Setkání členů Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov v Přerově

sokol stěhovavý    Přerov – V sobotu 24. ledna 2009 proběhlo na Ornitologické stanici v Přerově setkání členů Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov (SOVDS). Cílem tohoto setkání bylo po několikaleté odmlce obnovit fungování skupiny. Téměř zaplněný sál již napověděl, že o znovuobnovení skupiny je ze strany členů zájem. Během setkání, trvajícího přibližně šest hodin, byla přijata řada usnesení a zaznělo mnoho názorů a diskusí, místy i docela bouřlivých.


Výsledkem setkání je dohoda, že rok 2009 bude pro SOVDS rozjezdovým rokem, kdy se ukáže, zda jsme schopni plnit stanovené cíle a do jaké míry jednotlivé činnosti fungují a jsou realizovatelné. Hlavním opěrným bodem nadále zůstane práce členů v terénu, kterou lze rozdělit do dvou typů – monitoring vybraných druhů celoplošnou metodou a monitoring na vybraných lokalitách.
Monitoring celoplošnou metodou předpokládá dohledání a kontroly všech hnízdních teritorií vybraných druhů na našem území, pokud možno i dohledání hnízd a navržení ochranných opatření. Druhy patřící do této skupiny jsou například oba druhy luňáků, orel mořský, moták lužní, sokol stěhovavý, sova pálená, puštík bělavý a další.
Monitoring na vybraných lokalitách, kam byla zařazena například káně lesní, jestřáb lesní, moták pochop, kalous ušatý či sýc rousný, by měl obnášet dlouhodobé mapování obsazenosti hnízdních teritorií jednotlivých druhů na vymezeném území. Důležitost tohoto typu monitoringu byla zdůrazněna a vyzdvižena, neboť o dlouhodobějších změnách populací chybí informace a tím i podklady pro řešení případných problémů.
Pro jednotlivé druhy byli ustanoveni koordinátoři.
Následovala diskuse o sborníku Buteo a problémech, s jakými se v poslední době potýká. Pro jeho další vydávání bude třeba reorganizovat redakční radu. Největším úskalím však je samotný nedostatek prací, vhodných k opublikování a také nedostatek finančních zdrojů. Všichni členové ale vyjádřili svůj zájem, aby byl sborník zachován a byl vydáván i v příštích letech.
Ke konci setkání dravcařů došlo na diskusi k události z poslední doby, a to povolení odstřelu kání a jestřábů v sousedních Dolních Rakousech. Toto rozhodnutí rakouské zemské vlády bylo přítomnými odmítnuto a bylo dohodnuto, že bude sepsáno stanovisko za SOVDS. Úplně na konec zazněly dva krátké příspěvky o sčítání táhnoucích dravců a o využití audiozáznamů k zjišťování přítomnosti sov.
Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov byla tedy obnovena, a to především díky dvěma vůdčím osobám – Bedřichu Landsfeldovi a Tomáši Bělkovi. Přejme jí, aby se příští rok v Přerově sešla již plně fungující pracovní skupina, připravená a odhodlaná plnit stanovené cíle.
Jan Bartoníček

a

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation