Ptačí oblast Komárov

    Ptačí oblast se nachází ve středním Polabí východně od Pardubic. Zemědělsky využívaná plochá niva Lodranky byla v minulosti dnem velkého rybníka. Vysoká hladina spodní vody znemožňuje v některých letech zemědělské práce a vytváří vhodné podmínky pro rozvoj mokřadní vegetace. Neposečené travní porosty a nesklizené obilí nebo vojtěška vytvářejí společně s podmáčenými plochami s ostřicovými enklávami nocoviště pro prioritní druhy.

    V posledních letech zde pravidelně zimovaly dva vzácné ptačí druhy, které k nám zaletují převážně ze severnějších hnízdišť – kalous pustovka (Asio flammeus) a moták pilich (Circus cyaneus). Na ochranu těchto dvou druhů zde byla podle směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků vyhlášena ptačí oblast Komárov. V ptačí oblasti Komárov zimuje až několik desítek kalousů pustovek i motáků pilichů, což ji činí nejvýznamnějším zimovištěm v České republice. Aby lokalita pro ně zůstala atraktivní i do budoucna, je nutné ponechat každoročně část travních porostů nepokosených, obzvláště v jádrových oblastech jejich výskytu v ptačí oblasti. Přesto ani takové opatření nemusí zaručit zimování obou druhů v ptačí oblasti. Klíčovým faktorem pro jejich přežití je možnost lovit potravu, zejména drobné hlodavce. Pokud je příliš vysoká sněhová pokrývka, jsou oba ptačí druhy nuceny vyhledat jiné vhodnější lokality. Ohrožení pro zimující motáky pilichy a kalouse pustovky představuje také jejich rušení na shromaždištích. Rovněž nešetrné používání chemických prostředků na hubení rostlin a hlodavců může mít negativní vliv.

    Významnou hrozbou pro ptačí oblast Komárov je plánovaná rychlostní komunikace R35, a to zejména pro kalouse pustovku. Podle poznatků z některých evropských zemí je přibližně u čtvrtiny mrtvých sov v zemědělské krajině příčinou úhynu srážka s automobilem. Trasa rychlostní komunikace by neměla do území navrženého na ochranu obou druhů vůbec zasahovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *