Druhé pololetí 2012 na přehradě Rozkoš

20130202

Tento mladý racek tříprstý se nechal poměrně ochotně zvěčnit. Foto: J. Vaněk

Cílem následujících řádku je shrnutí nejzajímavějších údajů z přehrady Rozkoš za druhé pololetí roku 2012. Toto  období zahrnuje jednak dobu podzimní ptačí migrace, ale i začátek zimy, kdy se na lokalitě zdržuje řada přezimujících druhů. Složení a počet přezimujících druhů na lokalitě je samozřejmě dán počasím v průběhu zimy, respektive tím, zda a kdy dojde k zámrzu hladiny přehrady a v jakém rozsahu. V tomto směru lze tuto zimu charakterizovat jako celkem příznivou, neboť až do konce roku nedošlo k zamrznutí hladiny na celé ploše přehrady.

20130202c

Jespáků malých bylo v tomto roce velice málo.Foto: J. Vaněk

V první prosincové dekádě vlivem poměrně silných mrazů sice velká část hladiny zamrzla, ale přesto se na menší části přehrady udržela část volné hladiny. Vlivem následného oteplení došlo k úplnému rozmrznutí hladiny a tento stav zůstal zachován až do konce roku. Dalším podstatným faktorem pro výskyt některých druhů, zejména bahňáků, je kolísání vodní hladiny. Konkrétně se jedná o to, kdy dojde k pravidelnému podzimnímu snižování hladiny a jakým tempem toto snižování probíhá. V tomto směru nebyl  rok 2012 právě ideální, ale na druhou stranu podstatně příznivější než rok 2011. Obnažené břehy se začaly v roce 2012 na lokalitě vytvářet na přelomu srpna a září, ale rozsáhlejší bahnité plochy se objevily až v poslední dekádě září. Na počet protahujících bahňáků v daném roce má však vliv řada dalších faktorů. Ten, kdo se touto problematikou zabývá, ví velmi dobře, že i za ideálních podmínek na lokalitě,  je počet protahujících bahňáků v jednotlivých letech velmi rozdílný.

Při popisu nejzajímavějšího dění na lokalitě se přidržím osvědčeného postupu, kdy předkládám přehled podle jednotlivých skupin. Níže uvedený přehled je sestaven převážně ze záznamů mých vlastních a dále záznamů Aloise Holuba, přičemž převážná většina pozorování je společných. V některých případech se na pozorováních účastnili L. Jasso, nebo A. Regner a ve dvou případech proběhla na lokalitě exkurze VČP ČSO. Data dalších pozorovatelů nemám k dispozici, pokud tato nebyla vložena do databáze Birds/Avif.

Potáplice (Gaviiformes) : Jako první byla na podzim zastižena 1 potáplice severní (Gavia arctica) 18.10., která byla ještě pozorována 23.10. Tento druh byl pozorován ještě jednou, a to 22.12. v počtu 2 ex.  Dne 23.10. na lokalitě na chvíli přistálo tahové hejnko 5 ex. potáplice malé (Gavia stellata) a dne 9.12. byl pozorován 1 ex. toho druhu.

20130202e

Pozorování břehouše rudého patří mezi ty vzácnější. Foto: J. Vaněk

Potápky (Podicipediformes) : Kromě potápek roháčů (Podiceps cristatus), jejichž maximální počet – cca 170 ex. jsme zaznamenali 3.11., byla 24.11. zjištěna 1 potápka rudokrká (Podiceps grisegena).

Brodiví  (Ciconiiformes): Zástupci toho řádu jsou na lokalitě zejména volavky popelavé (Ardea cinerea) a dále volavky bílé (Casmerodius albus). Maximum – 12 ex. volavek bílých jsme zaznamenali 25.10. Dne 7.9. jsem zjistil výskyt 1 mladého kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax).

Vrubozobí (Anseriformes) : První výskyt severských hus jsme zaznamenali 13.10. kdy byly pozorovány 2 husy polní (Anser fabalis)  a 5 hus běločelých (Anser albifrons). Počty hus se postupně zvyšovaly a maximum bylo zaznamenáno 9.12. kdy se na lokalitě zdržovalo asi 400 hus polních a 500 běločelých. Z tradičním návštěvníkům lokality v posledních letech patří husice liščí (Tadorna tadorna). 1 – 2 mladé husice byly pravidelně pozorovány mezi 25.9. – 18.10.  Dne 7.8. bylo zaznamenáno hejnko 7 zrzohlávek rudozobých (Netta rufina), morčáci prostřední (Mergus serrator) byli zjištěni celkem 5x, nejvíce  3.11. hejnko 8 ex., poláci kaholky (Aythya marila) byli zjištěni také 2x – 17.11. – 2 juv. ex a 4.12. 1 juv. ex. Turpani hnědí (Melanitta fusca) byli poprvé zaznamenáni 17.11. v počtu 15 ex. a poté až konce roku byli zaznamenáni při každé kontrole lokality. V období 9.12. až 18.12. se s nimi zdržoval i 1 ex. turpana černého (Melanitta nigra). U ostatních druhů kachen uvádím pouze maximální zjištěné počty : Kopřivka obecná (Anas strepera) 20 ex. 21.9., ostralka štíhlá (Anas acuta) 5 ex. 28.11., lžičák pestrý (Anas clypeata) 10 ex. 24.11., hvízdák euroasijský (Anas penelope) 47 ex. 31.10., čírka modrá (Anas querquedula) 2 ex. 2.9., čírka obecná (Anas crecca) cca 250 ex. 4.12., polák chocholačka (Aythya fuligula) cca 100 ex. v průběhu listopadu, polák velký (Aythya ferina) cca 40 ex. 23.10., hohol severní (Bucephala clangula) cca 60 ex. 26.12., morčák velký (Mergus mergus) 27 ex. 26.12.

20130202d

Kulíci zlatí na břehu přehrady – často však zalétají do oklních polí. Foto: J. Vanek

Dravci (Accipitriformes) : Pravidelnými návštěvníky lokality jsou orli mořští (Haliaetus albicilla), kteří sem zalétají za potravou a jsou pozorováni téměř při každé kontrole lokality v počtu 1 – 4 ex. Orlovců říčních (Pandion haliaetus) jsme letos zaznamenali poměrně málo. Současně byli pozorováni maximálně  2 ptáci. Krátce se na lokalitě zdržel 1 sokol stěhovaný (Falco peregrinus), kterého jsme pozorovali ve dnech 9 a 12.10. Dvakrát jsme pozorovali průtah motáka pilicha (Circus cyaneus) – 18.10. 1 hnědý ex. a 3.11. 1 ad. samec. Jednou byl pozorován přelet dřemlíka tundrového (Falco columbarius) – 18.12. a nejzajímavější je pozorování 2 juv. ex. poštolky rudonohé (Falco vespertinus) dne 5.9. na poli nad přehradou.

Krátkokřídlí (Gruiformes) : V průběhu září byli opakovaně v Domkovské zátoce zaznamenáni chřástali kropenatí (Porzana porzana) a chřástali vodní (Rallus aquaticus). Dne 9.10. jsme pozorovali dva přetahující jeřáby popelavé (Grus grus).

Dlouhokřídlí (Charadriiformes)Bahňáci (Charadrii)  : Bahňáci patří na lokalitě bezesporu k nejsledovanější skupině ptactva.  Rok 2012 lze celkově charakterizovat tak, že u této skupiny patřil z těm výrazně slabším, jak z hlediska druhové pestrosti, tak z hlediska počtu ptáků. Za vše hovoří následující přehled druhů s jejich maximálními zjištěnými počty : Kulík říční (Charadrius dubius) 2 ex. 29.8., kulík písečný (Charadrius hiaticula) 12 ex. 21.9., kulík bledý (Pluvialis squatarola) 6 ex. v průběhu října, kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 18 ex. 17.11., čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 400 ex. 6.11., kameňáček pestrý (Arenaria interpres) – pouze dva záznamy, a to 26.8. – 1 juv. ex. a 8.9. 1 ex (J. a M. Nacházelovi), jespák rezavý (Calidris canutus) – 26 – 28.8. 1 – 3 ex, 30.9. a 4.10. 1 ex, jespák písečný (Calidris alba). 3 ex 7.9., jespák malý (Calidris minuta) 2 ex. 30.9., jespák obecný (Calidris alpina) 50 ex na konci září, jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 7 ex 1.9., jespák bojovný (Philomachus pugnax) 8 ex. 9.10., koliha velká (Numenius arquata) 3 ex se zdržovaly delší dobu v září na poli u přehrady, pisík obecný (Actitis hypoleucos) 25 ex. 2.8., vodouš bahenní (Tringa glareola) 2 ex. 26.8., vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 2 ex. 9.9., vodouš šedý (Tringa nebularia) 5 ex. vícekrát v září, vodouš tmavý (Tringa erythropus) max. 1 ex několikrát, břehouš rudý (Limosa lapponica) 1.9. 1 ex na poli, 30.9 – 18.10. 1 ex na přehradě, lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) jedno pozorování 1 ex 2.9. Za povšimnutí jistě stojí mimořádně pozdní pozorování  kulíka písečného, který byl zastižen ve dnech 20 a 21.11, a pozorování jespáka obecného z 26.12.

20130202f

V porostech se ukrývají protahující chřástali kropenatí. Foto: J. Vrana

Dlouhokřídlíracci (Lari) : Za událost podzimu na lokalitě,  bych pravděpodobně označil dlouhodobý pobyt 1 adultního racka mořského (Larus marinus). Poprvé jsme jej pozorovali dne 23.10. a naposledy 12.12. Druhý rok po sobě se dále na lokalitě objevil racek tříprstý (Rissa tridactyla). Pozorován byl ve dnech 6.11. – 9.11. Racek žlutonohý (Larus fuscus) bývá na lokalitě zastižen každoročně několikrát – tentokrát jsme pozorovali 9.10. 1 adultního ptáka, společně s jedním mladým (1K) a 13.10. 1 adultního. Vícekrát jsme mezi tzv. „velkými – bělohlavými“ objevili i typické příslušníky druhu racek stříbřitý (Larus argentatus), a to v maximálním počtu 3 ex. Maximální počet rybáků černých (Chlidonias nigra) dosáhl počtu 44 dospělých ptáků dne 10.7. Později jsme tento druh pozorovali v menších počtech až do 28.9., kdy jsme zastihly 4 ex.  Nejvíce rybáků obecných (Sterna hirundo) jsme napočítali 2.9. – hejnko 9 ex., rybáka bahenního (Chlidonias hybrida) jsme pozorovali pouze 1x, a to 10.7. 1 adultní ex.

Pěvci (Passeriformes) : Z početné skupiny pěvců uvádím dva druhy typické pro tuto lokalitu. Jedním z těchto druhů je sněhule severní (Plectrophenax nivalis). První sněhuli jsme pozorovali 31.10., nejvíce jsme jich pozorovali 8 ex. 6.11. Dalším druhem typickým pro zdejší lokalitu je konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris). První konopku žlutozobou jsme zastihnuli dne 23.10. a poté byly pozorovány při většině kontrol až maximálního počtu 26 ex.

Přehled druhů, které byly v daném období na lokalitě zastiženy není pochopitelně ani zdaleka kompletní, protože by tím neúměrně narostl rozsah tohoto příspěvku. Mým cílem bylo seznámit čtenáře alespoň s těmi nejzajímavějšími údaji, která jsme na Rozkoši v druhé polovině roku 2012 nashromáždili.

Použité prameny :

Faunistická databáze Birds/Avif

20130202a

Dvojice mladých jespáků písečných. Foto: J. Vaněk

20130202g

Sněhule severní patří na přehradě mezi tradiční zimní hosty. Foto: J. Vrana

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation