Panurus 14

VRÁNA J.: Čáp černý (Ciconia nigra L.) v CHKO Broumovsko – 3
ŽĎÁREK P.: Východočeši a ornitologická perla Slovenska – 27
DIVIŠ T.: Několik poznámek k rozšíření a ekologii sýce rousného (Aegolius funereus) – 47
MLÍKOVSKÝ J.: Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze – 53
MACH J.: Mapování hnízdní populace labutě velké (Cygnus olor) na okrese Svitavy v letech 2000-2002 – 67
PAVEL V., CHUTNÝ B.: Vysoký počet částečných albínů v populacích slavíků modráčků (Luscinia svecica) hnízdících v České republice – 77
ŠOLTYS V.: Částečný leucismus u rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) – 85
KLÁPŠTĚ J., KLÁPŠŤOVÁ J.: Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) a jeho rozlišení od rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus) – 87
URBÁNEK L., JELÍNEK M.: Výskyt a hnízdění lindušky luční (Anthus pratensis) a hýla rudého (Carpodacus erythrinus) v NPR Žehuňský rybník – 93
KVEREK P.: Dva roky kroužkování břehule říční (Riparia riparia) v pískovně u Obrub – 97
VRÁNOVÁ S.: První rok odchytu ptáků metodou CES na Bohdanečském rybníce – 103
BARTOŠ J.: Několik poznámek k hnízdní úspěšnosti ťuhýka obecného (Lanius collurio) v roce 2004 – 107
URBÁNEK L.: Poznámky k výskytu a hnízdění chřástala malého (Porzana parva) ve východní části Pardubického kraje – 109
JASSO L.: Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – albín na nocovišti na rybníku Zrcadlo u Kopidlna – 113
VESELÝ J., REJL J.: Husa indická (Anser indicus) v okrese Pardubice – 115
JASSO L.: Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus) opět v Českém ráji – 117
VOLF V.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v okolí Dobrušky – 119
MACH J.: Časný jarní výskyt rybáka velkozobého (Sterna caspia) – 121
BÁRTA F.: Jarní odchyt lejska malého (Ficedula parva) v Orlických horách – 123
BÁRTA F.: V V T 2004 – nový název, nová tvář, nové pojetí a výsledky – 125
KLÁPŠTĚ J.: Poznámky k začátkům moderního kroužkování ptáků – 147
BĚLKA T., VRÁNA J. (eds.): Ornitologická pozorování – 167
Barevná příloha

Contents
VRÁNA J.: The Black Stork (Ciconia nigra L.) in nature preserve Broumovsko – 3
ŽĎÁREK P.: Eastern-bohemians and the ornithological pearl of Slovakia – 27
DIVIŠ T.: Few notes on distribution and ecology of the Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) – 47
MLÍKOVSKÝ J.: Oological collection of Josef Musílek (1885-1941) in the National Museum in Praha – 53
MACH J.: Mapping of the breeding population of the Mute Swan (Cygnus olor) in Svitavy district during 2000 – 2002 – 67
PAVEL V., CHUTNÝ B.: High frequency of partial albinism in the populations of Bluethroats (Luscinia svecica) breeding in the Czech Republic – 77
ŠOLTYS V: Partial leucism in the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) – 85
KLÁPŠTĚ J., KLÁPŠŤOVÁ J.: Separation of Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) frorn Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) – 87
URBÁNEK L., JELÍNEK M.: Occurrence and breeding of the Meadow Pipit (Anthus pratensis) and the Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) in nature preserve Žehuňský pond – 93
KVEREK P.: Two years of ringing of the Sand Martin (Riporia riparia) in a sandpit near Obruby Village – 97
VRANOVÁ S.: The first year of bird catching by the CES method on Bohdanečský pond – 103
BARTOŠ J.: Several notes on breeding success of the Red-backed Shrike in 2004 – 107
URBÁNEK L.: Notes on occurrence and breeding of the Little Crake in the eastern part of Pardubice district – 109
JASSO L.: The Bam Swallow – an albino in a roosting place on a Zrcadlo pond near Kopidlno town – 113
VESELÝ J., REJL J.: Occurence of the Bar-headed Goose (Anser indicus) in Pardubice district (Eastern Bohemia) – 115
JASSO L.: The Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) in the Czech Paradise again – 117
VOLF V: Breeding of the Montagus Harrier (Circus pygargus) near Dobruška town – 119
MACH J.: Early spring occurrence of the Caspian Tem (Sterna caspia) – 121
BÁRTA F.: Spring catch of the Red-breasted Flycatcher in the Orlické Mountains – 123
BÁRTA F.: Weekend research camp 2004 – 125
KLÁPŠTĚ J.: Remarks on the beginning of modern bird ringing – 147
BĚLKA T., VRÁNA J. (eds.): Omithological observations – 167
Color annex

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *