Články k tématu: Výzkum

Třetí ročník monitoringu čejky chocholaté.

Hnízdo čejky chocholaté na orné půdě. PO Komárov, 2012. Foto L. Kadava

Hnízdo čejky chocholaté na orné půdě. PO Komárov, 2012. Foto L. Kadava

Jistě jste v minulých dvou letech zaznamenali projekt monitoringu čejky chocholaté (Vanellus vanellus), který organizuje ČSO (resp. Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků) ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity pod vedením prof. M. Šálka, a který si klade za cíl aktivně přispět k ochraně tohoto kdysi velmi rozšířeného a hojného druhu bahňáka. Loňský ročník přinesl mj. výstupy v podobě vymezení nejvhodnějších lokalit, které by mohly být zařazeny do nového agro-environmentálního opatření, které už od roku 2015 umožní efektivnější ochranu těch nejvýznamnějších hnízdišť čejek na orné půdě.

Celý článek →

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové VI.

20131001ab). Posilování ekosystémových služeb (biologická ochrana lesa proti některým ekonomicky závažným skupinám hmyzu)

Právě vysoká predační schopnost ptáků v řadě případů dokáže kompenzovat výpadek účinnosti některého z regulátorů. Intenzivní metabolismus malých pěvců vyžaduje vysokou spotřebu potravy. Například sýkory spotřebovávají denně kolem 10 g hmyzu bez ohledu na to, jde-li o dospělá imága, larvy nebo vajíčka. Na rozdíl od hmyzích predátorů, kteří při ochlazení  prostředí svoji aktivitu omezí nebo úplně zastaví, stálá tělesná teplota ptáků vyžaduje pravidelné doplňování energií a vytváří tedy nepřetržitý predační tlak na kořist.

Celý článek →

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové V.

20130625a

Posilování ekosystémových služeb (biologická ochrana lesa proti některým ekonomicky závažným skupinám hmyzu)

Podpora ekosystémové služby tak, jak je v tomto projektu naznačena a realizována, je směrována především na biologickou prevenci s maximálním využitím všech živočichů obývajících umělé dutiny. Zajišťuje tedy širokou podporu druhům potřebných k dosažení relativně rovnovážného vztahu mezi potenciálními škůdci lesních porostů (kořistí) a jejich přirozenými nepřáteli (predátory). V městských lesích Hradce Králové má tato činnost dlouholetou tradici sahající až do počátku devadesátých let 20 století. Díky podpoře vedení Městských lesů Hradce Králové a s podporou Magistrátu města Hradce Králové byla značná část původních linií umělých dutin obnovena a je nadále udržována.

Celý článek →

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové IV.

20130828c4. Vývoj společenstva dutinových pěvců v roce 2012

 Na rozdíl od sezony 2011 byly klimatické podmínky jarního období v roce 2012 podstatně příznivější. Promítly se do kvantitativní i kvalitativní skladby populací lesního hmyzu a utvořily dostatečnou  nabídku hlavní potravy všem druhům hmyzožravých živočichů. Ptačí společenstvo reagovalo nejen zvýšeným reprodukčním úsilím, ale také vlastním dynamickým rozvojem spočívajícím v přírůstku méně častých druhů. Schopnost koncentrace hnízdících párů v troficky výhodných lokalitách je u společenstva dutinových pěvců podpořena přesným rozdělením životního prostoru a tím také potravních zdrojů.

Celý článek →

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové III.

20130807d23. Vývoj společenstva dutinových pěvců v roce 2012

 Hnízdní sezona 2012 na území Městských lesů Hradce Králové zaznamenala ve čtvrtém roce po opravě systémů hnízdních budek další nárůst hnízdících párů u všech usazených druhů a přírůstek dalšího usazeného druhu pěvce (vrabec polní). Kromě toho vyhnízdil ve velké budce pro sovy také první pár naší lesní sovy – puštíka obecného. S výjimkou jediného druhu z dutinových pěvců (špaček obecný) vyhledávajícího kořist převážně na zemi a zpravidla mimo lesní prostředí, má současných 10 druhů rozdělený prostor pro lov hlavní kořisti na kmenech a v korunách stromů. Svoji potravu tu vyhledávají nejméně třemi rozdílnými způsoby, které zajišťují dokonalé rozdělení potravních nik a současně kontrolu celého prostoru lesní vegetace.

Celý článek →

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové II.

20130721e2. Pozitivní ovlivňování bilance biodiverzity lesního prostředí, podchycení a stabilizace populací ustupujících druhů.

 

Vývoj společenstva cílové skupiny dutinových pěvců a ostatních živočichů závisí na vhodnosti použitých umělých dutinek a také na jejich trvalé využitelnosti. Ta se neobejde bez pravidelné údržby – tedy oprav a čištění od zbytků po usazených druzích. V přirozeném prostředí bývalo velké množství přirozenych dutin (50 –150/ha), které byly střídavě používány různými skupinami živočichů a tak částečně čištěny. Jejich nabídka vždy významně převyšovala poptávku, takže dutinové druhy o ně nemusely soupeřit.

Celý článek →

Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů na území Městských lesů Hradce Králové

20130625a1.Obnovení funkčnosti části původního systému hnízdních budek pro dutinové pěvce a netopýry na území Městských lesů Hradce Králové

V předjaří r. 2009 proběhla díky aktivitě RNDr. Jiřího Porkerta kontrola stavu umělých dutinek pro drobné pěvce a netopýry v lokalitách s instalovanými systémy hnízdních budek na území lesů města Hradce Králové. Původní linie umělých dutin pocházely z období před 20 lety a některé ještě z druhé poloviny 80 let. I když se rekonstrukce nabídky umělých dutin týkala pouhých cca 30 % z původně instalovaných, bylo jich pro první sledovanou hnízdní sezonu (2009) zprovozněno celkem 930.

Celý článek →

Hnízdní podpora dutinových dravců a sov na Javořích horách V.

20130406a

Významným predátorem drobných hlodavců zůstává vedle uvedených podporovaných druhů také volně hnízdící káně lesní (Buteo buteo). S ohledem na současné zemědělské hospodaření s dlouhodobě vysokým podílem trvalých travních porostů je jeho populace na území Javořích hor ustálená. Jen na jižních svazích masivu od západní části Vižňova k oblasti pod Jelením vrchem lze předpokládat trvalý výskyt nejméně 7 párů. Vezmeme-li v úvahu průměrnou velikost okrsku, kde se ptáci aktuálně pohybují a loví, dosahuje jejich hustota 0,58 páru/km2. To je plně srovnatelné např. se severovýchodním údolím Orlických hor, kde se jejich hustota již dlouhodobě pohybuje kolem 0,56 páru/km2.

Celý článek →

Hnízdní podpora dutinových dravců a sov na Javořích horách IV.

20130311c

Dostatek hlavní kořisti umožní puštíkům obecným odchovat vysoké počty mláďat (foto: M. Dusík)

Výsledek druhé hnízdní sezony s 22 % přírůstkem hnízdících párů a 39 % navýšením obsazených teritorií usazovanými druhy predátorů lze považovat za přiměřený s ohledem na omezenou produktivitu hnízdní populace v předchozím roce. Hustěji zasídlena byla západní část zájmového území, zejména v oblasti Vižňova (viz mapy v příloze). Podle zjištěných stop po drobných hlodavcích v terénu i počtů odchovávaných mláďat v budkách se právě v této oblasti nacházela ohniska zvýšených hustot kořisti.

Celý článek →

Hnízdní podpora dutinových dravců a sov na Javořích horách III.

20130214a

Mladí puštíci obecní – jsou-li dobře živeni, dvoudenní věkový rozdíl poněkud zaniká (foto: M. Dusík)

Průběh a celkový výsledek hnízdění dutinových dravců a sov vázaných na drobné savce je odvozený od dynamiky kořisti v prostředí, proto je třeba ji stručně zhodnotit. Protože v zájmovém území Javořích hor nejsou prováděny odchyty drobných savců a cykly probíhají ve všech našich horských oblastech velmi podobně, jsou využity výsledky odchytu ze severozápadní části Orlických hor.

Celý článek →