Rybníky u Červeného Kostelce

Rybníky u Červeného Kostelce

Ryb. Špinka

K.ú. Zábrodí, výměra 49,9 ha

Ochranářský status: regionální biocentrum, významný krajinný prvek

Popis

Rybník s litorálem prakticky na celém pobřeží. Zatopené porosty v pobřežních pruzích max. do šíře 15m tvořeny převážně rákosem, místy vytlačovaným vrbami. Na severovýchodním pobřeží a březích ocasu navazují rákosiny na remízy a lesíky tvořené směsí listnáčů, místy s příměsí borovice a smrku. Na jihozápadním pobřeží a pod hrází jsou chatové osady a autokemp. Litorál je zde chudší, přerušovaný a částečně v době hnízdění poškozovaný. Rybník je významnou lokalitou rozmnožování obojživelníků. V lese na severním břehu je kolonie lesních mravenců (Formica polyctena). Na některých místech severovýchodního klidného pobřeží se stále udržují poměrně početné populace prstnatců (Dactylorhyza spp.).

Využití  – intenzivní chov tržní ryby, hlavně kapra, výlov v intervalu 2 let. Celkem 6 chatových osad s cca 180 chatami, autokemp se základními službami, koupání, táboření, loďky, občerstvení

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdní

Kriticky ohrožené – bukáček malý

Silně ohrožené – chřástal vodní, rákosník velký, žluva hajní

Ohrožené – kopřivka obecná (nepravidelně), koroptev polní, lejsek šedý, moták pochop, moudivláček lužní (nepravidelně), potápka roháč, ťuhýk obecný

  1. b) transmigranti a zatoulanci

Rybník je regionálně významnou tahovou zastávkou vodních a na vodu vázaných druhů. Obnažené dno jednou za dva roky vypouštěného rybníka s nabídkou potravy bezobratlých spadá až do období po ukončení hlavního průtahu většiny druhů.

Kriticky ohrožené – jeřáb popelavý, luňák červený, morčák velký, orel mořský, orlovec říční, ostralka štíhlá, rybák černý, vodouš rudonohý

Silně ohrožené – bekasina otavní, čáp černý, čírka modrá, drozd cvrčala, dudek chocholatý, hohol severní, holub doupňák, kavka obecná, konipas luční, krahujec obecný, křepelka polní, ledňáček říční, lžičák pestrý, ostříž lesní, pisík obecný, rybák obecný, skřivan lesní, včelojed lesní, vodouš kropenatý, volavka bílá

Ohrožené – bramborníček hnědý, brkoslav severní, břehule říční, čáp bílý, čírka obecná, jestřáb lesní, kormorán velký, koroptev polní, krkavec velký, ořešník kropenatý, potápka černokrká, potápka malá, rorýs obecný, sluka lesní, strakapoud prostřední, vlaštovka obecná

Ostatní druhy – datel černý (příloha I. EU), potáplice severní (příloha I. EU), žluna šedá (příloha I. EU).

Jiné ZCH druhy

Prstnatce (Dactylorhyza sp.) v počtu cca 150 kvetoucích jedinců na vých. břehu.

Škeble rybničná, skokani (Rana sp.), ropuchy (Bufo sp.), užovka obojková.

Ochranářská rizika

V současné době je lokalita v přijatelné míře zatěžována „měkkými“ formami rekreace a turismu a intenzivním chovem tržní ryby. Ty mají za následek pomístní poškozování litorálu a na frekventovaném pobřeží vyrušování ptáků v době hnízdění, ale např. také drastický úbytek škeblí. Rizikem je další rozvoj rekreačních a sportovních aktivit směrem k invazním                („tvrdým“) disciplínám – sportovní rybolov, hladinové sporty (zvl. motorové), masové akce (hudební festivaly a jiné hlasité produkce, auto a motosrazy apod.) a růst intenzity chovu ryb.

 

Ryb. Brodský

K.ú. Zábrodí, výměra 15,5 ha,
Ochranářský status: regionální biocentrum, významný krajinný prvek

Popis

Rybník s litorálem na obou březích tzv. ocasu, na jihovýchodním pobřeží tvořený hlavně porosty rákosu, orobince a ostřic v pásech do max. šířky cca 40 m. Porosty travin prorůstají nálety jednotlivých keřů vrb a jedinců olše lepkavé. Na severozápadním břehu ocasu navazuje na úzký pás litorálu nevelký smíšený lesík a za ním chatová osada. Podstatnou část severozápadního a menší část jihovýchodního břehu rybníka tvoří travnatá pláž. Porosty a skupiny dřevin na hrázi, obou březích ocasu a místy i na ostatním pobřeží tvoří listnáče, hlavně olše lepkavá, bříza bílá, topol osika aj.

Využití – intenzivní zájmový chov ryb v širším druhovém spektru pro sportovní rybolov. Jedna chatová osada, přírodní koupaliště a autokemp s kabinami, ubytovacími chatkami, tábořištěm a službami, půjčovnou loděk, restauraci a občerstvením; pořádání rybářských závodů, závodů psích spřežení, dětských soutěží a her, hudebních akcí s vyvrcholením v třídenním setkáni motorkářů v květnu a v třídenním rockovém festivalu v červnu, autosrazy, aquaskipper, lodní modeláři apod.

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdní

silně ohrožené – chřástal vodní (1 pár), rákosník velký (2 páry), žluva hajní (1 – 2 páry) ohrožené druhy – koroptev polní (1 – 2 páry nepravidelně), lejsek šedý (2 – 3 páry), moták pochop (1 par nepravidelně), moudivláček lužní (1 pár nepravidelně), potápka roháč (2 – 4 páry), ťuhýk obecný (1 – 2 páry)

b) transmigranti a zatoulanci

Rybník není významnou tahovou zastávkou vodních a na vodu vázaných druhu; od roku 2006 není vypouštěn a loven.

kriticky ohrožené – morčák velký, orel mořský, orlovec říční, ostralka štíhlá, rybák černý, vodouš rudonohý

silně ohrožené – bekasina otavní, čáp černý, čírka modrá, drozd cvrčala, dudek chocholatý, hohol severní, chřástal vodní, kavka obecná, krahujec obecný, ledňáček říční, lžičák pestrý, ostříž lesní, pisík obecný, skřivan lesní, včelojed lesní, vodouš kropenatý, volavka bílá

ohrožené –  bramborníček hnědý, brkoslav severní, břehule říční, čáp bílý, čírka obecná, jestřáb lesní, kopřivka obecná, kormorán velký, koroptev polní, krkavec velký, ořešník kropenatý, potápka malá, rorýs obecný, sluka lesní, ťuhýk šedý, vlaštovka obecná

Jiné ZCH druhy

Prstnatce (Dactylorhyza sp.) v počtu cca 10 kvetoucích jedinců na jihových. břehu.

Škeble rybničná, skokani (Rana sp.), ropuchy (Bufo sp.).

Ochranářská rizika

Už v současné době je rybník přetížen vyrušováním a ohrožením hlavně hladinových druhů ptáků v době hnízdění i mimo ni sportovním rybolovem, poškozováním a kosením pobřežních porostů spojeným s vyrušováním nebo i opouštěním hnízd, vícedenními akcemi spojenými s invazním vyrušováním velkým hlukem vč. ohňostrojů, poškozováním přirozených lučních společenstev pojezdem a parkováním vozidel apod. Zátěž lokality od zahájení sportovního rybolovu v roce 2006 stále stoupá. Zvýšená zátěž lokality se projevila úbytkem počtu párů hlavních ptačích druhů a jejich malou až nulovou hnízdní úspěšností.

 

Ryb. Čermák

K.ú. Červený Kostelec, výměra 5,1 ha
Ochranářský status: regionální biocentrum, významný krajinný prvek

Popis

Rybník s pásy rákosu a orobince do šířky max. cca 10 m na všech březích s přechodem na pás stromové zeleně tvořené hlavně topoly, vrbami a olší lepkavou (i na hrázi se silnicí č. 14). Na pravém břehu tzv. ocasu několik rekreačních staveb a za nimi převážně jehličnatý lesík.

Využití – chov kapří násady, vypouštěn každoročně, někdy i na jaře.

Několik rekreačních chat na severním břehu, příležitostně individuální koupaliště, do r. 2012 myslivecky využíván k chovu a lovu polodivoké kachny divoké.

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdní

silně ohrožené –  rákosník velký (1 pár), žluva hajní (1 pár)

ohrožené – lejsek šedý (1 pár), moták pochop (1 pár nepravidelné pokusy), potápka malá (1 – 2 páry), potápka roháč (1 – 2 páry).

  1. b) transmigranti a zatoulanci

Rybník není významnou tahovou zastávkou vodních a na vodu vázaných druhů.

kriticky ohrožené – morčák velký, orlovec říční, ostralka štíhlá, vodouš rudonohý

silně ohrožené – bekasina otavní, čáp černý, čírka modrá, drozd cvrčala, krahujec obecný, ledňáček říční, lžičák pestrý, ostříž lesní, pisík obecný, skřivan lesní, včelojed lesní, vodouš kropenatý, volavka bílá

ohrožené – bramborníček hnědý, břehule říční, čáp bílý, čírka obecná, jestřáb lesní, kopřivka obecná, kormorán velký, krkavec velký, moudivláček lužní, ořešník kropenatý, rorýs obecný, vlaštovka obecná

Jiné ZCH druhy

Rybník je významný rozmnožováním obojživelníků

Ochranářská rizika

Největší současnou zátěž představuje myslivecké využití lokality, především vypouštění kachny divoké. Protože je lokalita malá, může působit rušivě i pobyt osob na březích ze zde přítomných rekreačních chat nebo i krátkodobých návštěvníků. Trvale je rybník rušen provozem na silnici č. 14, vedené po jeho hrázi. Rizika zvyšování zátěže spočívají v rozvoji stávajících nebo v zavedení dalších forem využití.

Dosavadní prameny dat:

DIVIŠ T., 1982: Avifauna rekreační oblasti „Brodský-Špinka“ v okrese Náchod. Práce a studie – přír., Pardubice, 13-14: 133-146.

 

Kontaktní osoba: Tomáš Diviš, mail: tomas.divis(at)email.cz 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *