Výsledky Pobočkového ptáka roku 2015 aneb co víme o volavce popelavé ve východních Čechách?

Volavka popelavá. Foto J. Bartoš

V roce 2015 vyhlásila VČP ČSO pobočkovým ptákem roku volavku popelavou (Ardea cinerea). Akce si neklade za cíl jakkoli konkurovat Ptáku roku ČSO, základní snahou je doplnění znalostí o druzích, které jsou doposud regionálně útržkovité a lze jich popř. dále využít v ochraně přírody. Důvod výběru volavky je tedy nasnadě. Hlavní je fakt, že volavka je konfliktní druh mezi ochranou přírody a zejm. rybáři, kteří prosazují její regulaci. Je pravdou, že podle dostupných informací dochází v ČR k mírnému zvyšování početního stavu (dle Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR, 2006). Hlavním cílem projektu pobočkového ptáka roku tedy bylo shromáždění co největšího množství dat a poznatků, které by nám blíže nastínily skutečnou situaci druhu v regionu a které by zároveň posloužily jako základní argument v konkrétních správních řízeních.

20100327c

Hnízda volavek popelavých nalézáme nejčastěji na stromech. A to jak na listnatých, tak jehličnatých. Foto V. Šoltys

Lze jednoznačně konstatovat, že odezva od členské základny byla minimální i přes využití všech dostupných komunikačních kanálů (webové stránky VČPČSO i ČSO, pobočkový Facebookový profil, pobočkový Zpravodaj). Konkrétní informace jsme dostali pouze od dvou členů, přičemž jedna zpráva mapuje historickou a současnou situaci na Náchodsku a jedna informace o hnízdění v minulých letech na Jaroměřsku byla vyhodnocena jako neprůkazná. K získaným výsledkům lze ještě přičíst publikovaný příspěvek autorského kolektivu o hnízdění volavek popelavých v litorálních porostech ve východních Čechách v aktuálním Panuru č. 24, který mj. shrnuje dostupné znalosti o početním vývoji kolonie volavky na rybníku Temník na Jičínsku (rákosinné i stromové).

Právě lokalita Temník může posloužit jako modelový příklad toho, jak důležité jsou zaznamenané znalosti o konkrétních počtech hnízdících párů. Již v roce 2011 a také v roce 2015 se VČP ČSO zapojila do správního řízení ohledně požadavků regulace volavek popelavých na této lokalitě formou plašení a usmrcování dospělých jedinců. Správní řízení stále probíhá. Potřeba nových dat je stále aktuální, zejm. proto, že ve správních řízeních budou přibývat žádosti o prodloužení již vydaných výjimek ze zákona o ochraně přírody.

Mapa hnízdního rozšíření volavky popelavé v ČR v letech 2014 a 2015 dle průběžných výsledků mapování pro Atlas hnízdního rozšíření (Birds.cz)

Nejcennějším zdrojem dat se tak stala databáze ČSO Birds.cz, kde bylo zaznamenáno v rámci mapování pro připravovaný hnízdní atlas v regionu východních Čech v roce 2015 min. 226 hnízdících párů (pouze kategorie C – prokázané hnízdění), přičemž v Královehradeckém kraji byly zadány 4 lokality s vícepárovými koloniemi a 2 lokality zaznamenávající hnízdění (patrně) samotného páru. V Pardubickém kraji byly zadány celkem 3 lokality s vícepárovou kolonií a jeden případ hnízdění 2 párů na lok. Za zmínku stojí, že z celkového počtu 226 párů je nejpočetnější kolonie v NPR Bohdanečský rybník, kde byla početnost v roce 2015 odhadnuta na min. 90 obs. hnízd (Birds.cz).

Jen vzácně hnízdily volavky popelavé ve východních Čechách v litorálních porostech. Jediná víceletá kolonie na rybníku Temník zanikla v roce 2014. Foto V. Petera

Závěrem je možno si povzdechnout, že přes známou skutečnost, že místní pozorovatelé mají často nejlepší lokální znalosti avifauny (vč. historických údajů), je zapojení do podobných projektů, jako je pobočkový pták roku, mizivé. Vzhledem k výše uvedenému  VČP ČSO uvítá Vaše poznatky i v roce 2016!

Lukáš Kadava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation