Panurus 15

HENEBERG P.: Adaptace české populace břehule říční (Riparia riparia) na nové hnízdní příležitosti – 3
KRÁL M.: Perioda snášení vajec lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v Nízkém Jeseníku – 11
ŘEPA P.: Postup urbanizace ptáků ve městě Tachově – 21
BERGMANN P.,  MOURKOVÁ J., BÍLÝ M.: Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách – některé zajímavější výsledky z posledních let – 31
BÁRTA F., VESELÝ J., KRAUSOVÁ H.: Výsledky letních odchytů ptáků v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka v letech 1999 až 2003 – 41
ZVÁŘAL K.: Potravní ekologie dvou trojic sousedních párů puštíka obecného (Strix aluco) v průběhu šesti let – 47
JASSO L.: Albinismus u ptáků a výskyt albínů v České republice – 57
KLÁPŠTĚ J., KLÁPŠŤOVÁ J.: Leucismus u pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a poznámky k abnormálním opeřením ptáků – 69
PAVEL V., SVOBODA A., CHUTNÝ B.: Herbivorní savci ovlivňují hnízdní úspěšnost na zemi hnízdících pěvců ve vrcholových partiích Krkonoš – 73
BÁRTA F.: První doložené hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v novém tisíciletí v Pardubickém kraji – 79
URBÁNEK L., POLÁK M.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v okolí NPR Žehuňský rybník v roce 2005 – 91
ŠOLTYS V., HŮLKA P.: Hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea L.) v rákosinách na Jičínsku – 95
FEJFAR M.: Hnízdil racek černohlavý (Larus melanocephalus) v roce 2005 na lokalitě Mokřina u Rzů? – 99
ČESÁK J.: Přírodní rezervace  Baroch – nové hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cynecula) – 101
BÁRTA F.: Stabilita populace vybraných zimujících druhů ptáků v letech 1997 až 2005 u Libáně v Železných horách – 103
BÁRTA F.: Monitorovací projekt CES v CHKO Železné hory – 109
URBÁNEK L., JELÍNEK M.: Výskyt vzácnějších druhů lindušek v NPR Žehuňský rybník – 103
KUČERA J.: Z literatury – 116
SLÁDEČEK J.: Použití miniaturní videokamery pro kontrolu hnízd – 117
MORRIS K.: Ptáci farem Velké Británie – 119
HROMÁDKO M.: Z literatury – 123
VRÁNA J., BĚLKA T. (eds.): Ornitologická pozorování – 125
Barevná příloha

Contents
HENEBERG P.: Adaptation of the Czech Sand Martin (Riparia riparia) population for new breeding opportunities – 3
KRÁL M.: Egg-laying period of the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in Nízký Jeseník Mountains – 11
ŘEPA P.: Urbanization of different bird species in Tachov town, western Bohemia – 21
BERGMANN P.,  MOURKOVÁ J., BÍLÝ M.: Winter census of waterfowl in Central Bohemia – some interesting results from recent years – 31
BÁRTA F., VESELÝ J., KRAUSOVÁ H.: Results of summer catching of birds in Nature Preserve Bohdaneč and Matka ponds during 1999 – 2003 – 41
ZVÁŘAL K.: Food ecology of two trinities of neigbouring pairs of Tawny owl (Strix aluco) in course of six years – 47
JASSO L.: Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic – 57
KLÁPŠTĚ J., KLÁPŠŤOVÁ J.: Leucism in the Blackcap (Sylvia atricapilla) and notes on abnormal plumages of birds – 69
PAVEL V., SVOBODA A., CHUTNÝ B.: Herbivorous mammals reduce nesting success of ground nesting passerines in high altitudes of the Krkonoše Mountains – 73
BÁRTA F.: First confirmed breeding of the Common Crane (Grus grus) in the new millennium in Pardubice region – 79
URBÁNEK L., POLÁK M.: Breeding of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) near Žehuňský pond in 2005 – 91
ŠOLTYS V., HŮLKA P.: Breeding of the Grey Heron (Ardea cinerea L.) in reeds in Jičín region (eastern Bohemia) – 95
FEJFAR M.: The Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) – breeding in Mokřina near Rzy village? – 99
ČESÁK J.: Nature Preserve Baroch pond – a new breeding site of the Bluethroat (Luscinia svecica cynecula) – 101
BÁRTA F.: Population stability of different wintering bird species during 1997 – 2005 near Libáň in Železné Mts. – 103
BÁRTA F.: Monitoring project CES in Protected landscape area Železné Mts. – 109
URBÁNEK L., JELÍNEK M.: Occurrence of rare Pipit species in the Nature Preserve Žehuňský pond – 113
KUČERA J.: Book review – 116
SLÁDEČEK J.: Use of minicameras for bird nest controls – 117
MORRIS K.: British Farmland Birds – 119
HROMÁDKO M.: Book review – 123
VRÁNA J., BĚLKA T. (eds.): Ornithological observations – 125
Color annex

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *