Jaro 2013 na přehradě Rozkoš

31012014

Racci žlutonozí (Larus fuscus) na ledě přehrady. Foto: J. Vaněk

V tomto příspěvku se zaměřím na vybraná pozorování z přehrady Rozkoš v období od 1.3. do 30.6.2013. Začátku roku 2013, tady měsíci lednu a únoru jsem se věnoval ve svém předchozím příspěvku. Tento příspěvek zahrnuje především data, která jsme nashromáždili společně s Aloisem Holubem, případně společně s dalšími návštěvníky lokality, zejména Alešem Regnerem a Ladislavem Jassem. Pokud jsou v příspěvku uvedena data jiných pozorovatelů, která byla uveřejněna ve faunistické databázi ČSO Birds/Avif, jsou u těchto uvedena v závorce jména jejich autorů.

Jak jsem již vícekrát uvedl u předchozích příspěvků, nejedná se vyčerpávající soupis všech dat z dané lokality za uvedené období, ale o výběr toho nejzajímavějšího.

V příspěvku se pro jeho lepší přehlednost při uvádění jednotlivých druhů přidržím zoologického systému, přičemž některé ptačí řády jsou pochopitelně zcela vynechány.

Jaro 2013 bylo charakteristické tím, že převážná část přehrady velice dlouho setrvávala pod ledovým příkrovem a volná hladina byla zejména na počátku března jen v blízkosti ústí úpského přivaděče. Ještě v poslední dekádě března pokrýval značnou část přehrady led a vyskytovaly se v hojné míře sněhové srážky. Tento stav měl pravděpodobně vliv na výskyt některých, zejména na vodní hladinu vázaných ptačích druhů, v tomto období.

20140131c

První jarní den na Rozkoši. Foto: J. Vaněk

POTÁPLICE

Ze dvou druhů potáplic, které jsou na lokalitě pravidelně pozorovány, byla potáplice severní zaznamenána (Gavia arctica) 2x, a to 10 a 20.4. V obou případech se jednalo o 1 ex. v hnízdním (svatebním) šatu. Potáplice malá (Gavia stellata) byla zaznamenána celkem 6x v období 7.4. – 11.5., a to pokaždé 1 ex.

POTÁPKY

Nejpočetnější z potápek – potápka roháč (Podiceps cristatus) byla v maximálním počtu cca 120 ex. zaznamenána 7.4. Pravidelně jsou na jaře pozorována protahují hejnka potápek černokrkých (Podiceps nigricollis). Ta byla pozorována v období 9.4. – 11.5. v maximálním počtu dne  10.4. – 30 ex. Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) byla pozorována 2x –  9.4. – 1 ex. v hnízdím šatu a  18.4. – 2 ex.

BRODIVÍ

Stoupající trend má v posledních letech početnost volavky bílé (Ardea alba). Nejvyšší počet na jaře 2014 jsme zaznamenali dne 2.4., a to 15 ex. Z dalších druhů toho řádu ještě zmiňuji pozorování samce bukáčka malého (Ixobrychus minutus) ze dne 30.5. Pták se zdržoval v keřích u západního břehu Zátopy.

 VRUBOZOBÍ

Tradičně jsou na jarním průtahu pozorována hejna hus. V letošním roce byly oproti jiným letům zjišťované počty poněkud nižší. Husa běločelá (Anser albifrons) byla pozorována v maximálním počtu 51 ex. Posledních 50 ex. pak bylo pozorováno 10.4. Poněkud početnější byla husa polní (Anser fabalis) u které činí maximum 850 ex. dne 7.4. Poslední husy polní pak byly pozorovány 24.4. – 33 ex. Husa velká (Anser anser) byla zaznamenána v maximálním počtu 63 ex. dne 3.3.  V období 28.4. – 31.5. byly celkem v pěti případech pozorovány husice nilské (Alopochen aegyptiaca) v počtu 1 – 3 ex. V jednom případě byla společně s husicí nilskou pozorována husice rezavá (Tadorna ferruginea) (Jan Tomáš a Václav Stránský). Dne 20.4.. byla na dělící hrázi pozorována 1 samice husice liščí (Tadorna tadorna).  U jednotlivých druhů poměrně početné skupiny kachen níže uvádím časové rozmezí ve kterém byly pozorovány a maximální zjištěný počet s datem tohoto pozorování. U druhé s celoročním výskytem není časové rozmezí uvedeno.  Čírka obecná (Anas crecca) – 3.3. – 2.5., max. cca 300 ex. dne 10.4., čírka modrá (Anas querquedula) – 18.3 – 4.5. max. 60 ex. dne 10.4., hvízdák euroasijský (Anas penelope) – 3.3. – 24.4., max. cca  330 ex. dne 1.4., kopřivka obecná (Anas strepera) – max. 10.4. 35 ex (časové rozpětí není uvedeno, neboť je zjišťována v průběhu celého roku), lžičák pestrý (Anas clypeata) – 23.3. – 7.5., maximum  90 ex. dne 10.4., ostralka štíhlá (Anas acuta) – 3.3. – 14.3. maximum 30 ex. dne 10.4., hohol severní (Bucephala clangula) – 3.3. – 18.4. – maximum cca 150 ex. dne 18.3., polák kaholka (Aythya marila) – 11.4 – 25.4. celkem 7 záznamů, max. 12 ex. 25.4., polák velký (Aythya ferina) – max. cca 200 ex. dne 10.4., polák chocholačka (Aythya fuligula) – max. cca 500 ex. dne 10.4., morčák bílý (Mergellus albellus) – 9 a 16.3. 1 pár, morčák velký (Megrus merganser) – max. 2.4. 90 ex., morčák prostřední (Mergus serrator) – 14.4. – 27.4. Dne 14.4. Alois Holub 23 ex., téhož dne Aleš Marek 27 ex., celkem 5 záznamů, turpan hnědý (Melanitta fusca) – 11.4. – 21.4. maximum 3 ex. – celkem 4 záznamy, zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) – 21.3. – 14.4. 1 pár, celkem 4 záznamy.

DRAVCI

Lokalita je pravidelně navštěvována orlem mořským (Haliaeetus albicilla). V popisovaném období byl vícekrát pozorován 1 imaturní ex., pouze v jednom případě se jednalo o adultního ptáka. Orlovec říční (Pandion haliaetus) byl vícekrát zaznamenán o období 7.4. – 20.4. většinou 1 ex, pouze v jednom případě 2 ex. Dne 20.4. byly u obce Šeřeč pozorovány vzdušné hry 4 ex. luňáka červeného (Milvus milvus), kterých se účastnily i dvě káně lesní (Buteo buteo). Dne 16.5. byla pozorována 1 samice motáka lužního (Circus pygargus). Nejzajímavějším údajem z této skupiny je pozorování 1 adultního samce motáka stepního (Circus marrourus) dne 2.4. Toto pozorování bylo akceptováno faunistickou komisí pod č. FK 18/2013. Zároveň se jedná o pozorování nového druhu pro tuto lokalitu.

KRÁTKOKŘÍDLÍ

Z této skupiny uvedu pouhé dva druhy. Prvním z nich je chřástal kropenatý (Porzana porzana), který byl vícekrát pozorován na bahnitém dnu Domkovské zátoky v období 7.4. – 12.4. Podstatně odlišným druhem je potom jeřáb popelavý (Grus grus). Příslušníci tohoto druhu byli zjištěno celkem v šesti případech v období 1.4. – 12.4 . Nejvyšší počet byl zaznamenán 11.4., a to 19 ex.

DLOUHOKŘÍDLÍ (BAHŇÁCI)

Na protahující bahňáky bylo jaro roku 2013 podstatně chudší, než v některých jiných letech. Některé „tradiční“ druhy byly v tomto období vůbec zaznamenány. Níže uvádím přehled všech zaznamenaných druhů bahňáků na lokalitě v popisovaném období. Z uvedeného je tedy i patrné, které druhy zaznamenány vůbec nebyly. Druhy pozorovaných bahňáků : Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – první pozorována 9.3., max. počet cca 450 ex. dne 11.4.,  kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 18.3. 1 ex., 29.3. 2 ex. (Martin Došlý), kulík bledý (Pluvialis squatarola) – 10.5. 1 ex., kulík písečný (Charadrius hiaticula) – 8.3. – 4.4., max. 4 ex. dne 21.3., kulík říční (Charadrius dubius) – první pozorován 29.3. (Martin Došlý), max. počet dne 7.4. 26 ex., bekasina otavní (Gallinago gallinago) – vždy pouze 1 ex. v období 2.4. – 16.4., tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) – pozorován 1 ex. dne 7.4., kameňáček pestrý (Arenaria interpres) – pozorovány 2 ex. dne 30.5., jespák obecný (Calidris alpina)  – 7.4. – 11.5. většinou  1 ex. jen 13.4. 2 ex., jespák bojovný (Philomachus pugnax) – 10.4. – 1.5. vždy 1 ex, pouze dne 10.4. přelet hejna cca 60 ex., vodouš rudonohý (Tringa totanus) – 23.3. – 6.6., maximum 4 ex. dne 28.3., vodouš šedý (Tringa nebularia) – 11.4. – 21.5., max. 11 ex. dne 25.4., vodouš tmavý (Tringa erythropus) – 9.4. – 25.4. vždy 1 ex., vodouš bahenní (Tringa glareola) – 14.4. – 21.5, maximum 3 ex., vodouš kropenatý (Tringa ochropus) – 21.3. – 16.4, maximum 9 ex. pisík obecný (Actitis hypoleucos) – 9.4. – 21.5. – maximum 15 ex., koliha velká (Numenius arquata) 8.3. – 1.5. celkem 3 x, maximum  3 ex. dne  1.5. (Jan Tomáš a Václav Stránský), koliha malá (Numenius phaeopus) – 11.4. – 26.4. celkem, 3x 1- 2 ex.

DLOUHOKŘÍDLÍ (RACKOVITÍ)

Na přehradě Rozkoš se nachází jedna z posledních kolonií racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) na území východních Čech. Početně je tato kolonie stabilní a rovněž v roce 2013 zde hnízdilo nejméně 1000 párů. Úspěšnost hnízdění byla bohužel negativně poznamenána vlivem povodní z počátku měsíce června, kdy musela být hladina přehrady výrazně zvýšena z důvodu omezení povodňové vlny. Naštěstí byla v této době většina snůšek již inkubována a většina odrostlejších mláďat se dokázala zachránit na zbytcích pevné země v kolonii. Dalším druhem, který v posledních letech na lokalitě zaznamenáváme jako hnízdící je racek černohlavý (Larus melanocephalus). Počet hnízdících párů byl v roce 2013 odhadován na čtyři, ale do jaké míry byla úspěšnost hnízdění ovlivněna zvýšenou hladinou není známo. Z pravidelně protahujících druhů byl racek malý (Hydrocoloeus minutus) zaznamenán v nižších počtech, než v předchozích letech. Tento druh byl pozorován v období 20.4. – 31.5., v maximálním počtu 50 ex. dne 24.4. Naopak zcela ojedinělé bylo jaro 2013 v počtu zaznamenaných racků žlutonohých (Larus fuscus). Neobvykle vysoké počty jedinců toho druhu byly zaznamenány i v jiných oblastech České republiky. Na Rozkoši byl tento druh pozorován v období 16.3. – 24.4., přičemž dne 7.4. jsme napočítali celkem 35 ex adultních ptáků ! Jedná se o historicky nejvyšší počet zjištěný na této lokalitě. Další pravidelně protahující skupinou dlouhokřídlých jsou rybáci, kteří byli zaznamenáni v těchto druzích a počtech: Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) – 7.4. – 14.4. – celkem 5 záznamů,  maximum 10.4. 4 ad. ex., rybák černý (Chlidonias niger) – 14.4. – 23.6., max. 80 ex. dne 4.5., rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) – 26.4. – 11.5., , max. 70 ex. 7.5.,  rybák bahenní (Chlidonias hybrida) – zaznamenán 2x – 10.5. 9 ex. a 11.5. 3 ex., rybák obecný (Sterna hirundo) – 20.4. – 24.6. – max. 4 ex. dne 23.6.

20140130a

Dne 7.4. dosáhl počet racků žlutonohých (Larus fuscus) rekordního počtu – 35 ex. Foto: J. Vaněk

SOVY

Mimořádně mohu v tomto přehledu uvést i tento řád, neboť dne  28.3. jsme pozorovali v Domkovské zátoce jednoho kalouse pustovku (Asio flammeus).

PĚVCI

Z velice početné skupiny pěvců uvádím výběr jen několika druhů. Tradičním pěvcem této lokality je konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris). Hejnka těchto pěvců bývají na lokalitě pozorována někdy až do konce března. V roce 2013 však byli poslední ptáci zastiženi dne 5.3. v počtu 5 ex. Z jarních protahujících navrátilců stojí za zmínku hejno 42 skřivanů lesních (Lullula arborea), které přistáno na bahnitém břehu přehrady a po chvíli se přesunulo na blízké pole, dále dvě pozorování lindušky horské (Anthus spinoletta)  ve dnech 14 a 18.4. Poměrně početně protahují v okolí přehrady konipasi luční (Motacilla flava). Ti sice  v roce 2013 nezaujali žádnými mimořádnými počty, ale velice časným výskytem, kterým je určitě datum 21.3., kdy byli na poli poblíž přehrady pozorováni dva samci. Poslední konipasi luční pak byli zaznamenáni 16.5. Téměř každoročně nás na lokalitě potěší jarní pozorování slavíků modráčků (Luscinia svecica). Ty jsme letos opakovaně pozorovali na bahnitých březích Domkovské zátoky v období 23.3. – 12.4. v počtu až 3 ex. Všichni ptáci patřily ke středoevropskému poddruhu. Posledním ptačím druhem o kterém se zmíním v tomto příspěvku je moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Tento druh je na lokalitě pravidelným hnízdičem a na lokalitě je také zřetelný jejich průtah.První ptáky jsme pozorovali 20.4. a největší hejnko ze dne 21.4. čítalo 13 ex.

20130131

Slavík modráček (Luscinia svecica), čelící dne 1.4. skutečně aprílovému počasí

Použité prameny :

Faunistická databáze ČSO :  Birds/Avif

Jaroslav Vanek

20140131e

Skupina volavek bílých (Egretta alba) dne 1.4. není jarní sněhovou nadílkou příliš nadšena. Foto: J. Vaněk

_7

Jeřábi popelaví (Grus grus) přistávající na pole u přehrady. Foto: J. Vaněk

20140131f

Hejno rybáků bělokřídlých (Chlidonias leucopterus) nad hladinou přehrady. Foto: J. Vaněk

20140131g

Racek černohlavý (Larus melanocephalus) je v posledních letech pravidelným hnízdičem na zdejší lokalitě. Foto: J. Vaněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation