Babiččino údolí

    Národní přírodní památka Babiččino údolí vyhlášená v r.1952, je částí údolí nivy řeky Úpy mezi Českou Skalicí a Slatinou nad Úpou, okres Náchod, kvadrát 5562c. Celková rozloha zájmového území je 334,23 ha. Nadmořská výška území je cca 280–360 m n.m. Pro Babiččino údolí jsou charakteristické prudké svahy nad meandrující řekou Úpou porostlé suťovými lesy. Původní smíšený porost s převahou buku, javoru klenu a lípy je dnes již silně narušen a místy převažují smrkové monokultury. Zejména v jižní části Babiččina údolí na pravém břehu Úpy se vyskytují rozsáhlé komplexy luk se staletými solitérními duby.
Předmětem ochrany Babiččina údolí jsou mimo přírodních hodnot (zachovalé koryto řeky Úpy a suťové lesy) rovněž kulturní památky – Ratibořický zámek, okolní park, Staré Bělidlo a technická památka – rozsáhlý zavlažovací systém na nivách kolem Úpy z 19. století.

    NPP Babiččino údolí je velice rozmanitá krajina s bohatou škálou přirozených i lidskou činností vytvořených biotopů. Nabízí proto široké spektrum vhodných podmínek pro různé skupiny zástupců avifauny. Mezi nejpodstatnější výsledky výzkumu patří prokázané úspěšné hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser). Babiččino údolí je historicky první lokalitou ve východních Čechách, kde tento kriticky ohrožený druh vyhnízdil. Dalším důležitým zjištěním je velmi vysoká početnost i druhová bohatost šplhavců (Piciformes), kterých zde bylo zjištěno celkem sedm druhů, mezi nimi i nejméně 13 párů strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a nejméně dva páry žluny šedé (Picus canus). Tito ptáci zde nalézají optimální podmínky vzhledem k mimořádné zachovalosti většiny zdejších listnatých lesních porostů. Poměrně vysokých hodnot zde dosahují i některé méně běžné druhy pěvců (Passeriformes) vázané na zachovalejší lesní porosty jako je třeba rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), lejsek šedý (Muscicapa striata) a budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix). Kvalita vody i přirozený charakter koryta řeky Úpy je další klad zdejší NPR, který se projevuje nezvykle vysokými koncentracemi ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a skorce vodního (Cinclus cinclus), zejména pak v letních a podzimních měsících.
V minulosti zde hnízdil i holub doupňák (Columba oenas), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis).

    Celkem bylo zjištěno 85 druhů ptáků, z toho je 9 zařazených ve Směrnici Rady č. 79/409/EEc o ochraně volně žijícíh ptáků v příloze I., 22 druhů je zařazeno na Červeném seznamu a 14 druhů je zvláště chráněných.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *