Při zateplování budov pozor na rorýse.

Zateplování budov se v posledních letech stalo všeobecným trendem a patří mezi nejčastěji prováděné stavební práce. O tom, jak správně postupovat při zateplování objektu a co mít na zřeteli ještě před vlastní realizací, bylo již napsáno mnoho. Málo známé však je, že při zateplování budov se může realizační firma setkat s nečekaným úskalím. Tím je ochrana ohrožených zvláště chráněných živočichů. Nerespektování zákonných norem může přitom pro realizátora znamenat až statisícové pokuty, nemluvě o zdržení výstavby a dalších technologicko-organizačních potížích.

Celou problematikou hnízdění rorýsů se zabývá také web www.rorysi.cz.


Na tento problém již delší dobu upozorňuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Nejpalčivější problém spatřuje zejména v ochraně hnízdišť rorýse obecného, který je zvláště chráněným druhem živočicha a tudíž se na něj vztahují ustanovení § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Rorýs obecný (zoologickým názvem Apus apus) je velmi zajímavým druhem ptáka, který hnízdí často v početných koloniích na vysokých budovách ve starší městské zástavbě a jehož populace stále neúprosně klesají. Pro hnízdění a vyvádění mladých využívá tento druh dutin pod střechami domů, v děrách zdí a zvláště si oblíbil ventilační průduchy ve střešních atikách panelových domů. Ojediněle zahnízdí i ve vyšších rodinných domcích. Rorýsi jsou typičtí tažní ptáci, kteří se k nám vrací z Afriky zpravidla ve druhé polovině dubna, vlastní hnízdění probíhá obvykle v době od května do konce července a odlet do teplých krajů je datován měsícem srpnem. Jejich přítomnost lze snadno zjistit podle hlasitého vysokého vřískání, které doprovází rychlý let skupinek těchto ptáků nad a mezi budovami.

Zazděná hnízdiště odporují zákonu

Zásadním problémem, ke kterému dochází při zateplování domů je zakrývání větracích otvorů v panelech pod střechou domů (vstupní otvory k odvětrávání střech panelových domů) a to buď přímo izolačním materiálem nebo mřížkou. Tyto otvory, jenž mají kruhový nebo obdélníkový tvar, však slouží jako vletové otvory do hnízd jednotlivých párů rorýsů. Zakrýváním ventilačních otvorů tak tito ptáci přicházejí o vhodná hnízdiště. Pokud dochází ke stavebním úpravám v době hnízdění, mohou být zaživa zazděny samice sedící na vejcích nebo živá mláďata. Z uvedeného je tedy zřejmé, že stavebními úpravami v rámci zateplování může dojít k porušení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který mimo jiné ukládá fyzickým i právnickým osobám povinnost postupovat při provádění stavebních prací tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo k ničení jejich biotopů.

Za nerespektování předpisů plynoucích ze zákona o ochraně přírody a krajiny si už několik stavebních firem vysloužilo nepříjemné pokuty. Například při zateplování obvodového pláště panelového domu v Českých Budějovicích zaslepila stavební firma mřížkami kruhové větrací otvory, čímž došlo ke zničení části sídel zmíněného zvláště chráněného druhu rorýse obecného, který zde prokazatelně hnízdil. Za nedovolený zásah do přirozeného vývoje tohoto druhu proto dostala tato firma pokutu ve výši 100 000,- Kč. Výše pokuty uložené orgánem ochrany přírody může dle závažnosti případu dosáhnout až 1,000.000,-Kč. Důležitá je informace, že v případě zjištění protiprávního jednání je orgán ochrany přírody povinen uložit pokutu dodavateli prací, tedy realizační firmě a nikoliv jejich zadavateli (investorovi).

Nezateplovat v době hnízdění

Pokud ČIŽP zjistí, že v průběhu zateplování dochází k rušení hnízdících ptáků nebo dokonce k zakrývání přístupů do jejich hnízd, v rámci kterého by mohlo dojít k usmrcení mláďat, má možnost využít svého práva a škodlivou činnost, která je navíc v rozporu s právními předpisy, s okamžitou platností podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny zastavit nebo omezit. Vyslovený zákaz způsobí firmě i investorovi nemalé problémy v technicko-organizačním plánu stavby a doba jeho platnosti je zpravidla omezena termínem, než bude Krajským úřadem udělena podle § 56 zákona o ochraně přírody majiteli objektu pravomocná výjimka ze zákazů uvedených v ust. § 50 téhož zákona. Tu lze vydat pouze v případě, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmy ochrany přírody. Nedodržení vysloveného zákazu (podmínek rozhodnutí) je závažným správním deliktem, za který je možné uložit pokutu až do výše 2,000.000,-Kč. Proto se doporučuje zákaz, či omezení činnosti bezvýhradně dodržet.

V každém případě zastavení činnosti, popřípadě další opatření přinesou nepochybně investorovi i firmě provádějící zateplení objektu mnoho problémů i finančních ztrát souvisejících s termínem dokončení stavby. Proto je vždy výhodnější stavbu provádět v souladu nejen se stavebním zákonem, ale i zákonem o ochraně přírody a krajiny, který je vůči stavebnímu zákonu v tomto případě speciálním právním předpisem.

Lepší dříve, než později

Těmto problémům však lze předejít, pokud by se investor o případném hnízdění rorýsů v budově dozvěděl s dostatečným předstihem. V takovém případě lze včas projednat změnu projektu, aby mohla být hnízdiště zachována a požádat Krajský úřad o udělení výjimky ze zákazu.

Při hodnocení jednotlivých stavebních záměrů je tedy nutné především zjistit a posoudit, zda nejsou některé části objektu (např. větrací otvory) využívány rorýsem obecným ke hnízdění. V mimohnízdním období je pak třeba zohlednit fakt, že fyzická nepřítomnost ptáka na hnízdě nemusí automaticky znamenat nevyužívání objektu ke hnízdění. V případě výskytu rorýsů v objektu domu je nutné, s ohledem na rozsah a charakter plánovaných prací, zajistit ponechání větracích otvorů a jejich zpřístupnění ptákům, popř. vytvoření náhradních hnízdních možností jako je instalace speciálních budek pro rorýsy nebo instalace prefabrikátu s umělou hnízdní dutinou. Nutno podotknout, že taková opatření jsou technicky i ekonomicky celkem snadno dostupné a stavbu technologicky nezkomplikují ani finančně neprodraží.

Doporučená opatření při rekonstrukčních a zateplovacích pracích

1) Načasování rekonstrukčních prací

• Na hnízdištích rorýsů v panelových domech neprovádět žádné stavební úpravy v době rozmnožování rorýsů, tj. od 15. dubna do 15.srpna kalendářního roku.

• Jsou-li již započaty práce na domě, kde rorýsi hnízdí, ponechat prostor minimálně 2-3 pater od horního okraje s ventilačními průduchy bez lešení a práce dokončit poté, co rorýsi lokalitu opustí (tj. po 15. srpnu).

2) Stavební úpravy

• Nezaslepovat ventilační otvory, nezakrývat je mřížkami, ponechat je volné. Většina zateplovacích technologií jejich zakrývání nevyžaduje a zpravidla se jedná pouze o estetické úpravy

• Zachovat stávající profily otvorů. Proti zatékání dešťové vody je možné nad otvory umístit stříšky, popř. nainstalovat šikmo seříznuté trubky s průměrem minimálně 8 cm.

• Částečné zazdívání horizontálně položených obdélníkových otvorů je možné, ponechají-li se otevřené (volné) jejich části a to o minimálních rozměrech 8 x 10 cm.

• V případě instalace umělohmotných trubek (např. novodurových) s průměrem minimálně 8 cm je nutné ve spodní vnitřní části zdrsnit jejich povrch štěrkovým tmelem, což rorýsům umožní lépe se přichytit při přistávání.

Tyto úpravy byly úspěšně aplikovány několika stavebními firmami, které v roce 2003 -2005 prováděly zateplování domu např. na pražském Jižním Městě.

3) Zajištění umělých hnízdišť

Pro ochranu hnízdních podmínek rorýsů je možné použít umělých dutin, které se zakomponují do obkladové polystyrénové vrstvy tepelné izolace na plášti objektu panelového domu nebo lze na vhodném místě střešní části domu nainstalovat umělé hnízdní budky. Tato opatření je však nutné předem projednat s příslušným orgánem ochrany přírody, nejlépe v rámci procesu vydávání výše zmíněné výjimky ze zákazů uvedených v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation