Další aktivity

Členové Východočeské pobočky jsou zapojeni do většiny aktivit pořádaných pod záštitou České společnosti ornitologické. Mezi ně například patří:

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚ­VU – ranní vycházka určená pro veřejnost, spojená s poslechem a determinací ptačí­ho zpěvu, s ukázkou kroužkování i temati­kou ochrany ptactva. Koná se začátkem května na řadě míst vý­chodních Čech a jejich seznam je vždy uveden v aktuálním seznamu akcí.

PTAČÍ FESTIVAL – spo­lečné pozorování tahu ptáků, ukázka odchytu a kroužkování, beseda o problematice ochrany ptáků. Střídavě se pořádá jeho evropská nebo světová obdoba začátkem října na celém území východních Čech.

Mnozí naši členové jsou zapojeni do různých výzkumných projektů a účastní se pravidelných monitoringů. Lze zmínit například práci při monitoringu hnízdišť obou druhů čápů, předmětných druhů v ptačích oblastech soustavy Natura 2000, druhů přílohy I Směrnice o ptácích EU nebo činnost ve specializovaných skupinách (dravci a sovy, brodiví, chřástal polní, sýček ob., bahňáci aj.).

JEDNOTNÝ PROGRAM SČÍTÁNÍ PTÁKŮ

Koordinátor: Jiří Reif, Zdeněk Vermouzek
Jednotný program sčítání ptáků v ČR (JPSP) je hlavním nástrojem sloužícím ke zjišťování dlouhodobých změn početnosti většiny našich ptačích druhů. Je založen na činnosti dobrovolných spolupracovníků, kteří každý rok na stejných lokalitách sčítají ptáky standardní metodikou. Jedním z nejdůležitějších požadavků, jaké jsou na spolupracovníky kladeny, je opakování sčítání na stejných bodech a lokalitách i v dalších letech. JPSP na našem území probíhá nepřetržitě od roku 1981. Během této doby poskytla data posbíraná terénními spolupracovníky podklady pro množství publikací týkajících změn početnosti ptáků v ČR.

MEZINÁRODNÍ SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ (IWC)
Koordinátor: Petr Musil, Zuzana Musilová (http://www.waterbirdmonitoring.cz/)
Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbirds Census – IWC) probíhá v České republice již od roku 1967. Sčítání je na mezinárodní úrovni koordinováno Wetlands International. V České republice koordinuje toto sčítání Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Členové Východočeské pobočky ČSO patří v IWC v naší republice k nejaktivnějším. Přesto stále na území východních Čech zůstává řada lokalit, které nikdo nesleduje a stále čekají na někoho, kdo by se jich ujal.

ČÁPI VÝCHODNÍCH ČECH
Koordinátor: Josef Vrána
Skupina ornigologů zaměřená na dlouhodobé sledování a ochranu obou druhů čápů, monitoring hnízdění, zjišťování hnízdní úspěšnosti, budování umělých hnízdních podložek, opravy a úpravy hnízd, kroužkování mláďat, záchranu handicapovaných mláďat, odečítání dospělých kroužkovanců, sběr údajů o potravě apod. Členové zajišťují také propagaci čápů a ostatních brodivých a jejich ochrany, články v tisku, relace v rozhlase a televizi a propagaci čápů z regionu východních Čech na webových stránkách www.capiweb.cz.

SKUPINA PRO VÝZKUM A OCHRANU KAVKY OBECNÉ
Koordinátorka: Světlana Vránová
Hlavními cíly skupiny jsou ochrana druhu – formou praktické ochrany (rozšiřování a podpora hnízdních příležitostí), osvětová činnost, jednání s úřady a vlastníky nemovitostí. Výzkum – mapování a evidence hnízdišť, sledování nocovišť, cílená foto a videodokumentace, kroužkování a barevné značení kavek. Více info v samostatném odkaze.

SKUPINA PRO VÝZKUM CHŘÁSTALA POLNÍHO
Koordinátoři: Jiří Pykal a Jiří Šebestian
Hlavní náplní specializované skupiny při ČSO je monitoring hnízdišť chřástala, jejich ochrana (jednání s vlastníky pozemků, s úřady, návrhy územní ochrany hnízdišť), výzkum spočívá v kroužkování (studium migrace druhu), studiu ekologie a etologie druhu.
.
SKUPINA PRO VÝZKUM JEŘÁBA POPELAVÉHO
Koordinátor: Petr Lumpe
Skupina pro výzkum jeřába popelavého v ČR vznikla jako sdružení zájemců o sledování výskytu a zabezpečení ochrany jeřábů popelavých. Prvotním zájmem a cílem skupiny je sledování dynamiky výskytu tohoto druhu na území naší republiky a zabezpečení ochrany ptáků a hnízdišť. Pro intenzivnější výzkum původu ptáků a chování populace hnízdící na našem území, přistoupila skupina ke sledování jeřábů prostřednictvím barevného kroužkování s určeným mezinárodním kódem bílá – červená – bílá. Individuální značení jednotlivých exemplářů je zajištěno barevnou kombinací na druhé noze, kovovým kroužkem či případně pozemní vysílačkou. Skupina podporuje projekty zabývající se výzkumem jeřábů pokud jsou dodržována základní pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti ptáků a minimalizovány zásahy do života jeřábů v průběhu hnízdění.
 
SKUPINA PRO VÝZKUM A OCHRANU BAHŇÁKŮ (SVOB)
Koordinátor: Vojtěch Kubelka (http://svob.czweb.org/)
SVOB existuje od roku 2007 a volně navazuje na skupinu pro výzkum bahňáků v České a Slovenské republice, která fungovala 30 let (do 1998) pod vedením V. Hájka a později P. Žďárka. Náplní skupiny bylo převážně kroužkování a zjišťování biometrických údajů bahňáků. V současnosti se zaměřujeme na sběr faunistických dat, projekty pro jednotlivé druhy (kulík zlatý, čejka chocholatá, vodouš rudonohý), praktickou ochranu druhů a jejich prostředí a stále také na kroužkování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *