Druhý rok atlasového mapování ve východních Čechách

 

Prokázání hnízdění je třešní na dortu během sběru dat pro nový hnízdní atlas. Foto J. Šolc

Skončená hnízdní sezóna 2015 znamená přesně polovinu práce na mapování pro nově vznikající Atlas hnízdního rozšíření ptáků České republiky, potažmo i pro nový evropský Atlas (blíže viz ZDE). VČP ČSO aktivně přispívá sběrem dat nejen v rámci aktivit svých členů, ale i některé tradiční pobočkové akce se přednostně věnují sběru údajů z kvadrátů, které doposud mapovateli obsazeny nejsou, nebo je z nich zveřejněno pouze minimum dat (viz ZDE). Co tedy alespoň stručně přinesla hnízdní sezóna 2015 v našem regionu?

Letecký snímek umělého ostrova, na němž v roce 2015 zahnízdili rybáci obecní. Foto Andruvision

Centrem nejzajímavějších novinek (i z hlediska celorepublikového) byly jistě rybníky na Pardubicku. Hnízdění poláka malého (Aythya nyroca) bylo mj. diskutováno na letošní ornitologické konferenci v Pardubicích a zpráva byla zveřejněna i na tomto webu (viz ZDE). Dalším druhem, který si zaslouží pozornost, je rybák obecný (Sterna hirundo), který zahnízdil na nově vybudovaném ostrůvku v rámci revitalizace NPR Bohdanečský rybník. Vizuálně bylo pozorováno hnízdo s vejci a pozorována min. 3 mláďata. Z uveřejněných pozorování je tak zřejmé úspěšné hnízdění min. 1 páru (V. Peřina uvádí hnízdění 2 párů, viz ZDE, str.32). Již vzletné, avšak stále dokrmované mládě bylo společně s dospělci po opuštění hnízdní lokality pozorováno 1. až 9. srpna 2015 na blízkém Sopřečském rybníku (Jan Krejčík). Po loňském pozorování tokajících rybáků obecných na Rozkoši (viz ZDE) bylo letos skutečně prokázáno první hnízdění rybáka obecného ve východních Čechách! V letošním roce byly navíc díky aktivitě ČSO a jejích partnerů instalovány nové umělé hnízdní podložky pro rybáky (viz ZDE), situaci v příštích letech tak můžeme očekávat s jistým napětím.

Vlhy pestré začaly pravidelně hnízdit v Čechách. Na snímku vlhy na hnízdišti na Kolínsku v roce 2015.. Foto J. Studecký

Dalším novým hnízdícím druhem v regionu východních Čech je vlha pestrá (Merops apiaster), která byla opakovaně pozorována 16.6. – 24.8.2015 v areálu bývalé cihelny u Tuněchod na Chrudimsku. Přestože nebyla nalezena hnízdní nora (či nory), bylo v srpnu pozorováno 6 vyvedených mláďat (Roman Hellinger, Vladimír Lemberk). Nález je dalším potvrzením pozitivního trendu početnosti tohoto druhu v ČR (např. ZDE, str.16).

Velmi atraktivní hnízdní lokalitu pro vodní ptáky představoval letos rybník Černý Nadýmač na Přeloučsku, zejm. díky specifickému managementu zaměřenému převážně na rozvoj litorálních rostlin. Lze se jen domnívat, zda v porostu bohatě rozvinutého litorálu pozorovaní letošní mladí (avšak již vzletní) ptáci čírky obecné (Anas crecca), kopřivky obecné (Anas strepera), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) či potápky černokrké (Podiceps nigricollis), byli místní.

Mladý bukáček na rybníku Starý Ples. Foto J. Vaněk

Někteří zástupci vrubozobých patří (nejen) ve východních Čechách již mezi vzácně hnízdící ptáky. O to více potěšilo prokázané hnízdění čírky obecné a lžičáka pestrého (Anas clypeata) na mokřině Rzy u Dobříkova (Martin Fejfar). Z dalších mokřadních druhů lze připomenout úspěšné hnízdění bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na rybníku Starý Ples na Jaroměřsku (Jarda Vaněk), či taktéž úspěšné hnízdění 1 páru sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Třesickém rybníku.

Vodouši kropenatí na Velkém rybníku na Trutnovsku 5.7.2015. Foto J. Šolc

Zajímavé poznatky mohou přinášet i exkurze na běžně nenavštěvované, často i méně atraktivní lokality – drobné lesní rybníčky. V roce 2015 byl na několika místech zaznamenán hnízdní výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochroups). Lokalit s uvedením kategorie A (tedy možné hnízdění) či dokonce B (pravděpodobné) je více, ovšem pouze na dvou lokalitách byly zaznamenány další indicie, které hnízdění blíže nasvědčují. Dne 8. května byl zjištěn intenzivní tok 1 páru na lesním rybníčku Flajšar u Chlumce nad Cidlinou (při další návštěvě dne 13. června však vodouši nalezeni nebyli) a zejm. výskyt 1 páru po celou hnízdní sezónu na Velkém rybníce u Velkého Vřešťova na Trutnovsku, kde byli 5. července pozorováni min. 2 vzletní letošní ptáci (Jan Šolc). Přestože ani v jednom případě se nejedná o prokázané hnízdění, jedná se o cenné údaje, tím spíše, že po úmrtí Pavla Žďárka, který se vodoušům kropenatým věnoval, nejsou z regionu východních Čech prakticky žádné zprávy o hnízdění těchto zajímavých bahňáků.

Mapování pro nový Atlas hnízdního rozšíření ptáků přináší krásné zážitky. Mladí výři na Jaroměřsku v roce 2015. Foto J. Vaněk

Primárním cílem atlasového mapování je samozřejmě nejen zaznamenat co nejvíce druhů vč.vzácných, avšak spíše podat pokud možno co nejpodrobnější obraz výskytu ptáků na konkrétním území. Ptačí druhy, jejichž hnízda (popř. jiné doklady o hnízdění) nenalézáme v přírodě často, jsou kořením samotné práce mapovatele v terénu, činí ji zajímavou a vzrušující. Možná že hnízdění skřivana lesního (Lullula arborea) nelze východočeském regionu označit za vzácnost, přesto je to druh, který při svých toulkách přírodou nepotkávám zcela běžně a nález hnízdícího páru na vřesovišti u pískovny Štít u Chlumce nad Cidlinou byl mým vůbec prvním a myslím, že poslech zpívajícího samce na pozadí věkovitých sosen a přikrčené mladé ptáky ve vřesovišti o několik dní později, mohu směle prohlásit za vrchol letošní sezóny. Kéž máte podobných krásných zážitků v příštích letech co nejvíce!

Lukáš Kadava

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation