Články k tématu: Avifauna

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové III.

20130807d23. Vývoj společenstva dutinových pěvců v roce 2012

 Hnízdní sezona 2012 na území Městských lesů Hradce Králové zaznamenala ve čtvrtém roce po opravě systémů hnízdních budek další nárůst hnízdících párů u všech usazených druhů a přírůstek dalšího usazeného druhu pěvce (vrabec polní). Kromě toho vyhnízdil ve velké budce pro sovy také první pár naší lesní sovy – puštíka obecného. S výjimkou jediného druhu z dutinových pěvců (špaček obecný) vyhledávajícího kořist převážně na zemi a zpravidla mimo lesní prostředí, má současných 10 druhů rozdělený prostor pro lov hlavní kořisti na kmenech a v korunách stromů. Svoji potravu tu vyhledávají nejméně třemi rozdílnými způsoby, které zajišťují dokonalé rozdělení potravních nik a současně kontrolu celého prostoru lesní vegetace.

Celý článek →

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové II.

20130721e2. Pozitivní ovlivňování bilance biodiverzity lesního prostředí, podchycení a stabilizace populací ustupujících druhů.

 

Vývoj společenstva cílové skupiny dutinových pěvců a ostatních živočichů závisí na vhodnosti použitých umělých dutinek a také na jejich trvalé využitelnosti. Ta se neobejde bez pravidelné údržby – tedy oprav a čištění od zbytků po usazených druzích. V přirozeném prostředí bývalo velké množství přirozenych dutin (50 –150/ha), které byly střídavě používány různými skupinami živočichů a tak částečně čištěny. Jejich nabídka vždy významně převyšovala poptávku, takže dutinové druhy o ně nemusely soupeřit.

Celý článek →

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové

20130625a1.Obnovení funkčnosti části původního systému hnízdních budek pro dutinové pěvce a netopýry na území Městských lesů Hradce Králové

V předjaří r. 2009 proběhla díky aktivitě RNDr. Jiřího Porkerta kontrola stavu umělých dutinek pro drobné pěvce a netopýry v lokalitách s instalovanými systémy hnízdních budek na území lesů města Hradce Králové. Původní linie umělých dutin pocházely z období před 20 lety a některé ještě z druhé poloviny 80 let. I když se rekonstrukce nabídky umělých dutin týkala pouhých cca 30 % z původně instalovaných, bylo jich pro první sledovanou hnízdní sezonu (2009) zprovozněno celkem 930.

Celý článek →

Hnízdní podpora dutinových dravců a sov na Javořích horách V.

20130406a

Významným predátorem drobných hlodavců zůstává vedle uvedených podporovaných druhů také volně hnízdící káně lesní (Buteo buteo). S ohledem na současné zemědělské hospodaření s dlouhodobě vysokým podílem trvalých travních porostů je jeho populace na území Javořích hor ustálená. Jen na jižních svazích masivu od západní části Vižňova k oblasti pod Jelením vrchem lze předpokládat trvalý výskyt nejméně 7 párů. Vezmeme-li v úvahu průměrnou velikost okrsku, kde se ptáci aktuálně pohybují a loví, dosahuje jejich hustota 0,58 páru/km2. To je plně srovnatelné např. se severovýchodním údolím Orlických hor, kde se jejich hustota již dlouhodobě pohybuje kolem 0,56 páru/km2.

Celý článek →

Hnízdní podpora dutinových dravců a sov na Javořích horách IV.

20130311c

Dostatek hlavní kořisti umožní puštíkům obecným odchovat vysoké počty mláďat (foto: M. Dusík)

Výsledek druhé hnízdní sezony s 22 % přírůstkem hnízdících párů a 39 % navýšením obsazených teritorií usazovanými druhy predátorů lze považovat za přiměřený s ohledem na omezenou produktivitu hnízdní populace v předchozím roce. Hustěji zasídlena byla západní část zájmového území, zejména v oblasti Vižňova (viz mapy v příloze). Podle zjištěných stop po drobných hlodavcích v terénu i počtů odchovávaných mláďat v budkách se právě v této oblasti nacházela ohniska zvýšených hustot kořisti.

Celý článek →

Hnízdní podpora dutinových dravců a sov na Javořích horách III.

20130214a

Mladí puštíci obecní – jsou-li dobře živeni, dvoudenní věkový rozdíl poněkud zaniká (foto: M. Dusík)

Průběh a celkový výsledek hnízdění dutinových dravců a sov vázaných na drobné savce je odvozený od dynamiky kořisti v prostředí, proto je třeba ji stručně zhodnotit. Protože v zájmovém území Javořích hor nejsou prováděny odchyty drobných savců a cykly probíhají ve všech našich horských oblastech velmi podobně, jsou využity výsledky odchytu ze severozápadní části Orlických hor.

Celý článek →

Druhé pololetí 2012 na přehradě Rozkoš

20130202

Tento mladý racek tříprstý se nechal poměrně ochotně zvěčnit. Foto: J. Vaněk

Cílem následujících řádku je shrnutí nejzajímavějších údajů z přehrady Rozkoš za druhé pololetí roku 2012. Toto  období zahrnuje jednak dobu podzimní ptačí migrace, ale i začátek zimy, kdy se na lokalitě zdržuje řada přezimujících druhů. Složení a počet přezimujících druhů na lokalitě je samozřejmě dán počasím v průběhu zimy, respektive tím, zda a kdy dojde k zámrzu hladiny přehrady a v jakém rozsahu. V tomto směru lze tuto zimu charakterizovat jako celkem příznivou, neboť až do konce roku nedošlo k zamrznutí hladiny na celé ploše přehrady.

Celý článek →

Ornitologické zajímavosti na Chlumecku v roce 2012

20130128

Mlady německý čáp odečtený v srpnu 2012 u Babic. Foto Josef Vrána

Rok 2012 přinesl na Chlumecku několik zajímavých pozorování, které dále rozšiřují a doplňují naše znalosti o této části východních Čech.  Krajina, jíž dominuje niva řeky Cidliny a Bystřice a několik zachovalých středověkých rybníků, vytváří místy atraktivní prostředí zejména pro vodní a mokřadní druhy ptáků. Přesto, že úsilí a časové možnosti byly zřetelně nižší než v předchozích letech, lze hodnotit rok 2012 jako ornitologicky atraktivní.

Celý článek →

Hnízdní podpora dutinových dravců a sov na Javořích horách II.

20130116a

Mladé poštolky obecné v polobudce(foto M. Dusik)

Umělá hnízdiště vytvářejí základní síť hnízdních příležitostí pro poštolky a sovy ve vhodných biotopech. Umožňují přesun párů v jednotlivých hnízdních sezonách, zvýšení jejich koncentrace v blízkosti lokalit s nadprůměrnou nabídkou potravy a úspěšné vyvedení  maximálního počtu mláďat. Právě značná úspěšnost při hnízdění v prostorných umělých dutinách je předpokladem k potřebnému populačnímu růstu a postupnému zasídlení i troficky méně výhodných lokalit. V teritoriích s nepravidelnou nebo nízkou potravní nabídkou dochází k odchování omezeného počtu mláďat nebo k zahnízdění s několikaletými přestávkami. Bývají obsazována nehnízdícími páry nebo lichými jedinci. Pobytové stopy po nich (hnízdní kotlinky, peří, ulovená potrava, vývržky apod.) dávají důležité informace o průběhu osídlování sledovaného prostoru a doplňují celkový obraz o vývoji populace cílových predátorů i rozložení ohnisek jejich kořisti.

Celý článek →

Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2012

20130111b

Lovici orlovec ricni (Pandion haliaetus) na rybniku Hvezda u Opatova. (foto M.Polak)


Svitavsko
– Skoro uz dvacitka sezon aktivniho pozorovani ptaku v regionu by mela zarucovat velmi dobre poznani hnizdicich i protahujicich ptaku, zejmena pokud se mu venuje temer desitka priznivcu, byt jen v ramci sveho volneho casu. Tato „disciplina“ vsak v sobe skryva neco, co nas do terenu i za casto nepriznivych podminek stale tahne bez ohledu na pocet sezon. Prekvapit nas totiz mohou ptaci kazdy den a v kazde rocni dobe. A to se nam stalo na Svitavsku i v lonskem roce, ktery muzeme hodnotit jako mimoradne ornitologicky zajimavy.

Celý článek →