Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2013

20140220a

Jespák obecný (Calidris alpina) ve Svitavách. Foto: Jiří Mach

Po ornitologicky úspěšném roce 2012, pokud šlo o výskyt ptačích druhů, můžeme konstatovat, že přestože rok následující nebyl celkově v tomto ohledu úspěšnější, přinesl některá zajimavá až mimořádná pozorování. Největsi pozornost poutali tentokrát jednoznačne dravci.

Zimní období nám ve Svitavách neobvykle zpestřoval strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Naopak tradiční bylo setkáni se skorci vodnimi (Cinclus cinclus) na řece Svitavě (úsek Březová n. S. – Rozhraní) a Křetínce (Svojanovsko). Až koncem zimy jsme zaregistrovali na několika místech spiše jen menší hejnka brkoslavů severních (Bombycilla garrulus).

Jarní období, poznamenané až do první dekády dubna poměrně chladným počasím, přineslo záznamy o průtahu severských druhů ptáků na svá hnízdiště. Na polích u Kocliřova to bylo například až 75 kulíků zlatých (Pluvialis apricaria) nebo vice než 150 čejek chocholatých (Vanellus vanellus). Na hladinách rybniků jsme pozorovali poláka kaholku (Aythya marila), morčáky velké (Mergus merganser) a morčáky bílé (Mergus albellus), v pozdějším období pak i poláka malého (Aythya nyroca) nebo zrzohlávku rudozobou (Netta rufina). V pobřežních porostech pobýval chřástal kropenatý (Porzana porzana), slavík modráček (Luscinia svecica), linduška horská (Anthus spinoletta) nebo několikrát lovil nad hladinou orlovec říční (Pandion haliaetus). Zajímavé bylo jistě i jarní pozorováni 15 racků žlutonohých (Larus fuscus) na rybníku Hvězda v Opatově, kde se také na tahu zastavilo přibližně 160 hvízdáků euroasijských (Anas penelope). Na jaře vypuštený a slovený Lánský rybnik ve Svitavách je už tradičním potravním lovištěm zejména pro bahňáky. Na bahnech se zde pohybovalo až 14 kulíků říčních (Charadrius dubius), které v květnu doplnili vodouši bahenní (Tringa glareola), vodouši kropenatí (Tringa ochropus) i vodouš rudonohý (Tringa totanus), dále pak jespák obecný (Calidris alpina) nebo jespák písečný (Calidris alba).

Už na jaře začal „rok dravců na Svitavsku“. V polovině dubna zaznamenal Luboš Novák u Javorníka orla křiklavého (Aquila pomarina) a na začátku května pak káni bělochvostou (Buteo rufinus) u svitavského rybníka Horní. Netrvalo to dlouho a na tomto mistě spatřil a zdokumentoval Jiří Mach v regionu Svitavska vůbec poprvé prolétajícího orlíka krátkoprstého (Circaetus gallicus). Bylo to patrně nejvzácnejší pozorování na Svitavsku v tomto roce vůbec.

Samotná hnízdní sezóna přinesla například záznam o hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) na svitavském rybníku Dolní, kde se ozývala pravidelně cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) nebo rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), vyskytující se i na Lánskem rybníku. Dále to byl pohyb strnadů lučních (Emberiza calandra) na bývalé skládce TKO za UKZUZ v Hradci nad Svitavou nebo hlasy žluvy hajní (Oriolus oriolus) v oblasti rybníku a poldru v Moravském Lačnově. V letních měsících se pak proletěli rybák bahenni (Chlidonias hybridus), rybák obecnýy (Sterna hirundo) i rybák černý (Chlidonias niger) nad svitavským Dolním rybníkem. Dva rybáci bahenní byli pozorováni již v květnu nad rybníkem Hvězda u Opatova.

Na přelomu července a srpna se začali na polích u Svitav objevovat táhnouci luňáci hnědí (Milvus migrans) a luňáci červení (Milvus milvus), jejichž počet se do konce září zvyšoval až na jedenáct. Bohužel se minimálne pro 3 jedince staly osudné nebezpečné sloupy elektrického vedení. Na základě našeho apelu jsme se přes ČSO dočkali od správce sloupů příslibu realizace ochranných opatření na linkách, kde k této smutné události došlo. Společnost luňákům dělali při polních zemědělských pracích také motáci pochopové (Circus aeruginosus) a motáci lužní (Circus pygargus). U Vendolí a Radiměře jsme ale dvakrát zjistili i raritnejsiho motáka stepního (Circus macrourus), který rověž využil potravní nabídky při sklizni plodin a orbě koncem srpna a začátkem září.

20140220

Moták stepní (Circus macrourus) u Vendolí. Foto: Jiří Mach

Období letních prázdnin přineslo ve své druhé polovině dalších atrakcí, tentokrát v podobě usedání hejn čápů bílých (Ciconia ciconia) na zemědělci opracovávaná pole. U Svitav, Kamenné Horky a Hradce nad Svitavou to bylo až 50 jedinců, z nichž některým se nám podařilo odečíst i identifikační znaky na jejich krouzžcich. Jedině tak jsme mohli zjistit, že se zde u nás vyskytovali jedinci kroužkovaní v Maďarsku, Švýcarsku, ale i Švédsku. V době jejich výskytu jsme u Opatova sledovali na tahu jižním směrem i jeřáby popelavé (Grus grus).

Na konci října pak byl u Vendolí zastižen drřmlík tundrový (Falco columbarius), který pátral po kořisti. V pokročilé podzimní době se v čase před výlovem na Dolním rybníku objevil bukač velký (Botauris stellaris) nebo chrřátal vodní (Rallus aquaticus).

I začátek zimního období přinesl některá neobvyklá pozorovíání, zejména díky tomu, že do konce prosince panovalo nezvykle teplé počasí. Na hladinách rybniků se tak mohly zastavit husy běločelé (Anser albifrons) i husy velké (Anser anser). Hus polních (Anser fabalis) bylo na přeletu jižním směrem zaznamenáno v jednom hejnu na 360. Na vypušteném rybníku Hvězda u Opatova pobýval ještě koncem prosince konipas bílý (Motacilla alba). Nezvykle dlouho se také zdržely v mokřinách u Lánskeho rybníka bekasiny otavni (Gallinago gallinago). Setkat se tak mohly se sněhulí severní (Plectrophenax nivalis), kterou v těchto místech objevil Milan Janoušek. Byla to zjevně poslední ornitologická zajímavost roku 2013 na Svitavsku.

Jiří Mach

20140220b

Čáp bílý (Ciconia ciconia) u Opatova. Foto: J. Mach

20140220c

Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) u Svitavy. Foto: Jiří Mach

20140220d

Uhynulí luňáci červení (Milvus milvus) u Kamenné Horky. Foto: M. JanoušekNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation