Ptačí oblast Králický Sněžník

    Ptačí oblast Králický sněžník o rozloze 30 191 ha se nachází necelou polovinou své rozlohy na území Pardubického kraje při hranicích s Polskem. Zbytek území připadá Olomouckému kraji. Vrchol Králického sněžníku (1424 m.n.m.) představuje významný geomorfologický a krajinný prvek v Sudetské oblasti východních Čech. Je také důležitým rozvodím, kterému se přezdívá “Střecha Evropy”. Území je cenné výskytem unikátních rostlinných a živočišných společenstev.
   
    Místní zemědělství je orientováno především na živočišnou výrobu a téměř polovina zemědělců hospodaří v systému ekologického zemědělství. Louky jsou tak obhospodařovány pouze extenzivně a umožňují prosperitu cílových druhů.

    SPA Králický sněžník hostí jednu z nejsilnějších populací chřástala polního (Crex crex) v ČR – až 200 volajících samců. Na podhorských loukách s rozptýlenou zelení je hojný ťuhýk obecný (Lanius collurio), v přilehlých lesích hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), podél horských bystřin se vyskytuje ledňáček říční (Alcedo atthis). V NPR Králický sněžník hnízdí řada vzácných druhů ptáků – malou populaci zde vytváří jeřábek lesní (Bonasa bonasia), hnízdí zde výr velký (Bubo bubo), sýc rousný (Aegolius funereus) či kulíšek nejmenší (Glaucidium passerium). Z pěvců můžeme zastihnout kosa horského (Turdus torquatus) či budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides).

    Nebezpečí představuje zejména způsob seče podhorských luk, kdy seč vedená zevnějšku směrem do středu louky znamená riziko zranění či úmrtí živočichů, zvláště chřástala polního.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *