Nový hnízdní atlas ptáků Krkonoš

150929a

V posledních dnech vyšel již druhý atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš, který navazuje na první mapování, které probíhalo mezi roky 1991 – 1994. Mimořádně zdařilé dílo ukazuje stav avifauny Krkonoš během let 2012 – 2014 na české a polské straně hor. Autory publikace jsou podobně jako u minulého atlasu Jiří Flousek, Bożena Gramsz a Tomáš Telenský. Na celkovém sběru dat se podílelo dalších 36 ornitologů z celé České republiky a Polska.

Rozdílem oproti minulému atlasu byla dobře propracovaná metodika sběru dat. Ta se skládala z několika částí. První a základní částí bylo mapování rozšíření jednotlivých druhů. K tomu účelu bylo celé území hor rozděleno na 471 kvadrátů (1,5 x 1,4 km), které byly 3x ročně mapovány pomocí tzv. „hodinovky“. Ta spočívá v procházení kvadrátu skrze všechny typy biotopů po dobu 60 minut a zaznamenávány jsou všechny zjištěné druhy. Ke každému pozorování byla také přiřazena průkaznost hnízdění (A1 – C16 viz. metodika v atlasu str. 47). Druhou částí sběru dat bylo sčítání na bodech, které proběhlo ve 120 kvadrátech (vždy 8 bodů v kvadrátu). Tyto kvadráty byly vybrány tak, aby byly reprezentovány rovnoměrně všechny typy prostředí. Třetí částí bylo zjišťování nočních a skrytě žijících druhů metodou akustického monitoringu, tedy nahrávání hlasů pomocí digitálních záznamníků po dobu 12 hodin v každém kvadrátu. Další část sběru dat tvořily výsledky z trvalého sledování některých ptačích druhů (např. čáp černý, chřástal polní, slavík modráček apod.). Doplňkově byla využita jednotlivá pozorování zaznamenaná buď přímo v aplikaci Krnap pro sběr dat nebo z ornitologických databází.

mapa pokrytí kvadrátů - zdroj:  Ptáci Krkonoš – atlas hnízdního rozšíření 2012–2014

mapa pokrytí kvadrátů – zdroj: Ptáci Krkonoš – atlas hnízdního rozšíření 2012–2014

Vyhodnocení dat proběhlo také na několika úrovních. V atlase se lze dozvědět nejen, jaké je plošné rozšíření jednotlivých druhů, ale jako novinka se objevilo modelování výskytu druhů. To nám ukazuje pravděpodobnost zastižení druhu během 1 hodiny. Na základě výsledků mapování a sčítání byla odhadnuta početnost jednotlivých druhů. Pro výzkum populačních trendů posloužila i data z bodových transektů z let 1984 – 2011. Samozřejmostí je též porovnání výsledků obou uvedených atlasů 1991–94 a 2012–14.

náhled na druhovou část - chřástal polní. zdroj:  Ptáci Krkonoš – atlas hnízdního rozšíření 2012–2014

náhled na druhovou část – chřástal polní. zdroj: Ptáci Krkonoš – atlas hnízdního rozšíření 2012–2014

Čtenář se tak může dozvědět, jak se vyvíjí Krkonošská avifauna. Jak se rozšíření jednotlivých druhů postupně mění, jak se mění jejich početnost, jaká jsou ohrožení, výškové rozšíření atd. Důležité je neopomenout ani závěrečnou část věnující se diskuzi výsledků, kde je více rozebrána část celkové diverzity druhů, jejich početnosti či vlivu změn klimatu na jejich rozšíření.

Celkově se dá říci, že nový atlas ptáků Krkonoš je velmi pokrokovou publikací v mnoha ohledech na špičkové úrovni a čerpá z velmi důkladně nasbíraných dat velmi mnoho cenných údajů, které se dají prakticky aplikovat do ochrany ptáků Krkonoš.

Atlas je dostupný zdarma v elektronické podobě na http://ptacikrkonos.krnap.cz/ , kde je i interaktivní mapová část atlasu.

Luděk Petrilák a Petr Kafka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation