Rybník Nový a Hvězda

Rybníky Nový a Hvězda jsou největší rybníky soustavy vodních ploch v okolí obcí Opatov a Opatovec, která se nachází v povodí říčky Třebovky severně od Svitav. Říká se jí také „Opatovské rybníky“. Leží ve Svitavské pahorkatině, v Ústecké brázdě, která je sevřená ze západu Kozlovským a z východu Hřebečovským hřbetem. Rybníky leží v nadmořské výšce 412-465 m n.m. a v mapovacím čtverci 6164 (část rybníka Hvězda i ve čtverci 6165). Hvězda  (82,4 ha) a Nový rybník (42,6 ha) pak leží přímo Třebovickém sedle brázdy, která s prostorovou návazností na rybníky u Vysokého Mýta, Litomyšle a Lanškrouna, tvoří významný biokoridor pro migraci a šíření nejen ptačích druhů mezi oblastí Moravy a Čech.
Mezi další vodní plochy celé soustavy opatovských rybníků patří i rybníky Mušlový, Černý, Terčový, Bukový, V Zádolkách, Pařez, Vidlák a Sychrovec. Na všech rybnících hospodaří Rybářství Litomyšl s.r.o. V letech 2005-2006 proběhla na největším rybníku Hvězda oprava hráze a úpravy v důsledku nevyhovujících protipovodňových vlastností rybníka. Zároveň přitom byly vystavěny 3 ostrovy. Je nejrozlehlejší v okrese Svitavy a jednou z největších vodních ploch Pardubického kraje.

Součástí sledování ptactva (intenzivněji od roku 1994) je také účast na některých výzkumných programech – Mezinárodní sčítání vodních ptáků, Sčítání hnízdních populací vodních ptáků metodou dvou kontrol, fenologická pozorování či spolupráce s některými skupinami pro výzkum ptáků při ČSO. Literární souborné práce o avifauně opatovských rybníků publikoval především Filip Jetmar : „Ptactvo rybniční soustavy u Opatova a jeho ochrana“ – diplomová práce, Brno 1998 a „Výskyt a změny početnosti ptáků na soustavě rybníků u Opatova“ – Sylvia 2, r. 36, Praha 2000
Řada ornitologických pozorování z území je zaznamenána např. ve Zprávách ČSO, sborníku VČP ČSO Panurus a zpravodaji ZO ČSOP Svitavy KonSterna. V současné době nejzkušenější znalci území a avifauny opatovských rybníků jsou M.Beran, M.Janoušek, F.Jetmar a M.Polák.

V soustavě rybníků bylo doposud zaznamenáno přibližně 220 ptačích druhů.
Z  hnízdících druhů ptáků můžeme uvést např. potápku roháče (Podiceps cristatus), labuť velkou (Cygnus olor), poláka chocholačku (Aythya fuligula), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala vodního (Rallus aquaticus), slípku zelenonohou (Gallinula chloropus), lysku černou (Fulica atra), kulíka říčního (Charadrius dubius), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus), rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) nebo strnada rákosního (Emberiza schoeniclus).
Projevy hnízdění zde byly v nedávné době zaznamenány např. u bukače velkého (Botaurus stellaris), chřástala kropenatého (Porzana porzana) nebo cvrčilky říční (Locustella fluviatilis).
Mezi zajímavější migrující druhy s více či méně pravidelným výskytem patří např. potáplice severní (Gavia arctica), potápka rudokrká (Podiceps grisegena), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), volavka bílá (Egretta alba), husa polní (Anser fabalis), hvízdák euroasijský (Anas penelope), ostralka štíhlá (Anas acuta), lžičák pestrý (Anas clypeata), hohol severní Bucephala clangula), morčák prostřední (Mergus serrator), morčák velký (Mergus merganser), luňák hnědý (Milvus migrans), luňák červený (Milvus milvus), jespák obecný (Calidris alpina), jespák bojovný (Philomachus pugnax), slučka malá (Lymnocryptes minimus), bekasina otavní (Gallinago gallinago), koliha velká (Numenius arquata), racek malý (Larus minutus), racek žlutonohý (Larus fuscus), rybák obecný (Sterna hirundo), rybák černý (Chlidonias niger), konipas luční (Motacilla flava) nebo slavík tmavý (Luscinia luscinia).
V posledních letech je zajímavý výskyt orlovce říčního (Pandion haliaetus) a orla mořského (Haliaeetus albicilla). Přibližně do poloviny 90.let 20..století na rybníku Hvězda existovala hnízdní kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus) a potápky černokrké (Podiceps nigricollis).
Mezi raritní údaje o výskytu ptáků za posledních 10 let patří pozorování potápky žlutorohé (Podiceps auritus), ibise hnědého (Plegadis falcinellus), volavky stříbřité (Egretta garzetta), volavky červené (Ardea purpurea), ústřičníka velkého (Haematopus ostralegus), tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta), rybáka malého (Sterna albifrons), rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea), rybáka bahenního (Chlidonias hybridus), konipasa lučního „anglického“ (Motacilla flava „flavissima“), konipasa citronového (Motacilla citreola), ťuhýka menšího (Lanius minor)  nebo sýkořice vousaté (Panurus biarmicus).

Od 90. let 20.století jsou doposud neúspěšně předkládány návrhy na vyhlášení rybníků Hvězda a Nový (později jen Nový) za zvláště chráněné území – přírodní rezervaci. Pozorování a ochranu přírody zde uplatňují především členové ZO ČSOP „Rybák“ Svitavy. Mezi negativní jevy patří vysoká intenzita rybářského hospodaření, používání hnojiv, chemických látek na úpravu kvality vody, vysoká koncentrace živin ve vodě nebo případy pytláctví.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *