Podzimní exkurze 2012 na přehradě Rozkoš

20121025g

Krotkého jespáka malého si mohli všichni prohlédnout do posledního pera. Foto – Jaroslav Vaněk.

Česká Skalice, Rozkoš – Termín letošní podzimní exkurze Východočeské pobočky ČSO byl stanoven na 22.9. a jejím cílem byla jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit našeho kraje – vodní nádrž  Rozkoš u České Skalice. Tento termín byl stanoven s ohledem na předpokládaný vrcholící průtah bahňáků, kteří jsou „kořením“ této lokality.

Účastníci se dle pokynů sešli na parkovišti u vjezdu do autokempu v 9,00 hodin. Na místo srazu se dostavilo 20 členů i nečlenů pobočky. Vzhledem k vývoji počasí to nebyla špatná účast, protože řadu případných dalších účastníků nepochybně odradilo počasí tohoto rána, které se prezentovalo zamračenou oblohou a vydatným deštěm.

Na místě srazu byla dokonce chvíli zvažována možnost dnešní akci vzhledem k počasí úplně zrušit. Nakonec jsme společně dospěli ke kompromisní variantě. Pro ty, kteří by byli pro zrušení akce organizátoři navrhnuli opakování v náhradním termínu, a ti kteří přes nepřízeň počasí chtěli lokalitu navštívit dnes, toto umožnit. Výsledek byl nakonec ten, že nikdo dnešní akci neopustil, ale zároveň zůstala v platnosti varianta jejího náhradního termínu.

20121025b

Při první exkurzi 22.9.2012 jsme pozorovali i dva jespáky bojovné. Foto – Jaroslav Vaněk.

Po přivítání účastníků, debatě o osudu akce a několika úvodních větách organizátorů, jsme se vozidly přesunuli do prostoru Domkovské zátoky, jejíž území bylo v tomto roce vyhlášeno jako „významný krajinný prvek“, který této lokalitě zajišťuje určitý, i když omezený způsob ochrany. Během přesunu, jako zázrakem, ustaly dešťové srážky, přestože obloha zůstala po celý den převážně dost zamračená.

Již po prvních krocích na lokalitě se ukázalo, že někteří účastníci hrubě podcenili přípravu a na exkurzi dorazili v nevhodné obuvi v podobě rozličných tenisek a podobně. Jak je na podzimní Rozkoši obvyklé, nezbytným vybavením pro chůzi po obnaženém dnu přehrady jsou holínky. Tuto skutečnost nenapadlo organizátory uvést do propozic. Je však třeba konstatovat, že všichni se se situací statečně vyrovnali a chůzi po rozkožském bahně nevzdali, často za cenu viditelných následků na výstroji.

Za své odhodlání byli účastníci exkurze odměněni několika zajímavými ptačími druhy. Z bahňáků, kteří byli pro většinu zúčastněných největší motivací jsme pozorovali vodouše šedé (Tringa nebularia), jespáky obecné (Calidris alpina) a jespáky bojovné (Philomachus pugnax), jednoho jespáka malého (Calidris minuta), bekasinu otavní (Gallinago gallinago), čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a hlavně kulíky písečné (Charadrius hiaticula) a kulíky bledé (Pluvialis apricaria). Nabídka vrubozobých je v tomto období na lokalitě poněkud omezena, takže jsme kromě kachen divokých (Anas platyrhynchos) museli vzít zavděk kopřivkami obecnými (Anas strepera), hvízdáky euroasijskými (Anas penelope) a poláky chocholačkami (Aythya fuligula). Z dalších vrubozobých se ještě představil trochu podivný pár tvořený husou polní (Anser fabalis) a husou velkou (Anser anser). Z dalších druhů, které jsme ještě pozorovali v prostoru Domkovské zátoky a Východního poloostrova ještě vybírám například racka malého (Hydrocoloeus minutus), rybáka černého (Chlidonias niger) a rybáka obecného (Sterna hirundo). Všechny účastníky potěšilo i pozorování dvou ledňáčků říčních (Alcedo athis) a orla mořského (Haliaetus albicilla). Vzhledem k nepříznivému počasí téměř vůbec neprobíhal tah pěvců, přesto jsme pozorovali i některé ze zástupců tohoto řádu. Nejpočetnějším druhem byly vlaštovky obecné (Hirundo rustica), které nad přehradou lovily potravu a jejich počet byl účastníky exkurze odhadován na 3 tisíce. V podstatně menším počtu byly zastoupeny jiřičky obecné (Delichon urbica) a také bylo pozorování několik břehulí říčních (Riparia riparia). Po návštěvě Domkovské zátoky někteří účastníci, vzhledem k počasí trochu překvapivě, projevili zájem ještě navštívit dělící hrát přehrady a kolonii racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) v této době pochopitelně opuštěnou. Za návštěvu uvedených částí lokality jsme byli následně odměněni pozorováním několika pisíků obecných (Actitis hypoleucos) a nejméně osmi moudivláčků lužních (Remiz pendulinus).

20121025f

Během exkurze se našel čas i na probrání některých dalších záležitostí ze života pobočky. Foto – Jaroslav Vaněk.

V odpoledních hodinách byla exkurze ukončena a několik jejích účastníků ji uzavřelo společným obědem v motorestu v Klenech. Přes nepřízeň počasí, která  zcela jistě negativně promítnula do počtu zaznamenaných ptačích druhů, vzhledem ke zhoršené viditelnosti a malé aktivitě ptáků, zejména pěvců, jsme nakonec během exkurze zaznamenali celkem 48 druhů.

Jak je již shora uvedeno, přes skutečnost, že se exkurze přes nepřízeň počasí uskutečnila v původním termínu, zůstala zároveň v platnosti i varianta s náhradním termínem. Tímto termínem se stala sobota 13.10. s původní dobou a místem srazu.

Druhá exkurze se již těšila z podstatně příznivějšího počasí a účastníky vítala modrá obloha. Na této opakované akci se nakonec sešel stejný počet dospělých osob, tedy 20 a dále dvě děti.

Trasa exkurze zůstala stejná a také se opakovala většina pozorovaných druhů. Na rozdíl od předchozí však byly zaznamenány dva dosti atraktivní nové druhy. Jedním z nich byl břehouš rudý (Limosa lapponica), který všem účastníkům poskytl libovolný čas k jeho prohlídce. Dalším z těchto druhů byl dospělý racek žlutonohý (Larus fuscus). Pro mnohé ze zúčastněných to byla premiérová pozorování těchto ptačích druhů. Ocenění se dostalo i poměrně krotkému jespákovi malému (Calidris minuta), který sám dopochodoval až ke skupině pozorovatelů. Poblíž racčí kolonie se dále účastníkům předtavily dvě potápky černokrké (Podiceps nigricollis), nyní pochopitelně v nenápadném prostém šatu.

20121025c

Kulíků písečných jsme při první exkurzi napočítali celkem osm. Foto – Jaroslav Vaněk.

Při druhé exkurzi bylo jejími účastníky zaznamenáno celkem 61 ptačích druhů. Podrobný soupis druhů pozorovaných při obou exkurzích je možné si prohlédnout v celostátní databázi pozorování ptactva na internetové adrese : http://www.birds.cz/avif/. Při použití funkce vyhledávání v této databázi, stačí pro vyhledání uvedených soupisů uvést lokalitu Rozkoš a datum exkurze. Pokud má někdo z účastníků ve svém deníku uveden pozorovaný, nebo slyšený druh, který v soupisu chybí, je možné jej do databáze doplnit.

Jako jednomu z organizátorů obou akcí mi nepřísluší hodnotit jejich úroveň a úspěšnost, jen mohu závěrem dodat, že jsem od nikoho z účastníků nezaznamenal žádné negativní reakce, takže doufám a věřím, že nikdo nelitoval vynaložené námahy a cesty na Rozkoš.

Jaroslav Vaněk

 

20121025a

Většina účastníků první – „zmoklé“ exkurze. Foto – Jaroslav Vaněk.

20121025d

Jedním ze druhů, které byly pozorovány při obou exkurzích, byl jespák obecný. Foto – Jaroslav Vaněk.

20121025h

Zlatým hřebem druhé exkurze bylo pozorování břehouše rudého. Foto – Jaroslav Vaněk.

20121025e

Většina účastníků druhé – „slunečné“ exkurze. Foto – Jaroslav Vaněk.

 

Poznámka k použitým fotografiím :

Fotografie ptactva použité v tomto článku byly pořízeny na navštívené lokalitě, ale v jiných termínech, tedy nikoliv v rámci obou exkurzí.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation