Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové III.

20130807d23. Vývoj společenstva dutinových pěvců v roce 2012

 Hnízdní sezona 2012 na území Městských lesů Hradce Králové zaznamenala ve čtvrtém roce po opravě systémů hnízdních budek další nárůst hnízdících párů u všech usazených druhů a přírůstek dalšího usazeného druhu pěvce (vrabec polní). Kromě toho vyhnízdil ve velké budce pro sovy také první pár naší lesní sovy – puštíka obecného. S výjimkou jediného druhu z dutinových pěvců (špaček obecný) vyhledávajícího kořist převážně na zemi a zpravidla mimo lesní prostředí, má současných 10 druhů rozdělený prostor pro lov hlavní kořisti na kmenech a v korunách stromů. Svoji potravu tu vyhledávají nejméně třemi rozdílnými způsoby, které zajišťují dokonalé rozdělení potravních nik a současně kontrolu celého prostoru lesní vegetace.

Společenstvo dutinových pěvců usazených do budek bylo v uplynulém roce tvořeno 762 hnízdícími páry (tab. 2). Došlo tedy k zahuštění populací všech druhů a k velmi pěknému celkovému přírůstku o 33 %. Nejpočetnější skupinu sýkor zastupovalo 5 druhů v 686 párech a udržely se na 90 % celkového společenstva dutinových pěvců. Ptáci vyhledávající hmyz na kmenech nebo silnějších větvích stromů zdvojnásobili svoji hustotu a zahnízdili ve 2 druzích a 42 párech, což ve společenstvu dutinových pěvců znamená cenný přírůstek ze 4 % na 5,5 %. Tažné druhy, potravně vázané na volně létající nebo pohybující se hmyz po zemi, byly reprezentovány prozatím jediným druhem 29 usazenými páry, tj. necelé 4 % společenstva. V následujících sezonách lze předpokládat další nárůst méně častých druhů, zejména tažných.

20130721a

V uplynulé sezoně ptáci obsadili 61 % připravených umělých dutinek a v dalších 14 % nedokončili stavbu hnízd. Užitečný blanokřídlý hmyz (vosy, sršni, čmeláci) osídlil 13 % a myšice lesní, plšíci lískoví a stromové druhy netopýrů obsadili celkem 1% budek. K dosaženému přírůstku kolonií dravého hmyzu přispělo především teplé jarní období včetně tvorby dostatečných potravních zdrojů v podobě ostatních skupin blanokřídlých i dvoukřídlých (pilatky, ploskohřbetky atd.). Počet obsazených umělých dutin necílovými živočichy je zachycen v tab. 3.

20130721b

20130807a

Poměrně početná skupina hnízdících dutinových pěvců a současně vysoký počet rojů vos a sršní vytvořil značný soustředěný tlak na dostupné skupiny hmyzu. Přes to nedošlo u ptačích společenstev ke zvýšeným ztrátám vlivem nedostatku potravy. Celková úspěšnost hnízdění se v porovnání s minulou sezonou zvýšila o 10 % při tom byly v roce 2012 sníženy především ztráty mláďat v průběhu krmení na hnízdech v důsledku nedostatku potravy. Ztrátovost obou posledních sezon porovnávají tabulky (tab. 4 a 5).

Celkové průměrné ztráty na hnízdech společenstva dutinových pěvců poklesly na 29,18 % při mírně zvýšeném počtu vyváděných mláďat o 0,2 ml./hnízdo.  Kontrolou budek v průběhu hnízdění byl podchycen úhyn nedostatečně vyvinutých jedinců a následně celého hnízda pravděpodobnou podvýživou, který  byl v porovnání s předchozí sezonou o 15 % nižší a poklesl na 12 %. Nejčastější příčinou zničení celého hnízda byla predace kunou, která stabilně dosahuje 51 % z celkové ztrátovosti snůšek. Ostatní jednotlivé příčiny zničení celých hnízd nejsou významné (obr. 3). Přibližně 59 % hnízd, ze kterých byla úspěšně vyvedena mláďata bylo poznamenáno nedostatkem kořisti (obr. 4), 22 % vybráním části mláďat kunou a také 12 % zvýšeným výskytem ektoparazitů včetně parazitických much bzučivek (Tripocalliphora braueri).

20130807b

20130807c

Kuna lesní (Martes martes) ve zdejším prostředí nejčastěji ohrožuje vysoko vystlaná hnízda k vletovým otvorům budek. Značná míra návyku zdejších šelem na vybírání ptáků z hnízdních budek je pravděpodobně způsobena zanedbáním odstraňování hnízd v letech 1991 – 2008 a tedy trvale vysoká úspěšnost lovu. Při intenzivní údržbě dutinek v současnosti klesá počet takto zničených snůšek a v některých lokalitách je již predace kunami zanedbatelná. V nejvíce ohrožovaných liniích budou v následujícím období upraveny dutinky tak, aby bylo vyloučeno vytažení mláďat nebo dospělé hnízdící či nocující ptáky z budky. Ztráty však nelze zcela vyloučit už jen proto, že zejména staré zkušenější páry dutinových pěvců mohou opustit inkubovanou snůšku jen při pouhém vyrušení tímto predátorem.

Miroslav Dusík

Projekt je realizován S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation