NEČ – mimořádná lokalita ptačí oblasti Rožďalovické rybníky

20120618a

Hnízdo moudivláčka lužního

Kopidlno, Rožďalovické rybníky – Neč, čili Nečaský rybník u Kopidlna včetně jeho nejbližšího okolí, to je vskutku neobyčejná ornitologická lokalita, dosud ještě nedoceněná. Jedná se o rybník nacházející se zhruba uprostřed ptačí oblasti „Rožďalovické rybníky“, mající poměrně členitý průběh pobřežního pásu se střídajícími se remízky křovin, litorálních i terestrických rákosin, a také lipové aleje na hrázi. Asi uprostřed rybníka je významné zúžení, jež je tvořeno jednak ostrůvkem s křovinami a vysokým topolem a jednak úzkým dlouhým poloostrůvkem (jakési „molo“), rovněž porostlým stromy a křovinami – zbytek původní selské cesty. V zadní části rybníka se nachází ještě jeden „ostrov“, který je tvořen pouze rákosinami s rákosem obecným a orobincem úzkolistým, a který je vynikajícím útočištěm pro vodní ptactvo. Na SV straně rybníka je zátoka, do níž přitéká malá vodoteč, protékající nedalekou slatinnou loukou a posléze poměrně významným pruhem rákosin, který navazuje na pobřežní rákosový pás. Hned za ním se nachází okraj listnatého a smíšeného lesa „Perna“, jehož přítomnost dále zvyšuje druhovou rozmanitost ptactva v této lokalitě.

Na této lokalitě jsem od 1.2.2011 do 31.1.2012 provedl hrubý ornitologický průzkum, trvající přesně 365 dnů. Za toto roční období jsem zde zaznamenal 110 ptačích druhů, nicméně během předjaří a jara 2012 se počet druhů nadále zvýšoval až na dnešních 122 druhů (nejvíc z celé jmenované ptačí oblasti).

Lokalita je především mimořádně bohatá na vrubozobé, dále na dravce, a také na bahňáky. Jako příklad mohu uvést pozorování z předjaří 2012, kdy zde byly pozorovány druhy jako husa polní (Anser fabalis), husa běločelá (Anser albifrons), husice rezavá (Tadorna ferruginea), berneška bělolící (Branta leucopsis) – vůbec první pozorování v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky, hvízdák euroasijský (Anas penelope), lžičák pestrý (Anas clypeata), hohol severní (Bucephala clangula), ostralka štíhlá (Anas acuta), čírky obecná (Anas crecca) i modrá (A. querquedula), na konci května 2012 se zde znovu objevil jeden samec hohola severního a také jeden samec zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) – vůbec první pozorování v ptačí oblasti, a v předjaří 2011 i jeden pár vzácného morčáka velkého (Mergus merganser).

Během předjaří a počátkem jara 2012 se na přilehlém neobdělávaném poli na SZ straně rybníka nacházela rozsáhlá louže, která přilákala poměrně velké množství různých bahňáků. Byly zde pozorovány např. čejky chocholaté (Vanellus vanellus), kulíci říční (Charadrius dubius) či pisíci obecní (Actitis hypoleucos). Dále zde byli spatřeni vodouš bahenní (Tringa glareola) – 22 ex. 28.dubna 2012, vodouš rudonohý (Tringa tetanus) – 1 ex. 28.4., bekasina otavní (Gallinago gallinago) – 1 ex. 28.4., vodouš šedý (Tringa nebularia) – 1 ex. 26.4.,  dokonce vodouš tmavý (Tringa erythropus) ve svatebním šatě – 6 ex. 26.4., a také jespák bojovný (Philomachus pugnax) v prostém šatě – 2 ex. 28.3.

V květnu 2012 zde, jako letos na jediné lokalitě ptačí oblasti, byly doloženy dva pokusy o hnízdění (nalezena rozestavěná hnízda) moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), které, zřejmě díky absenci samičky, zůstanou neúspěšné.

Na lokalitě byli v průběhu posledního roku a čtvrt dále spatřeni poměrně vzácní ptáci, jako např. čáp černý (Ciconia nigra), volavka bílá (Egretta alba), jeřáb popelavý (Grus grus) – ten dokonce i v zimě – 30.1.2012 byli pozorovány 2 ex, chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), strnad luční (Miliaria calandra), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) a dokonce strnad zahradní (Emberiza hortulana), sýkory lužní (Poecile montanus), babka (Poecile palustris) a parukářka (Lophophanes cristatus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), bramborníčci černohlavý (Saxicola torquata) i hnědý (Saxicola rubetra), ledňáček říční (Alcedo athis), žluva hajní (Oriolus oriolus), strakapoudi malý (Dendrocopos minor) i prostřední (Dendrocopos medius), racek bělohlavý (Larus cachinnans), a také rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) – 1 ex. 4.4.2012.

Nakonec zmínka o dravcích. V rákosinách zde hnízdí běžně moták pochop (Circus aeruginosus), typický pro tuto ptačí oblast. Setkat se zde můžeme ale také s orlem mořským (Haliaeetus albicilla), kání lesní (Buteo buteo), krahujcem obecným (Accipiter nisus), jestřábem lesním (Accipiter gentilis) a poštolkou obecnou (Falco tinnunculus). Koncem léta 2011 zde byl spatřen ostříž lesní (Falco subbuteo), v zimě 2012 se zde zdržovala delší dobu káně rousná (Buteo lagopus) a viděn byl také moták pilich (Circus cyaneus) – 8.1.2012.  Zjara (2012) zde byl 14.4. pozorován jeden luňák hnědý (Milvus migrans).

Domnívám se, že lokalita Nečaský rybník s přilehlou slatinnou loukou a okrajem lesa „Perna“, kdysi již navržená jako chráněné území, by zasluhovala adekvátní zákonnou ochranu ve smyslu vyhlášení regulérní přírodní rezervace, neboť je, co se portfolia ptačích druhů týká, opravdu výjimečná.

 

Gedeon J. Kašpar

0 Thoughts on “NEČ – mimořádná lokalita ptačí oblasti Rožďalovické rybníky

 1. Anonym on 20.6.2012 at 10:43 píše:

  Předně díky za popis zajímavé lokality. K tomu několik poznámek:

  – bylo by zajímavé a úroveń článku zvyšující, kdyby se z něj dalo vyčíst, které druhy na lokalitě hnízdí (zrovna moudivláčci například stavějí tzv. cvičná hnízda a vůbec nemusí jít o hnízdění)
  – budou-li k dispozici dobrá a rozsáhlejší data (třeba alespoň za 3 roky), doporučuji jejich publikování, například v pobočkovém sborníku Panurus
  – pro ochranu lokality je právě potřeba mít dost terénních dat; v úvahu připadá vyhlášení ZCHÚ (krajský úřad) nebo přech. chráněné plochy, případně registrace VKP (obojí obec s rozšířenou působností); VČP s tím má nějaké zkušenosti – viz např. zimní text o Rozkoši.

  Martin Fejfar

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation