák obecný (Sterna hirundo), rybák černý (Chlidonias niger) a celá řada bahňáků a kachen. Pro PR Žernov byl vypracován plán péče (Mikeska 2004), který doporučuje určité terénní úpravy břehů rybníků (odvoz části starých deponií), změnu rybničního hospodaření a rozšíření PR o rybník Smilek. Kompletní seznam obratlovců PR Žernov je uveden v tabulkách, k dispozici je na AOPK ČR, stř. Pardubice.

PR Žernov. Foto S. Vránová

PR Žernov. Foto S. Vránová

PR Žernov. Foto S. Vránová

PR Žernov. Foto S. Vránová

zpracovala: prom. biol. Světlana Vránová

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *