Řeka Novohradka

Řeka Novohradka

k.ú obcí Uhřetice, Uhřetická Lhota, Vejvanovice, Dvakačovice, Hrochův Týnec, Chroustovice, Jenišovice, Ložice a Luže

délka toku 28 km (úsek Luže – soutok s Chrudimkou), ORP Chrudim, okres Chrudim
ochranářsky status: ÚSES (dle UTP „nadregionální a regionální ÚSES ČR“), biokoridor, vč. navazující nivy; VKP ze zákona

Způsob hospodaření

Místně sportovní rybaření. Pozemky kolem řeky jsou mimo intravilán využívány převážně zemědělsky (orná půda i trvalá travní porosty)

Popis

Jedná se o úsek řeky od soutoku s Chrudimkou severně od obce Uhřetice až po obec Luže s přírodě blízkým korytem a místy přilehlými loukami nebo zorněnými poli. Tok většinou přirozeně meandruje, tvoří jesepy i tůně, výjimkou jsou místní úpravy různého typu, zejména v intravilánu obcí. Břehy jsou většinou lemovány zbytky původní lužní vegetace v různě širokém pásu. Na řece se vytvořila celá řada břehových nátrží.

Ptačí společenstva:

  1. a) hnízdní

Zvláště chráněné druhy: silně ohrožené – žluva hajní (5 – 10 párů), pisík obecný (1 pár nepravidelně), ohrožené druhy – ledňáček říční (5 – 10 párů), slavík obecný (10 – 15 párů), koroptev polní (1 – 2 páry nepravidelně), lejsek šedý (15 – 20 párů), moudivláček lužní (1  – 2 páry nepravidelně), ťuhýk obecný (20 – 30 párů), strakapoud prostřední (1 – 2 páry). V minulosti bylo zjištěno hnízdění břehuli říčních (do 10 párů) v stržené břehové nátrži u Luže, v současnosti toto hnízdění není potvrzeno.

Ostatní druhy: např. kulík říční, kachna divoká, kane lesní, poštolka obecná, bažant obecný, puštík obecný, kalous ušatý, drozd kvíčala (kolonie), cvrčilka zelená (5 – 10 párů), lejsek černohlavý aj.

b) transmigranti a zatoulanci

Řeka Novohradka není významnou tahovou zastávkou ptáků.

Mimo ptáků patří tento úsek Novohradky k významným ichtyologickým lokalitám, zjištěny zde byly silné populace např. mihule potoční a střevle potoční aj.

Ochranářská rizika:

Riziko představuje zejména pokračující zpevňování břehů meandrující řeky kamením, což již několik let provádí Povodí Labe s.p. Takto jsou degradovány zejména břehové nátrže, čímž mizí hnízdní prostředí pro ledňáčka a břehule. Související úpravou toku je rovněž prohlubování dna především v místech nánosů a jesepů, čímž zaniká možnost hnízdění pro kulíky říční. Úprava břehů bývá často spojena s likvidací břehové vegetace, což se často týká starých a doupných stromů i zachovalých lužních společenstev. Potenciálně možným rizikem je organické i chemické znečištění jednak splachem z okolních polí a jednak únikem ze zemědělských zařízení v nivě řeky.

 

Kontaktní osoba: Vladimír Lemberk mail: lemberk(at)vcm.cz, Martin Fejfar fejfar.martin(at)seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *