Ornitologická sezóna 2015 na Proudnickém rybníku

Husy polní a běločelé na Proudnici. Foto L. Kadava

Již potřetí se na pobočkovém webu obracíme za uplynulou sezónou na zajímavé lokalitě, jíž je Proudnický rybník u Žiželic na Kolínsku, jen pár stovek metrů za hranicí Královehradeckého kraje. Rybník, ležící v blízkosti cidlinské nivy, na cestě mezi Žehuňským rybníkem a rybníky Bohdanečska, je součástí ptačího migračního koridoru, který výrazně ovlivňuje skladbu ptačích druhů i jejich početnost. Co přinesla sezóna 2015?

IMG_5913

Proudnický rybník. Foto L. Kadava

Zimní, popř. předjarní období na Proudnici je ve znamení severských hus (Anser Sp.) a místně početného strnada lučního (Miliaria calandra). Početná hejna strnadů byla zjištěna jako nocující v litorálech rybníka a ve dne v okolní zemědělské krajině. Maximum bylo zjištěno 16. ledna, celkem 112 ex. Taktéž v hnízdní sezóně je strnad luční početný, v katastrálním území Žiželic bylo letos zjištěno 19 hnízdních okrsků.

Zdejší shromaždiště severských husí v roce 2015 bylo početně slabší, s maximem 1600 ex. husy polní (Anser fabalis) dne 26.3. a 600 ex. husy běločelé (Anser albifrons) zaznamenaných 3. a 6.3. 2015. Za zmínku spíše stojí lednový zástih hejna 143 hus polních, které nesly znaky A. fabalis fabalis, tedy výrazně vzácněji zastoupeného poddruhu této husy u nás. Dovolím si spekulaci, přes diskusi ohledně poddruhového určení (viz ZDE ) a na základě směrů táhnoucích hejn, zaznamenávaných v okolí lokality, že poddruh A. fabalis fabalis se zřejmě objevuje spíše ze západního až severozápadního směru. Naskýtá se tak otázka, zdali nejde o větší přesuny ze zahraničních zimovišť v západní Evropě v reakci na příp. změny počasí. Drtivá většina hus polních jinak běžně zjišťovaných během zimního období v okolí Proudnického rybníka tvoří poddruh A. fabalis rossicus.

Kulíci zlatí u polního mokřadu 5.3.2015. Foto A. Zvára

Ze zimujících druhů v okolí rybníka stojí za zmínku dřemlík tundrový (Falco columbarius), který byl zjištěn v období od 23.1. do 21.2. (1M a 1 F/imm). Přelom mezi zimou a předjařím přinesl 27.2. pozorování 2 bernešek bělolících (Branta leucopsis). Jarní migrace poté nabídla pozorování např. sokola stěhovavého (Falco peregrinus), luňáka červeného (Milvus milvus), motáka pilicha (Circus cyaneus) či zrzohlávky rudozobé (Netta rufina; s maximem 25 ex. 21. a 26.3., M. Jelínek, vlastní data), rybáků černých (Chlidonias niger) a kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax). Na blízkém polním mokřadu zaujali zejm. protahující bahňáci. Zaznamenáni byli mj. kulíci zlatí (Pluvialis apricaria), kulíci píseční (Charadrius hiaticula), jespáci malí (Calidris minuta). Bezesporu největším zážitkem bylo pozorování 2 pisil čáponohých (Himantopus himantopus) dne 30.4.

Racci bělohlaví v květnu u polního mokřadu u Proudnického rybníka. Foto L. Kadava

Zajímavým fenoménem uplynulé sezóny se stalo shromaždiště zejm. nedospělých „velkých“ racků u polního mokřadu. V období 4. – 29.5. bylo pravidelně zjišťováno min. 70 ex. racka bělohlavého (Larus cachinnnans; s maximem 14.5., celkem. 129 imm.ex.), ještě 12.6. bylo pozorováno 46 ex. V drtivé míře převažovali nedospělí ptáci, adulti byli pozorováni v počtu 2 – 4 ex. Opakovaně byl 14. – 29.5. pozorován 1 – 2 imm.ex racka žlutonohého (Larus fuscus). Zdejší polní mokřad posloužil rackům jako potravní základna, taktéž jako nocoviště. Pravidelně byli pozorováni na přeletu mezi Žehuňským rybníkem a blízkou pískovnou Štít.

Během hnízdní sezóny mě zaujaly nálezy dvou hybridně zbarvených samic kachny divoké (Anas platyrhynchos) vodících mláďata.  Samice byly velmi světlé (v sezóně opakovaně pozorovány v páru s normálně vybarveným samcem). Doposud jsem se setkal s hnízděním hybridně zbarvených kachen divokých především ve městech, toto je můj první nález hnízdění ve volné přírodě. Na rybníku je místní populace kachen již řadu let podporována myslivci instalací hnízdních budek a zbudováním krmišť na otevřené hladině. Atypicky zbarvená samice byla pozorována na rybníku od roku 2013 (hnízdění v dřívějších letech neprokázáno). Lze předpokládat, že část mláďat rovněž nesla atypické zbarvení a přežila, neboť v prosinci 2015 bylo opakovaně pozorováno celkem 7 hybridně zbarvených kachen (6F + 1M). Praxe vypouštění uměle odchovaných kachen do volné přírody je značně kontroverzní a zřejmě podobných hybridních hnízdění bude přibývat (blíže ZDE).

Polní mokřad v blízkosti rybníka, který vytvářel atraktivní biotop nejen pro bahňáky, vyschnul v průběhu července 2015. Foto L. Kadava

Podzimní čas přinesl nová maxima u volavky bílé (Egretta alba), které bylo 30.10. pozorováno celkem 180 ex. Rybník zůstal od výlovu v říjnu na snížené hladině, což může být limitující pro některé druhy ptáků. Taktéž polní mokřad, který v důsledku celorepublikového výrazného letního srážkového deficitu v průběhu prázdnin zcela vyschl, znamenal o poznání chudší podzimní migraci.

Lukáš Kadava

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation