Obsah rubriky: Nezaazen

Pozvánka na brigádu na VN Rozkoš

V této zimní sezóně byla zahájena první etapa mýcení stromové vegetace na pobřeží tzv. Ostrova na Dělící hrázi vodního díla Rozkoš. Toto místo je ornitologické veřejnosti známo jako jedna z mála aktivních kolonií racka chechtavého v Královehradeckém kraji.

Ve spolupráci se správcem vodního díla, podnikem Povodí Labe, státní podnik, byl na podzim loňského roku vypracován záměr, který byl schválen místně příslušným orgánem ochrany přírody. Cílem této aktivity je podpořit a udržet vhodné stanovištní podmínky pro hnízdění racka chechtavého.

Hydrologická situace této zimy, která je příčinou mimořádně vysokého vodního stavu na přehradě, téměř vyloučila provedení prací klasickým „dřevorubeckým“ postupem. Na počátku měsíce března jsme využili možnost spolupracovat na provedení akce s pomocí těžké mechanizace, kterou podnik Povodí plánoval  nasadit na lokalitě v rámci tzv.  provozní údržby.

V krátkém časovém úseku se podařilo většinu plánovaných prací provést s omezenou účastí jen několika zkušených dobrovolníků s motorovými pilami. Součinnost prací s těžkou mechanizaci početnější nasazení dobrovolných nadšenců vylučovala.

Závěrečný úklid lokality, především od zbytků větví, již za přispění početnější skupiny dobrovolníků, členů i nečlenů Východočeské pobočky, jsme naplánovali na sobotu 9. března 2024.

Akce se bude konat za vhodných klimatických podmínek, tj. za slabšího větru a bez trvalého deště. Zbytkovou dřevní hmotu je povoleno na místě spálit a toto možnost pravděpodobně využijeme. Akce proto není vhodná pro rodiny či kolektivy s malými dětmi.

Sraz účastníků na tzv. začátku Dělící hráze v 8:30.

 

Vyšel PANURUS č. 32

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích vydaly s podporou Pardubického kraje 32. číslo ornitologického časopisu Panurus. Nové číslo obsahuje sedm odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků převážně ve východočeském regionu. Například v něm najdete články o změnách početnosti ptáků v opuštěných vojenských výcvikových prostorech, změnách ve složení ptačích společenstev na odstavených labských ramenech v Pardubicích, výsledcích sledování hnízdišť chocholouše obecného na Pardubicku a Královéhradecku nebo o rozšíření lesních sov v ptačí oblasti Králický Sněžník. Díky plnobarevnému tisku mohly být otištěny i cenné dokumentární avifaunistické fotografie z našeho regionu.

 

 

Celý článek →

Ladislav Jasso již není mezi námi

S lítostí v srdci oznamujeme, že nás před pár dny navždy opustil náš kamarád a skvělý ornitolog Ladislav Jasso. Poslední rozloučení proběhne 31. ledna od 12 hodin v krematoriu v Semilech. Rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímnou soustrast všem pozůstalým. Čest jeho památce.

Ornitologické zajímavosti Svitavského regionu roku 2023.

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), Horní rybník, Svitavy

Tradičně nejvíce zajímavých pozorování ptáků pochází z doby jarního tahu a z území našich největších rybníků ve Svitavách a v Opatově. Husa velká (Anser anser) u Opatova hnízdí v malém počtu párů již několik let, ale poprvé jsme byli svědky vodění mláďat jedním párem i v prostoru rybníků Dolní a Horní ve Svitavách, odkud však bohužel pár i s mladými nečekaně velmi rychle zmizel neznámo kam. Zde se na hladinách obou rybníků na jaře objevila například vzácnější kachna zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), ale především jsme zde vůbec poprvé v novodobé historii mohli jeden den v květnu sledovat severskou potápku žlutorohou (Podiceps auritus) ve svatebním šatě. V polích jižně od Svitav jsme v mokřině u Vendolského potoka napočítali na jaře 19 bekasin otavních (Gallinago gallinago) na tahu, na Lánském rybníku pozorovali chřástala kropenatého (Porzana porzana)  nebo až 18 vodoušů kropenatých (Tringa ochriopus) na rybničním dně a znovu i větší hejna strnadů lučních (Miliaria calandra). Nad Lačnovem se pak koncem dubna proletěl zde vzácný kolpík bílý (Platalea leucorodia). V měsících dubnu a květnu bylo co obdivovat i na rybnících Nový a Hvězda u Opatova. Vyskytoval se neobvykle chřástal malý (Porzana parva), zastavilo se na tahu deset potápek černokrkých (Podiceps nigricollis), nad hladinou rybníka Hvězda poletovalo na 130 rybáků černých (Chlidonias niger), po celou dobu hnízdění se z rákosiny Nového rybníka ozýval typickým hlasem bukač velký (Botaurus stellaris) a začátkem června v této lokalitě (stejně jako mimořádně u Lánského rybníka ve Svitavách) zpíval hýl rudý (Carpodacus erythrinus), který zimuje až v daleké Indii. Červen přinesl překvapení v podobě pobytu dvou vlh pestrých (Merops apiaster) v bývalém lomu na písek u Svitav, kde byly náznaky na obsazení hnízdní nory, ale na skutečné vyhnízdění si v naší oblasti musíme ještě počkat. Celý článek →

Pozvánka na dobrovolnickou brigádu na Josefovských loukách

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Zazimování Ptačího parku Josefovské louky. Akce proběhne v sobotu 21. 10. od 9:00. Sraz ve vstupním areálu u Starého Plesu. Těšíme se na viděnou!

 

Pozvánka na ptačí festivaly ve východních Čechách

Také letos se na počátku října konají populární Festivaly ptactva, při nichž se široká veřejnost může pokochat krásou migrujících opeřenců. Pozvánku na Josefovské louky jste již na našem webu viděli. Za sebou máme též vycházku v Krkonoších. Pojďme si ale shrnout i další festivaly na území východních Čech, které můžete příští víkend navštívit. Konkrétně jde o:

 

Celý článek →

Ptačí festival na Josefovských loukách

Rádi bychom Vás pozvali na letošní Ptačí festival v Ptačím parku Josefovské louky. Akce se koná v sobotu 30. září od 8:00. Sraz ve vstupním areálu parku.  Těšíme se na viděnou!

Auror: Jaroslav Petráň

Ornitologické zajímavosti Svitavska roku 2022.

Dvě mláďata bukáčka malého (Ixobrychus minutus), Lánský rybník, Svitavy.

Nejvíce ornitologicky hodnotnějších pozorování z roku 2022 pochází tradičně z ploch zdejších rybníků. Z vodních druhů upoutali ptáci brodiví. V průběhu většiny hnízdního období se jak na svitavském Lánském rybníku, tak na Novém rybníku u Opatova, pohyboval v rákosinách bukač velký (Botaurus stellaris). Obě lokality od předchozího roku řadíme mezi hnízdní prostředí příbuzného bukáčka malého (Ixobrychus minutus), který si hnízda staví rovněž v rákosových porostech. Mezi zajímavé záznamy ze skupiny vrubozobých vodních druhů ptáků patří měsíční výskyt v červnu a červenci samce poláka malého (Aythya nyroca) na svitavském Horním rybníku nebo již opakovaná úspěšná vyhnízdění párů husy velké (Anser anser) na rybníku Hvězda u Opatova. Celý článek →

Pozvánka na noční vycházku na Josefovských loukách

Pozvánka na seminář