Ostruženské rybníky

Ostružno – O rybniční soustavě okolo vísky Ostružno nedaleko Jičína je již delší dobu na těchto webových stránkách založen článek ve složce „Ptačí území.“  Zkusme doplnit strohé a na pohled pro mnohé nepříliš záživné řádky některými aktuálními skutečnostmi z letošního roku.

20090913l

Ostruženský rybník s hejnem labutí v pozadí. Foto – Vladimír Šoltys

 

Oblast nepatří mezi nejnavštěvovanější ornitologické lokality. Dá se říci, že zde dlouhodobě (od 60. let min. stol.) působí pouze Mirek Brandejský, ornitolog, věhlasný kroužkovatel ptačích mláďat, a od 80. let minulého století příležitostně i další pozorovatelé.

Ostruženské rybníky jsou jak zajímavou hnízdní lokalitou, tak i významnou tahovou zastávkou mnoha ptačích druhů…

Sýkořice vousatá

Sýkořice vousatá – letošní mladý pták. Foto – Vladimír Šoltys.

Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Ve sledované oblasti každoročně vyvádí mláďata na hnízdě s padesátiletou kontinuitou čáp bílý (Ciconia ciconia). V její těsné blízkosti v lesích velišského hřebene hnízdí také čáp černý (Ciconia nigra). Tradičně zde vyhnízdil moták pochop (Circus aeruginosus) v počtu pěti párů. Zajímavostí bylo, že všechny kontrolované páry vyvedly letos pouze po dvou mláďatech. Dalším tradičně hnízdícím druhem je rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus). Celkový počet hnízdících párů v oblasti byl odhadnut na 5-8. Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) v rákosinách místních rybníků také nechyběla, bylo zaznamenáno 4-5 zpívajících samců. Pravidelně v okolí Ostruženských rybníků hnízdí čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Počty hnízdících párů kolísají podle jarních povětrnostních podmínek v daném roce a také v závislosti na pěstovaných zemědělských plodinách. V letošním roce zde vyhnízdilo přinejmenším 6 párů. Každoročně hnízdí ve sledované oblasti labuť velká (Cygnus olor) v počtu od 3 do 5 párů. V letošním roce však zahnízdil pouze jeden pár, který vyvedl dvě mláďata. Hnízdění je mnohdy, především na největším Ostruženském rybníce, narušováno velkým počtem nehnízdících jedinců, pro které je zdejší hladina tradičním shromaždištěm. I letos se zde nehnízdící ptáci vyskytovali od jara do podzimu v počtech 60 až 90 ex. Dalšími druhy vodních ptáků pravidelně zde hnízdícími jsou potápka roháč (Podiceps cristatus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a potápka černokrká (Podiceps nigricollis). Po několikaleté pauze, zaznamenané i na jiných lokalitách, bylo na zdejších rybnících doloženo hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), a to nálezem hned dvou hnízd. Ani letos ve sledované oblasti nechyběla jako hnízdící druh vrána šedá (Corvus corone). Poněkud mimo obvyklá místa vyhnízdil i letos jeden pár ťuhýků šedých (Lanius excubitor). Již několik let se na rybníce Turecký vyskytuje v hnízdní době několik exemplářů chřástala kropenatého (Porzana porzana). Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Doposud se však nepodařilo doložit zde jeho hnízdění. Naopak po mnoha dlouhých letech zde opět vyhnízdily minimálně dva páry sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Ostruženském rybníce, což je opětovně doložené hnízdění na této lokalitě od r. 1990 (Brandejský in Mrkáček, 2000).

V letošním roce zde byl zaznamenán výskyt dalších druhů v hnízdní době. Jednalo se o kopřivku obecnou (Anas strepera), žluvu hajní (Oriolus oriolus) a žlunu šedou (Picus canus), u nichž se však nepodařilo hnízdění bezprostředně prokázat.

Jedná se o lokalitu jistě velmi zajímavou a hodnou dalšího sledování. Nutno podotknout, že ani zdejší rybníky přes svůj minimální statut ochrany, nejsou zcela mimo ohrožení. Velmi ohrožujícím faktorem se v posledních dvou letech jeví výstavba rodinných domů na severním okraji rybniční soustavy v obci Ohaveč a na jihovýchodním okraji v obci Březina. Dalším nebezpečím by mohla být zamýšlená jižní varianta rychlostní silnice R 35 z Turnova do Jičína.
Vladimír Šoltys

Kostel v Ostružně. Foto – Vladimír Šoltys

 

 

Citovaná literatura: Brandejský in Mrkáček, Ptáci Českého ráje, 2000, ZO ČSOP Křižánky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation