Obsah rubriky: Výzkum

Stručné vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov v Orlických horách za r. 2014 (část II.)

Portrét kulíška nejmenšího. Foto Jari Peltomäki

Portrét kulíška nejmenšího. Foto Jari Peltomäki

Další zvýšení početnosti populací usazovaných dutinových dravců a sov v osmé, troficky podprůměrné sezoně hnízdní podpory o dalších 13 % ukazuje na přetrvávající nenaplněnou nosnou kapacitu prostředí. Podle nápadného přesunu hnízdících párů se volné potravní zdroje nacházejí v minulosti málo využívaných hnízdních teritoriích . Nejvyšších hustota usazovaných druhů byla potvrzena na rozhraní komplexu lesních porostů a přilehlých luk v oblasti Olešnice v O. h. a Polomu. Také ale v severní části Orlického Záhoří a Trčkova, i v níže položených lokalitách mezi Říčkami, Rokytnicí a Bartošovicemi.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov v Orlických horách za r. 2014 (část I.)

Mladí puštíci obecní. Foto M. Dusík

Mladí puštíci obecní. Foto M. Dusík

Základním cílem zavedení systému plošné hnízdní podpory dutinových dravců a sov na území na území CHKO Orlické hory je obnova jejich populací a zvýšení podílu na tlumení početnosti drobných zemních hlodavců v lesním prostředí. Předpokladem ke snížení hustot lesních druhů drobných hlodavců v období gradačního maxima je usazení stabilizovaného společenstva jejich přirozených nepřátel a trvalý soustředěný odběr jedinců v průběhu celého roku. Doplnění stávajícího společenstva myšilovných predátorů o nové páry dutinových dravců a sov je vzhledem k předchozímu nedostatku hnízdních možností nejsnadnější cestou. Usazování do hnízdních budek je zaměřeno především na poštolku obecnou (Falco tinnunculus), puštíka obecného (Strix aluco) a sýce rousného (Aegolius funereus).

Celý článek →

Skončí zimní sčítání kání?

Káně lesní. Foto L. Holásek

Chceme znovu upozornit na jednu z monitorovacích ornitologických akcí, které v naší republice probíhají. Je to akce „ Zimní sčítání kání“, která byla zahájena před více než 30 léty. Tuto akci v roce 1984 vyhlásil tehdejší ústřední výbor Českého svazu ochránců přírody. V té době byla káně lesní velmi diskutovaným druhem a mezi ochránci přírody a myslivci byly o ni vedeny urputné spory. Tehdy byla již káně lesní celoročně hájena, ale neustávaly žádosti o výjimky pro její odstřel, zvláště v zimním období. Argumentovalo se jednak významně rostoucími počty u nás zimujících kání, jednak změnami v její potravě a přechodem od hrabošů a dalších drobných hlodavců na lovnou zvěř, tedy zajíce a bažanty. Proto bylo rozhodnuto mimo jiné i monitorovat zimní stavy káně lesní, aby bylo možno objektivně posoudit jejich údajné zvyšování.

Celý článek →

Letní odchytová akce v NPP Žehuňský rybník

To ještě nepálilo..... kroužkovaní na "chladném" vzduchu. Foto L. Urbánek

To ještě nepálilo….. kroužkovaní na „chladném“ vzduchu. Foto L. Urbánek

Dvacátá šestá letní odchytová akce na Žehuňském rybníku, proběhla ve dnech 1. až 8. srpna 2015. Byla svým způsobem v několika ohledech rekordní. Rekordní byla vedra, která se během pobytu zvětšovala až k 39°C v pátek 7.8. Dále rekordně dlouho pokračuje rekonstrukce železniční trati v úseku Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou. Drážní technika nám již na jaře zrušila stanoviště P, stanoviště H a E bylo nepřístupné pro nemožnost pohybu na staveništi. Také se činili zemědělci, kteří nejen k naší veliké radosti kosili louky, ale také pilně hnojili a podmítali nedaleká pole. Nataženo bylo 232 metrů sítí s oky  6 mm a síť pro odchyt dravců za pomoci vycpaného výra (jen 3 dny).

Celý článek →

Stručné vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov v Javořích horách v roce 2014. Část II. (závěr)

Kulíšek nejmenší. Foto Jari Peltomäki

Kulíšek nejmenší. Foto Jari Peltomäki

Další zvýšení početnosti hnízdící i nehnízdící části populací usazovaných dutinových dravců a sov ve čtvrté, troficky podprůměrné sezoně hnízdní podpory o 35 % ukazuje na dosud nenaplněnou nosnou kapacitu prostředí. Přírůstek hnízdících párů podchycený u všech tří druhů dokládá volné potravní zdroje v minulosti nevyužívaných hnízdních teritoriích. Ze záznamů obsazených hnízdišť a teritorií v mapách (viz příloha) je zřejmý přírůstek po celé ploše zájmového území. Překvapivé je další významné navýšení početnosti cílových druhů na původním území mezi Vižňovem a Heřmánkovicemi, kde se na rychlém vzestupu mohla podílet vyvedená mláďata z předchozích sezon se značnou věrností ke svému rodišti. Na druhé polovině území s později instalovanými budkami mezi Janovičkami a Šonovem se podobný efekt promítne až v dalších letech.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov v Javořích horách v roce 2014. Část I.

Sýc rousný. Foto Jari Peltomäki

Sýc rousný. Foto Jari Peltomäki

Základním cílem zavedení systému plošné hnízdní podpory dutinových dravců a sov na území na území CHKO Broumovsko v oblasti Javořích hor je obnova jejich populací a zvýšení podílu na tlumení početnosti drobných zemních hlodavců v lesním prostředí. Vystupňování predace se postupně promítne do omezení poškození sazenic listnatých dřevin v prvních letech po výsadbě a usnadní jejich zajištění. Usazování do hnízdních budek je zaměřeno především na poštolku obecnou (Falco tinnunculus), puštíka obecného (Strix aluco) a sýce rousného (Aegolius funereus).

Celý článek →

Zajímavé ornitologické postřehy z pěti sezón JPSP v okolí Proudnického rybníka

Krajina u Proudnického rybníka. Foto L. Kadava

Krajina u Proudnického rybníka. Foto L. Kadava

Jednotný program sčítání ptáků (JPSP) je dlouhodobý monitorovací projekt, který každoročně sleduje vývoj početnosti většiny druhů u nás hnízdících ptáků. Projekt je organizován Českou společností ornitologickou (ČSO) a dobrovolní spolupracovníci zapojení do tohoto programu sčítají v hnízdní sezóně na vybraných lokalitách pomocí standardní metodiky všechny ptačí druhy. Výstupem sčítání jsou pravidelně upravované trendy početnosti jednotlivých druhů ptáků, které na základě dat od spolupracovníků sestavuje koordinační tým. Jednou ze sčítaných oblastí je rozhraní Kolínska a Královehradecka mezi obcemi Žiželice a Pamětník.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení osídlení hnízdních budek pro dutinové pěvce a druhé hnízdní sezony v Orlických horách v roce 2014 . Část III. (závěr)

Sýkora modřinka. Foto J. Bartoš

Sýkora modřinka. Foto J. Bartoš

Lesní prostředí nabízí hmyzožravým ptákům řadu rozdílných biotopů s odlišnou nabídkou základní potravy. Jejich osídlování ptactvem je usměrňováno vydatností a rozložením potravních zdrojů. Za předpokladu dostatečné nabídky hnízdních možností je ptačí společenstvo dokáže plně využívat. Rozdělíme-li lesní prostředí podle několika charakteristik, lze dlouhodobě sledovat vývoj a nakonec ustálené osídlení jednotlivých biotopů.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení osídlení hnízdních budek pro dutinové pěvce a druhé hnízdní sezony v Orlických horách v roce 2014 . Část II.

Brhlík lesní. Foto J. Bartoš

Brhlík lesní. Foto J. Bartoš

Vývoj společenstva dutinových pěvců se v dalších letech bude odvíjet od obsazování nových teritorií páry jednotlivých druhů více v návaznosti na rozložení potravní nabídky. Jednotlivé skupiny usazovaných druhů využívají specifické druhy hmyzu, jejichž hustota rozhoduje nejen o usídlení, ale také o úspěšnosti hnízdění a jeho produktivitě. Ptačí druhy se velmi dobře v jednom životním prostoru doplňují a vzájemně si při vyhledávání kořisti příliš nekonkurují.

Celý článek →

Zpráva z 22. ročníku VVT na Jičínsku

Brávníci sbírali potravu přímo před našimi chatkami. Foto R. Waldhauser

Brávníci sbírali potravu přímo před našimi chatkami. Foto R. Waldhauser

Ve dnech 29.5. – 31.5.2015 se uskutečnil dopředu dlouho avízovaný Výzkumný víkendový tábor Východočeské pobočky ČSO, který proběhl v oblasti Jičínska se základnou v autokempu v Lužanech. Na jarní výborové schůzi byl přijat návrh, aby následující tři VVT byly zaměřeny na podporu právě probíhajícího celostátního mapování hnízdního rozšíření ptáků, tedy do neobsazených a nedostatečně zmapovaných kvadrátů. V tomto konkrétním případě se jednalo o kvadrát 5558, který zahrnuje jednak samotné město Jičín a jeho okolí.

Celý článek →